Trasllats i Reconeixement d'estudis

Accés amb estudis espanyols iniciats (trasllat d'expedient)

El Reial Decret 412/2014, de 6 de juny s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Poden sol∙licitar l’admissió a un estudi de grau de la Universitat de Barcelona per aquesta via:

 •   Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.
 • · Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.
 • · Estudiants amb estudis universitaris estrangers totals sempre que no hagin obtingut la credencial d'homologació del seu títol o el certificat d'equivalència a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

 

En tots tres supòsits s'ha de complir el requisit de tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits en l'estudi de grau al qual es vol accedir.

El tràmit consta de dues parts: la sol·licitud de reconeixement de crèdits i l'admissió a l'ensenyament. En el cas de la nostra facultat es sol·licita en un mateix document.

El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. La sol·licitud de reconeixement suposa el pagament d'una taxa de 54,54€, que s’abonarà a la Secretaria d’estudiants i docència.

 

IMPORTANT

 • El fet de de tenir reconeguts els crèdits necessaris no atorga dret a plaça.
 • En tot cas, es recomanable que l’alumnat interessat també sol·liciti l’admissió mitjançant la preinscripció universitària.

1. Termini de presentació de sol·licituds:

De l'1 al 30 de juny de 2021

 

2. Oferta de places:

· Grau de Biologia: 10 places

· Grau de Bioquímica: 4 places

· Grau de Biotecnologia: 5 places

· Grau de Ciències Ambientals: 5 places

· Grau de Ciències Biomèdiques: 10 places a Biologia i 3 places a Medicina

 

3. Presentació de les sol·licituds:

Per presentar la sol·licitud cal accedir a l'aplicació Reconeixement d'estudis, omplir les dades personals i adjuntar la documentació necessària. Tant la sol·licitud com la documentació s'han d'enviar a la següent adreça electrònica secretaria-biologia@ub.edu

Sol·licitud

4. Documentació a presentar

En el cas d'estudis iniciats a la UB:

 • Expedient acadèmic

 

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

 1. Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
 2. Si no figura en el certificat acadèmic, document acreditatiu de la qualificació obtinguda en les PAU
 3. Pla docent de l'assignatura o enllaç oficial a les assignatures cursades en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponen.

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats estrangeres:

Podeu consultar la documentació a la pàgina principal de la UB

Els estudiants admesos hauran de sol·licitar el trasllat d'expedient al seu centre d'origen abonant, si escau, els drets de trasllat d'expedient i formalitzar la matrícula a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia.

La resolució d’aquestes sol∙licituds només tindrà validesa per al curs en què s’ha concedit la plaça

Publicació de la Resolució: Properament (la resolució s'ha de consultar en cada Grau, apartat de matrícula)

L’alumnat que ha obtingut plaça per la via de trasllat d’expedient realitzarà la matrícula d’acord amb els llistats que es publicaran al lloc web de la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat

Documentació:

 • Comprovant de pagament de la taxa de trasllat de la universitat d'origen.
 • Documentació acreditativa d'exempcions i/o bonificacions en el preu de la matrícula, si s'escau. Més informació

 

Poden sol∙licitar l’admissió a un estudi de grau de la Universitat de Barcelona per aquesta via:

 • L’alumnat a qui no se li reconeguin un mínim de 30 crèdits haurà de sol·licitar plaça mitjançant preinscripció universitària.
 • Les persones que ja tinguin una titulació universitària oficial espanyola han de sol·licitar plaça a l’ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària. Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d’adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona 
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Més informació 

Els estudiants admesos hauran de sol·licitar el trasllat d'expedient al seu centre d'origen abonant, si escau, els drets de trasllat d'expedient i formalitzar la matrícula a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia.

Comparteix-ho: