Research

bar3

Principals línies de recerca

L’àrea d’interès del nostre grup de recerca és la Biologia cel·lular i molecular de la cèl·lula endotelial, la seva implicació en patologies i el desenvolupament de models cel·lulars in vitro.

La nostra recerca es centra en una de les més prometedores estratègies anti-tumorals actuals  i es fonamenta en el coneixement i el control de la neovascularització induïda pels tumors. L’estudi de la funció de les molècules que poden ser crítiques en la regulació de l’angiogènesi tumoral constitueix una de les estratègies farmacològiques en la teràpia anti-cancerosa.

Recentment s’han obtingut evidencies experimentals que suggereixen que els sindecans, molècules de la membrana plasmàtica amb múltiples funcions, podrien ser crítics en la modulació de les cèl·lules endotelials durant l’angiogènesi.

D’altra banda, diverses evidencies molt recents indiquen que l’expressió de sindecans podria estar regulada per Snail, un factor de transcripció que modula la transició epiteli-mesènquima i que podria tenir una funció essencial en molts fenòmens de migració cel·lular, com els que es donen en les cèl·lules endotelials durant el procés d’angiogènesi.

Per això, dins d’aquesta línia de recerca tan àmplia, el nostre laboratori de I+D+i es divideix en dos equips de treball que interactuen constantment i que es concentren en:

  1. La implicació, els mecanismes de senyalització intracel·lular i la regulació transcripcional dels Sindecans en el procès angiogènic: Part de l’equip de recercaes concentra en l’estudi del càncer i angiogènesi tumoral, l’adhesió cèl·lula endotelial-matriu extracel·lular i senyalització. Els elements d’estudi i experiència són els proteoglucans i integrines, la senyalització intracel·lular i la seva relació amb l’angiogènesi. A més, l’equip està treballant en el desenvolupament de models cel·lulars d’angiogènesi.
  2. La implicació funcional del factor de transcripció Snail en el procés angiogènic i en l’expressió de sindecans: part de l’equip de recerca es concentra en l’estudi de la diferenciació endotelial. Els elements d’estudi són en aquest subequip les cèl·lules mare i Snail en la cèl·lula endotelial. A més, l’equip està treballant en el desenvolupament de models cel·lulars inmortalitzats de cèl·lula endotelial.

Els resultats que s’obtindran permetran establir si Sindecans i/o Snail per si sols o interrelacionats poden ser considerats una diana farmacològica a la que dirigir teràpies antiangiogèniques.

All Rights Reserved. Celltec - Universitat de Barcelona