Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Biologia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Doctorat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
imatge de diagramació
Índex
Informació general
Matricula Doctorat
Autorització d'estada de recerca
Admissió del pla de recerca
Dates de dipòsit de tesi
Sol·licitud de dipòsit tesi
Autorització i defensa de la tesi
Tràmits posteriors a la defensa de la tesi
Premis extraordinaris
Publicitat dipòsit de tesis
Publicitat lectura de tesis
 
Icona d'informació

Per a més informació:

Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 643
08028 Barcelona

doctorat.biologia@ub.edu
Tel.: 93 402 11 32
Fax: 93 330 71 57

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Admissió del Pla de recerca

"Article 33. El pla de recerca
1. En el curs acadèmic en el qual s’ha formalitzat l’admissió al programa (matrícula de tutela
acadèmica), el doctorand ha d’elaborar i presentar un pla de recerca, redactat en qualsevol dels
idiomes del programa, que, com a mínim, ha d’incloure el títol provisional de la tesi, els objectius
que pretén assolir, la metodologia que emprarà i els mitjans i la planificació temporal. La Comissió
Acadèmica del programa ha de resoldre la sol∙licitud d’acceptació del pla de recerca abans de la
finalització del curs acadèmic esmentat.
2. La presentació del pla de recerca durant el curs acadèmic en el qual s’ha formalitzat l’admissió al
programa (matrícula de tutela acadèmica) és un requisit per continuar en el programa.
3. La Comissió Acadèmica del programa ha de fixar el calendari, els continguts i els requisits
específics que ha d’incloure el pla de recerca, i també la documentació i els procediments vinculats
a la presentació, d’acord amb els terminis que fixi anualment l’Escola de Doctorat en el calendari de
gestió.
4. La sol·licitud d’acceptació, que ha de formalitzar el doctorand de conformitat amb el model
normalitzat que està publicat al web de la Universitat de Barcelona, s’ha de presentar al Registre
General de la Universitat de Barcelona, i ha d’anar acompanyada dels documents que hagi establert
la Comissió Acadèmica del programa.
5. Un cop rebudes les sol∙licituds, i a petició de la Comissió Acadèmica del programa, els directors i
el tutor fan arribar un informe motivat respecte al pla de recerca presentat pels seus doctorands.
6. En cas que la Comissió Acadèmica accepti el pla de recerca presentat ho ha de notificar al
doctorand i comunicar als directors, al tutor i al director de l’Escola de Doctorat. La notificació al
doctorand es fa per mitjans telemàtics.
7. En cas que la Comissió Acadèmica no accepti el pla de recerca, ha de decidir el termini de què
disposa el doctorand per tornar a presentar un pla de recerca nou, que en cap cas no pot ser
superior a sis mesos a comptar des de la presentació de la primera sol∙licitud. Per elaborar aquest
nou pla ha de tenir en compte els suggeriments i les millores del document que li hagi indicat la
Comissió Acadèmica del programa. La nova sol∙licitud d’acceptació del pla de recerca segueix el
procediment establert als apartats 3 i 4 d’aquest article.
8. Si la Comissió Acadèmica no accepta el pla de recerca nou presentat, el doctorand ha de causar
baixa definitivament en el programa.
9. Els acords presos per la Comissió Acadèmica respecte a la no‐acceptació del pla de recerca els ha
de notificar al doctorand i comunicar als directors, al tutor i al director de l’Escola de Doctorat."

(Normativa Reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona )

Model de sol·licitud d'admissió del pla de recerca

Model de sol·licitud de modificació del pla de recerca

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Biologia
Última actualització o validació:17.05.2018