Informació general

Informació General  secretaria-biologia@ub.edu   

Pràcticums practicumbio@ub.edu

Convenis i projectes formatius de pràctiques  convenis.bio@ub.edu

Màsters   mastersoficialsbio@ub.edu

Doctorat  doctorat.biologia@ub.edu

Cap de secretaria                    

Informació i atenció finestreta / Tràmits administratius
  Informació i atenció finestreta / GRAD / Tràmits administratius     
            Reconeixement de crèdits / Beques / SICUE / Erasmus
 

Matricula Graus / GRAD / Tràmits administratius

Màsters Oficials / GRAD / Màsters propis

Màsters Oficials / Tràmits Administratius

Doctorat / Tesis doctorals

Doctorat / Tesis doctorals

Convenis de pràctiques amb empreses / Borsa de treball

Convenis de pràctiques amb empreses / Borsa de treball

Convenis de pràctiques amb empreses/ Borsa de treball

Informació i atenció finestreta / Tràmits administratius

NOTA: aquelles persones que vulguin demanar cita prèvia dimarts o dimecres a la tarda hauran d'agafar-la dins el tràmit de Graus (els dies 2 i 3 de gener de 2024 la Secretaria només obrirà al matí)

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores i dimarts i dimecres de 16.00 a 18.00 hores.

Aquest horari pot quedar afectat en períodes de Nadal, Setmana Santa, Estiu i Ponts

 

- Període Estiu 2023 - 
Durant el mes de juny la Secretaria obre de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores i dimecres de 16.00 a 18.00 hores.
El mes de juliol l'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores.
- Setembre 2023 -
La setmana del 4 al 10 de setembre l'horari d'obertura és de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores.
- Nadal 2023 -
Del 27 al 29 de desembre la Secretaria romandrà tancada per tancament de la UB.
La setmana del 2 al 5 de gener de 2024 l'horari d'obertura és de 10.00 a 13.00 hores

Màsters universitaris

Què son els màsters universitaris?

Els màsters universitaris són estudis de formació avançada que permeten assolir una especialització professional o multidisciplinària, o bé iniciar-se en la recerca i accedir a un doctorat. Són títols oficials a preu públic i adaptats a l’espai europeu d’ensenyament superior.

Tenen una càrrega lectiva similar a la de les titulacions europees, entre seixanta i cent vint crèdits, és a dir, un o dos cursos a temps complet, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat i la incorporació al mercat laboral europeu de l’alumnat.

 

Cada curs acadèmic la UB ofereix més de cent cinquanta màsters universitaris oficials dels diversos àmbits de coneixement. Aquests màsters poden ser:

 • Gestionats i impartits únicament a la UB.
 • Interuniversitaris: coordinats per la UB o per altres universitats de l’Estat espanyol. Tenen un programa conjunt entre dues o més universitats amb un únic pla d’estudis. Cadascuna de les universitats participants imparteix un nombre concret d’assignatures. Cal consultar a cada màster les condicions de mobilitat.
 • Erasmus Mundus: màsters impartits per un consorci format per almenys tres universitats de tres països diferents, un d'ells com a mínim membre de la Unió Europea. Preveuen un període d'estudi a dues de les universitats, com a mínim. Aquests màsters han obtingut el segell de qualitat Erasmus Mundus que atorga la Comissió Europea. En acabar, els estudiants obtenen una titulació múltiple, doble o conjunta, reconeguda als països on hi ha els centres que concedeixen les titulacions.

 

D'altra banda, hi ha màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades. Aquests màsters poden tenir unes condicions específiques pel que fa a l’accés i tenen un preu fix per a tot el sistema universitari català.

 

Per accedir als màsters universitaris oficials cal complir els requisits generals i específics d’accés i fer una preinscripció sol·licitant plaça.

Requisits generals d'accés

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial (traduït).
 • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas és necessària homologació a un títol habilitador espanyol, si escau, una declaració d’equivalència a titulació i nivell acadèmic universitari oficial, o la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster, però un cop superats els estudis, el títol de màster que s’obtingui sí que tindrà plena validesa oficial.

Requisits específics d’accés

Cada màster pot establir uns requisits específics com ara l’accés des de determinades titulacions, el coneixement d’idiomes o l’experiència professional, entre d’altres.
En determinats casos, segons la formació prèvia de l’estudiant, la comissió de coordinació del màster pot requerir que abans d’iniciar el màster l’estudiant hagi de cursar complements formatius, fins a un màxim de trenta crèdits.


Un cop complerts els requisits generals i específics i, en el supòsit que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places ofertes, la comissió de coordinació del màster prioritzarà les sol·licituds d’acord amb els criteris de selecció establerts per a cada màster en concret i elaborarà les resolucions d’admissió i les llistes d’espera.

La informació referent als requisits d’accés i als criteris de selecció es pot consultar a la fitxa o al web del màster.

 

Preinscripció

Per ser admès a un màster universitari oficial s’ha de fer una preinscripció que dona accés al procés de selecció.

A l’apartat “Preinscripció” de la fitxa del màster, i també al seu web, es troben les dates, la documentació necessària i l’enllaç al formulari en línia quan el procés de preinscripció és obert. Les dates de preinscripció poden variar en funció de cada màster i poden contemplar diferents períodes. De manera general, la preinscripció es fa en línia.
Es pot fer la preinscripció a diversos màsters, però cal abonar una taxa de 30,21 euros per a cada preinscripció que es dugui a terme.

En cas que en el moment de la preinscripció no es compleixin tots els requisits però s’estigui en condicions de fer-ho abans d’iniciar el màster, cal fer-ho constar en el formulari de preinscripció. En el moment de la matrícula serà necessari complir tots els requisits i presentar la corresponent documentació que així ho acrediti.
Pel que fa a l’admissió, la comissió de coordinació del màster prioritza les sol·licituds d’acord amb els criteris de selecció que s’hagin establert pel màster i emet la resolució d’estudiants admesos.

 

Es pot accedir als màsters universitaris amb una titulació universitària estrangera en els casos següents:

 • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES i que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster universitari.
 • Títol aliè a l’EEES, amb l’homologació prèvia a un títol habilitador espanyol, si escau, o una declaració d’equivalència a titulació i nivell acadèmic universitari oficial espanyol.
 • Títol aliè a l’EEES, sense homologació.

  En aquest cas, és necessària la comprovació prèvia per part de la UB que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que capaciten per accedir a estudis de màster universitari al país que expedirà el títol. L’acceptació en un màster universitari no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ, ni el seu reconeixement amb una finalitat diferent de la de cursar ensenyaments de màster. La documentació necessària per accedir sense l’homologació prèvia és la següent:

  • Sol·licitud d'autorització d'accés a màsters i programes propis de la UB amb titulacions obtingudes conforme a sistemes educatius estrangers
 • Còpia autentificada del títol de llicenciat o l’equivalent (traduït i legalitzat per la via diplomàtica).
 • Còpia autentificada del certificat de les matèries cursades (traduït i legalitzat per la via diplomàtica). La coordinació del màster s’encarregarà de dur a terme els tràmits oportuns.

També s’ha de fer una preinscripció que dona accés al procés de selecció.

Cada màster té un procediment d’admissió establert per la UB (*). Aquest procediment inclou criteris específics i criteris de valoració de mèrits, i, en casos determinats, una formació prèvia específica.

Els criteris d’admissió es poden consultar a la fitxa del màster universitari ofert, apartat «Requisits d’accés», i també al web de cada màster universitari.

En tots els casos l’admissió efectiva depèn dels criteris de valoració establerts per la Universitat i pel màster mateix.

 

* D’acord amb el que estableix l’article 17 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, l’alumnat pot ser admès al màster si compleix els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits propis del títol de màster. La Universitat determina els requisits d’admissió, entre els quals es podrien concretar requisits de formació prèvia específica en funció de l’àmbit del màster.

 • Agrobiologia Ambiental

Estudiants de la UB Futurs estudiants

 • Antropologia Biològica

Estudiants de la UB Futurs estudiants

 • Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural
 • Fisiologia Integrativa

Estudiants de la UB Futurs estudiants

 • Genètica i Genòmica

Estudiants de la UB Futurs estudiants

 • Immunologia Avançada

Estudiants de la UB Futurs estudiants

 • Microbiologia Avançada

Estudiants de la UB Futurs estudiants

 • Oceanografia i Gestió del Medi Marí

Estudiants de la UB Futurs estudiants

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ, RESOLUCIÓ I MATRÍCULA 2024-25

Enllaç per accedir a la matrícula (pulsa aquí)

Màster

Preinscripció

Resolució

Matrícula

Inici classes

 

