Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2021-2022. Convocatòria

Procediment únic per a l’obtenció de l’acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat (EQUITAT) per a la minoració dels preus públics dels crèdits dels estudis universitaris i l’acreditació de caràcter econòmic a l’efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (MATRC), curs acadèmic 2021-2022 [+]

En algunes ocasions, a l’intentar fer la sol·licitud surt Error 910/915/916. Fins que la incidència estigui completament resolta us informem del següent [+]

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:

  Es tracta d'una única sol·licitud en la que es regulen dos procediments adreçats a estudiants que cursen estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari. Es tracta dels següents:

  Modalitat A: procediment Equitat

  Obtenció d’una acreditació del tram de renda familiar i d’una beca Equitat per a la minoració dels preus públics de crèdits ordinaris per a estudiants de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya i dels centres adscrits enumerats a la base 2.1.b) per al curs 2021-2022.

  Procediment MATRC: Consisteix en l'obtenció d'una acreditació de caràcter econòmic per tal de poder realitzar la matrícula en la universitat (preu públic dels crèdits matriculats per 1a vegada) amb la condició de becari o becària condicional. Aquesta acreditació s'adreça als estudiants que vulguin sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional per al curs acadèmic 2021-2022.

  Poden sol·licitar l’acreditació del tram de renda familiar i la beca Equitat per a la minoració del preu dels crèdits ordinaris dels estudis universitaris les persones que compleixin els requisits següents:

  a) Matricular-se per primera vegada dels crèdits d’un ensenyament conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial de grau o màster habilitant impartit en un centre propi d’una de les universitats següents:
  - Universitat de Barcelona
  - Universitat Autònoma de Barcelona
  - Universitat Politècnica de Catalunya
  - Universitat Pompeu Fabra
  - Universitat de Girona
  - Universitat de Lleida
  - Universitat Rovira i Virgili

  b) Matricular-se dels estudis esmentats en un dels centres que consten en aquest apartat, sempre que siguin aplicables els preus públics que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2021-2022.
  - Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona
  - Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida
  - Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona

  En el cas que l'estudiant obtingui el tram 1 de la renda familiar, està obligat a presentar la sol·licitud de la beca de caràcter general del Ministeri competent per al curs acadèmic 2021-2022 a la mateixa universitat i estudis. La no presentació d'aquesta sol·licitud comporta l'exclusió de la beca Equitat.

  En cas que l'estudiant tingui el domicili familiar al País Basc, està obligat a presentar la beca de caràcter general de la seva comunitat autònoma [+]

  Modalitat B: procediment MATRC

  Obtenció d’una acreditació de caràcter econòmic a l’efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (condició de becari o becària condicional), adreçada als estudiants que vulguin sol·licitar una beca de caràcter general convocada pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2021-2022

  L’objecte d’aquest procediment consisteix a obtenir una acreditació de caràcter econòmic a l’efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (condició de becari o becària condicional), adreçada als estudiants que vulguin sol·licitar la beca de caràcter general convocada pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2021-2022.

  Aquest procediment és aplicable a tots els estudiants que es matriculin d’un ensenyament que condueix a l’obtenció del títol oficial de grau i de màster universitari d’un centre propi d’una universitat pública de Catalunya.

  El termini per part de l'AGAUR per emetre l'acreditació econòmica per a l'establiment de la matrícula condicional és de 10 dies, aproximadament, a partir de la presentació de la sol·licitud.

  Més endavant resoldrà el tram de renda familiar i la Beca Equitat, que s'ha de descarregar des de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya . La informació del tram de renda familiar té un valor exclusivament informatiu i, per si sola, no genera cap dret a la beca Equitat .

  INFORMACIÓ:

  Podeu informar-vos més detalladament a la pàgina web de l’AGAUR. A la mateixa pàgina hi trobareu l'apartat de preguntes freqüents.

  El formulari de sol·licitud s'ha de signar digitalment. Són vàlids els certificats digitals i l'IdCAT Mòbil.

  Contacte: beques.agaur@gencat.cat

  iMPORTANT:

  La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d'aquest tràmit.

  Us recomanem que per signar la sol·licitud feu servir l'IdCAT Mòbil.

  Podeu consultar les FAQS de certificat digital i idCAT Mòbil.

   

  Per a presentar la sol·licitud cal identificació digital (idCAT Mòbil o Cl@ve) o certificat digital (idCAT certificat, DNI electrònic, etc.). Us recomanem que feu servir l'IdCAT Mòbil.