Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2018-2019. Convocatòria

El termini de presentació de sol·licituds és del 6 de juliol fins al 15 d'octubre 2019

Procediment únic per a l’obtenció de l’acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat (EQUITAT) per a la minoració dels preus públics dels crèdits dels estudis universitaris i l’acreditació de caràcter econòmic a l’efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (MATRC), curs acadèmic 2019-2020 [+]

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:

  Aquesta convocatòria regula dos procediments:

  Modalitat A: Procediment Equitat

  Obtenció d’una acreditació del tram de renda familiar i concessió d’una beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits ordinaris per a estudiants de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya, i dels centres adscrits enumerats a la base 2.1.b) per al curs 2019-2020.

  Poden sol·licitar l’acreditació del tram de renda familiar i la beca Equitat per a la minoració del preu dels crèdits ordinaris dels estudis universitaris les persones que compleixin els requisits següents:

  a) Matricular-se per primera vegada dels crèdits d’un ensenyament conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial de grau o màster habilitant impartit en un centre propi d’una de les universitats següents:
  - Universitat de Barcelona
  - Universitat Autònoma de Barcelona
  - Universitat Politècnica de Catalunya
  - Universitat Pompeu Fabra
  - Universitat de Girona
  - Universitat de Lleida
  - Universitat Rovira i Virgili

  b) Matricular-se dels estudis esmentats en un dels centres que consten en aquest apartat, sempre que siguin aplicables els preus públics que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2019-2020.
  - Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona
  - Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida
  - Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona

  En el cas que l'estudiant obtingui el tram 1 de la renda familiar, està obligat a presentar la sol·licitud de la beca de caràcter general del Ministeri competent per al curs acadèmic 2019-2020 a la mateixa universitat i estudis. La no-presentació d'aquesta sol·licitud comporta l'exclusió de la beca Equitat.

  En cas que l'estudiant tingui el domicili familiar al País Basc, està obligat a presentar la beca de caràcter general de la seva comunitat autònoma.

  Modalitat B: Procediment MATRC

  Obtenció d’una acreditació de caràcter econòmic a l’efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (condició de becari o becària condicional), adreçada als estudiants que vulguin sol·licitar una beca de caràcter general convocada pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2019-2020.

  L’objecte d’aquest procediment consisteix a obtenir una acreditació de caràcter econòmic a l’efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (condició de becari o becària condicional), adreçada als estudiants que vulguin sol·licitar la beca de caràcter general convocada pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2019-2020.

  Aquest procediment és aplicable a tots els estudiants que es matriculin d’un ensenyament que condueix a l’obtenció del títol oficial de grau i de màster universitari d’un centre propi d’una universitat pública de Catalunya.

  El termini per part de l'AGAUR per emetre l'acreditació econòmica per a l'establiment de la matrícula condicional és de 10 dies, aproximadament, a partir de la presentació de la sol·licitud. Més endavant resoldrà el tram de renda familiar i la Beca Equitat, que s'ha de descarregar des de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya . La informació del tram de renda familiar té un valor exclusivament informatiu i, per si sola, no genera cap dret a la beca Equitat .