 • Agrobiologia Ambiental (*)

 

 • Aqüicultura

 

 • Immunologia Avançada (*)

 

 

1r. període: de l’1 de febrer al 7 de juny

 

 

2n. període: del 8 de juny al 2 de setembre

 

1ª Resolució: 17 de juny

 

 

2ª Resolució: 9 de setembre

 

Juliol: del 15 al 30 de juny

 

 

Setembre: del 12 al 30

 

 

 

16 de setembre

 

 

 

 

 • Ecologia, Gestió i Restauració del medi Natural

 

 

Únic període: de l’1 de febrer al 7 de juny

 

 

Resolució: 21 de juny

 

Juliol del 15 al 30

 

Setembre: del 12 al 30

 

 

 

 

18 de setembre

 

 

 • Microbiologia Avançada (*)

 

 • Neurociències

 

 

 

1r. període: de l’1 de febrer al 7 de juny

 

 

2n. període: del 8 de juny al 2 de setembre

 

1ª Resolució: 17 de juny

 

 

2ª Resolució: 9 de setembre

 

Juliol: del 15 al 30

 

 

 

Setembre: del 12 al 30

 

 

18 de setembre

 

 

19 de setembre

 

 

 • Oceanografia i Gestió del Medi Marí (*)

 

 

 

Únic període: de l’1 de febrer al 7 de juny

 

 

Resolució: 21 de juny

 

Juliol del 15 al 30

 

Setembre: del 16 al 30

 

 

 

 

25 de setembre

 

 

 • Antropologia Biològica

1r. període: de l’1 de febrer al 7 de juny

 

 

2n. període: del 8 de juny al 2 de setembre

1ª Resolució: 17 de juny

 

 

2ª Resolució: 9 de setembre

Juliol: del 15 al 30

 

 

Setembre: del 16 al 30

 

 

25 de setembre

 

 

 • Genètica i Genòmica (*)

               

 

 

Únic període: de l’1 de febrer al 7 de juny               

 

 

Resolució: 21 de juny

 

Juliol: del 15 al 30

 

Setembre: del 16 al 30

 

 

 

25 de setembre

 

 

 

 • Biodiversitat (*)

 

 

 

Únic període: de l’1 de febrer al 7 de juny

 

 

Resolució: 21 de juny

 

 

Juliol: del 15 al 30

 

Setembre: del 16 al 30

 

 

 

 

30 de setembre

 

 

 

 • Fisiologia Integrativa

 

 

 

1r. període: de l’1 de febrer al 7 de juny

 

2n. període: del 8 de juny al 2 de setembre

 

1ª Resolució: 17 de juny

 

2ª Resolució: 9 de setembre

 

Juliol: del 15 al 30

 

Setembre: del 16 al 30

 

 

21 d’octubre

(*) Pagament a compte de 300€

Agrobiologia Ambiental

Antropologia Biològica

Aqüicultura

Biodiversitat

Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Fisiologia Integrativa

Genètica i Genòmica

Immunologia Avançada

Microbiologia Avançada

Neurociències

Oceanografia i Gestió del Medi Marí

AVIS IMPORTANT: Per poder valorar la preinscripció s’ha d’adjuntar la documentació mitjançant el formulari de preinscripció i HAVER REALITZAT EL PAGAMENT CORRESPONENT DE LES TAXES: 30,21€. Aquesta quantitat s’ha d’abonar a cada preinscripció que es realitzi. Només es tindrà en compte aquelles sol·licituds de preinscripció en les que s’acrediti el pagament d’aquest taxa. L’IMPORT DE LES TAXES NO ES REEMBOLSABLE.

ATENCIÓ: Per poder adjuntar la documentació dins del formulari, primer s’ha de confirmar la sol·licitud.

LA DOCUMENTACIÓ DEFINITIVA ha d’estar degudament legalitzada per via diplomàtica si fos el cas (http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm).

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A LA SECRETARIA (per qualsevol consulta enviar correu electrònic a:  mastersoficialsbio@ub.edu)

Per a persones membres de la UE:

. Formulari de Preinscripció

. DNI o passaport

. Certificat acadèmic de las qualificacions obtingudes o expedient acadèmic emès per secretaria (aquest últim NOMÉS per a alumnes UB)

. Títol o certificat substitutori del títol (aquest últim NOMÉS per a alumnes d’universitats espanyoles)

Per a persones NO membres de la UE:

. Formulari de Preinscripció

. Passaport

. Legalització del certificat acadèmic de las qualificacions obtingudes

. Legalització del títol universitari

DOCUMENTACIÓ NECESÀRIA PER A LA COORDINACIÓ DEL MÀSTER (per qualsevol consulta enviar correu electrònic a la coordinació del màster corresponent):

. Currículum vitae

. Document d’equivalència emès a Espanya de les qualificacions d’estudis estrangers (https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html)

ALTRA DOCUMENTACIÓ OPCIONAL PER A LA COORDINACIÓ DEL MÀSTER (per qualsevol consulta enviar correu electrònic a la coordinació del màster corresponent):

. Carta de motivació

. Certificat d’acreditació d’idiomes

. Etc.

 • He estat admès a la UB. Quan i on he de matricular-me? 

La matrícula es realitza a través d'internet, accedint a la pàgina web: https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/index.html

des de qualsevol ordinador amb accés a internet, en els dies assignats.
Per conèixer els dies que t'han assignat, així com els terminis per a la formalització de la matrícula, consulta amb anterioritat el calendari de matrícula del teu màster.

 • On puc trobar l'horari de les assignatures?

A la pàgina web de la facultat on s'imparteix el màster en el qual has de matricular-te, en l'apartat de «Calendari, horaris, aules i avaluació» del màster, trobaràs els horaris de les assignatures corresponents.

També pots utilitzar l'eina Chronos que t'ajudarà a planificar el teu horari.

 • M'he matriculat en un màster i vull anul·lar la matrícula, què tinc que fer? 

Pots anul·lar la matrícula, sempre que estiguis al corrent del pagament dels rebuts vençuts. Si l'anul·lació és per motius personals, no et correspon la devolució de l'import dels crèdits matriculats. Tanmateix, hi ha algunes situacions en què es contempla aquest retorn:
• Malaltia greu que t'impedeixi seguir amb normalitat l'activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant un informe mèdic.
• Reassignació de plaça per preinscripció a un altre màster. 

• Per motius personals, si et matricules per primera vegada en un màster i sol·licites l'anul·lació de matrícula abans del dia 29 de setembre de 2023, sempre que estiguis al corrent del pagament, tens dret a la devolució de l'import dels crèdits matriculats.
Consulta la informació sobre la modificació i anul·lació de matrícula.

 • Puc modificar les assignatures matriculades?

Després de formalitzar la matrícula, pots sol·licitar la supressió, el canvi o l'addició d'assignatures dins del termini establert anualment per la teva facultat.

 • Com m'identifico a la UB per iniciar la matrícula?

Segueix les indicacions que apareixen a la següent pàgina web: http://www.ub.edu/monub/ajuda/index_es.html Anota l'identificador de 4 caràcters i la contrasenya per poder accedir després al teu espai personal MónUB.

 • Què és el NIUB?

El NIUB és el número d' identificació de l' alumne a la UB i està format per 8 dígits. S' assigna en el moment de formalitzar la matrícula i figura en el resguard de la matrícula i també en el carnet de la UB.

 • Com puc canviar la contrasenya?

Segueix les instruccions que apareixen a la següent pàgina web: https://auten.ub.edu/auten/NovaPasswordAlum?lang=ca

 • Que cal fer per demanar una beca?

Segueix les instruccions que apareixen en el següent enllaç per demanar la beca d'Equitat

Segueix les instruccions que apareixen en el següent enllaç per demanar matrícula condicional com a becari

Segueix les instruccions que apareixen en el següent enllaç per demanar beca general

 • Quin és el preu de la matrícula?

El preu de la matrícula l’estableix la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret de preus públics que es publica anualment, i està determinat pel grau d’experimentalitat de l’ensenyament.
Pots fer el càlcul de la teva matrícula al simulador de preus de matrícula.

 • Tinc un altre títol de màster oficial. El preu de la matrícula és diferent?

D’acord amb el Decret de preus públics, s’aplica un recàrrec del 40 % al preu del crèdit als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials de màster o les condicions per obtenir-lo, llevat que es tracti d’estudis universitaris cursats en centres no coberts pel sistema públic de finançament.
En el moment de formalitzar la matrícula et demanarem una declaració responsable justificativa de la teva formació acadèmica.

IMPORTANT: AQUEST ANY NO S'APLICA AQUESTA NORMATIVA