Nous doctorands: requisits d'accés

Per accedir a un programa de doctorat calen dos tràmits: l’admissió i l’accés. Els has de demanar  mitjançant l’aplicatiu d’admissió i accés.

Admissió

L’admissió al programa de doctorat és responsabilitat de la Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat. Cal que contactis amb la coordinació del programa de doctorat en el que estàs interessat -web de l’oferta- per tal que t’informin sobre els requisits d’admissió específics del programa i la possibilitat que tens  de ser admès. L’admissió al programa es formalitza mitjançant la matrícula de tutela acadèmica a la UB en el curs acadèmic i període en què el candidat s’ha admès. Alguns programes fan una preinscripció. Consulta la web del programa per comprovar els terminis.

Per l’admissió hauràs d'adjuntar la documentació demanada, que pot variar d’un programa a l’altre. Generalment, hauràs d’adjuntar un CV, la justificació del nivell d’idiomes, una carta de motivació indicant un breu projecte de la tesi, cartes de recomanació i una proposta de director/a o grup de recerca. Consulta a cada programa les especificitats de la documentació demanada.

L’admissió acadèmica al programa implica una selecció dels estudiants en funció del nombre de places disponibles. A la fitxa de cada programa podràs informar-te de la ratio d’admissions.

Accés

Implica que s’acrediten els requisits acadèmics necessaris que permeten l’accés als ensenyaments de doctorat. 

Els doctorands que vau iniciar i us vau matricular en un doctorat en extinció de la UB a partir del 2012‐2013 i que voleu cursar un programa de doctorat vigent, no cal que sol·liciteu l’accés. El que heu de sol·licitar és l’admissió en el doctorat que esteu interessats a realitzar, tenint en compte els requisits específics d’admissió i els criteris de priorització de sol·licituds del programa.

Per accedir a un programa de doctorat de la UB cal tenir un títol oficial de grau, o equivalent, i un de màster universitari i tenir superats (no reconeguts) un mínim de 300 crèdits ECTS en el seu conjunt. No obstant això, existeixen diferents vies d’accés segons s’hagin cursat els estudis previs a l’Estat Espanyol o a l’estranger.

Per accedir a un programa de doctorat de la UB cal tenir un títol oficial de grau, o equivalent, i un de màster universitari oficial. Això implica tenir superats (no reconeguts) un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari. En el cas dels màsters de 120 crèdits, n’hi ha prou amb haver-ne superat 60.

Si has cursat la totalitat dels estudis previs a l’Estat Espanyol, has de sol·licitar l’accés. El degà/na de la facultat on pertany el coordinador del teu programa de doctorat resoldrà l’accés.

Altres vies d’accés

  1. Amb títol universitari oficial espanyol que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 de MECES. 
    1. Les titulacions espanyoles que no hagin obtingut el nivell  2 o 3 de MECES, han de consultar la següent equivalència:
  • Per a 1 crèdit LRU s’estableix una equivalència de 0,8 crèdits ECTS.
  • En el cas dels títols obtinguts per a la superació de plans d’estudis al quals no els era d’aplicació la valoració en crèdits LRU s’estableix una equivalència de 10 hores lectives igual a 1 crèdit LRU.
  1. Amb el títol espanyol de Graduat/ada en Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia o Arquitectura.
  2. Amb Suficiència Investigadora.
  3. Amb títol especialista en Ciències de la Salut.

               a. Amb el títol oficial d’Especialista.

               b. Havent superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació del programa per obtenir el títol oficial d’Especialista.

5. Amb estudis oficials de Doctor/a anteriors a l’RD 99/2011 regulats pels reials decrets RD 185/1985, RD 778/1998 i RD 1393/2007.

Pots consultar el diagrama on se t’ofereix tota la informació completa respecte els nivells de titulació que donen accés i el procediment a seguir.

Les dates en les que pots sol·licitar l’accés i matricular-te les pots consultar al calendari de gestió.

Procediment i documentació necessària:

La sol·licitud d’admissió i accés l’has de presentar mitjançant l’aplicatiu d’admissió i accés. En aquest aplicatiu es on hauràs d’incorporar la documentació acadèmica necessària per a l’admissió al programa i per l’accés depenent de quina sigui la teva via d’accés.

 

Si has cursat part o la totalitat dels estudis previs a universitats estrangeres, has de sol·licitar l'accés. El degà/na de la facultat on pertany el coordinador del teu programa de doctorat resoldrà l’accés.

Podeu consultar el diagrama on se us ofereix tota la informació respecte els nivells de titulació que donen accés i el procediment a seguir.

Les dates en què podeu sol·licitar l’accés i matricular-vos es poden consultar al calendari de gestió.

Requisits d’accés

  1. Tenir un títol/s oficial estranger equivalent a graduat i a màster, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita a un nivell de formació equivalent al del títol espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
  2.  Tenir un títol oficial espanyol i un títol oficial estranger: encara que es tingui un màster espanyol i, per tant, ja es va comprovar la documentació estrangera, cal presentar la documentació del títol estranger. Igualment si es disposa d’un grau espanyol i d’un títol estranger. 

Procediment i documentació necessària

La sol·licitud d’admissió i accés l’has de presentar mitjançant l’aplicatiu d’admissió i accés. En aquest aplicatiu es on hauràs d’incorporar la documentació acadèmica necessària per a l’admissió al programa i per l’accés.

Tots els documents han d’estar traduïts oficialment (si estan en llengua diferent del català, castellà o anglès) i legalitzats. Per a informació sobre els requisits dels documents estrangers, vegeu aquí. La sol·licitud d’estudi d’equivalència d’estudis estrangers per l’accés a programes de doctorat implica el pagament d’una taxa.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu