Accés amb estudis iniciats (trasllat d'expedient)

El Reial Decret 412/2014, de 6 de juny s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Poden sol∙licitar l’admissió a un estudi de grau de la Universitat de Barcelona per aquesta via:

 • Estudiants amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB.
 • Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.
 • Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.
 • Estudiants amb estudis universitaris estrangers finalitzats que se'ls hagi denegat l'homologació del seus estudis o l'equivalència  a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

 

En tots els supòsits cal complir el requisit de tenir a data 16/06/2023, un mínim de 30 crèdits aprovats que puguin ser reconeguts en l'estudi de grau al qual es vol accedir.

 

Esquema trasllat d'expedient. (+)

El tràmit consta de dues parts:

1. La sol·licitud de reconeixement de crèdits: Termini de presentació de sol·licituds del 22 de maig al 16 de juny de 2023, ambdós inclosos

2. L'admissió a l'ensenyament : Termini de presentació de sol·licituds del 29 de juny al 4 de juliol de 2023 ambdós inclosos.

El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. La sol·licitud de reconeixement suposa el pagament d'una taxa de 54,54€, que s’abonarà a la Secretaria d’estudiants i docència.

 

IMPORTANT

 • El fet de de tenir reconeguts els crèdits necessaris no atorga dret a plaça.
 • En tot cas, és recomanable que l’alumnat interessat també sol·liciti l’admissió mitjançant la preinscripció universitària.

 

Oferta de places per al curs 2023-24:

 • Grau de Biologia: 5 places
 •  Grau de Bioquímica: 4 places
 • Grau de Biotecnologia: 5 places
 • Grau de Ciències Ambientals: 5 places
 • Grau de Ciències Biomèdiques: 10 places a la Facultat de Biologia i 3 places a la Facultat de Medicina

Del 22 de maig al 16 de juny de 2023 (ambdós inclosos) cal accedir a l'aplicació Reconeixement de crèdits (apartat "Reconeixement d'estudis"), omplir les dades personals, fer el pagament i adjuntar la documentació següent:

 En el cas d'estudis iniciats a la UB:

 • Expedient acadèmic

 

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats catalanes o espanyoles:

 • DNI vigent o passaport.
 • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
 • Si no figura en el certificat acadèmic, document acreditatiu de la qualificació obtinguda en les PAU.
 • Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

 

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats estrangeres: Podeu consultar la documentació a la pàgina principal de la UB

Criteris de valoració per al reconeixement de crèdits:

 • Qualificacions obtingudes en els ensenyaments cursats
 • Relació entre els currículums dels estudis anteriors i els estudis sol·licitats
 • Formació acadèmica o professional complementària
 • Estudis superiors cursats amb anterioritat

 

Del 23 al 28 de juny de 2023 (ambdós inclosos) es notificarà individualment la resolució del reconeixement de crèdits i es publicarà al lloc web de la facultat un llistat de les sol·licituds rebudes i el número de crèdits reconeguts en cada cas.

 

El fet de tenir reconeguts 30 crèdits necessaris no atorga dret a la plaça. Cal realitzar la sol·licitud d'admissió i obtenir una resolució positiva de l'admissió.

Del 29 de juny al 4 de juliol de 2023 (ambdós inclosos) s'ha de sol·licitar l'admissió a l'ensenyament. Cal accedir al tràmit de sol·licitud d’admissió amb 30 crèdits reconeguts, omplir les dades personals i afegir una carta de motivació i un expedient actualitzat, si s'escau.

Del 5 al 10 de juliol de 2023 es notificarà individualment el resultat de l’admissió i es publicarà el llistat d’alumnes admesos en aquesta pàgina web.

 

La resolució d’aquestes sol·licituds només tindrà validesa per al curs en què s’ha concedit la plaça.

L’alumnat que ha obtingut plaça per la via de trasllat d’expedient haurà de sol·licitar el trasllat d'expedient al seu centre d'origen i abonar, si escau, els drets de trasllat d'expedient

El mes de setembre es realitzarà la matrícula d’acord amb els llistats que es publicaran al lloc web de la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat

Documentació:

 • Comprovant de pagament de la taxa de trasllat de la universitat d'origen.
 • Documentació acreditativa d'exempcions i/o bonificacions en el preu de la matrícula, si s'escau. Més informació

 

Poden sol∙licitar l’admissió a un estudi de grau per aquesta via:

 • Estudiants amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB a qui no se li reconeguin un mínim de 30 crèdits.
 • Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials a qui no se li reconeguin un mínim de 30 crèdits.
 • Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols finalitzats.
 • Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials a qui no se li reconeguin un mínim de 30 crèdits.
 • Estudiants amb estudis universitaris estrangers totals sempre que hagin obtingut la credencial d’homologació del seu títol o el certificat d’equivalència a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

 

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d’adreçar a:

Oficina d'Accés a la Universitat 
Via Laietana, 2 
08003 BARCELONA 
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591 
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/

Un cop els estudiants hagin estat admesos a algun grau de la Facultat de Biologia per la via de preinscripció universitària, hauran de:

 1. Sol·licitar el trasllat d'expedient al seu centre d'origen abonant, si escau, els drets de trasllat d'expedient.
 2. Contactar amb el cap d’estudis de la Facultat de Biologia per planificar la matrícula.
 3. Formalitzar la matrícula a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia.
 4. Sol·licitar un reconeixement de crèdits des de l'aplicació Reconeixement de crèdits (apartat "Reconeixement d'estudis") i pagar la taxa associada.

Comparteix-ho: