Inscripció i avaluació anual del Pla de recerca

2019-2020

En el curs acadèmic en el què heu formalitzat l’admissió al programa de doctorat (primer any) heu d’elaborar i presentar un Pla de Recerca redactat en qualsevol dels idiomes del programa.

La presentació del Pla de Recerca durant el curs en el qual s’ha formalitzat l’admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica) és un requisit per continuar en el programa.

A partir del curs acadèmic següent en què s’ha acceptat el Pla de Recerca, la Comissió Acadèmica avaluarà, cada curs acadèmic, els avenços produïts en el pla de recerca i el document d’activitats.

La Comissió Acadèmica del programa fixa el calendari, els documents específics que s’han de presentar per a dur a terme l’avaluació anual.

El Pla de Recerca ha d’incloure, com a mínim:

 1. El títol provisional de la tesi
 2. Hipòtesis i/o objectius del projecte
 3. Els marc teòric
 4. La metodologia que emprarà i els mitjans
 5. Els resultats esperats
 6. La bibliografia rellevant
 7. La planificació de la tesi
 8. El calendari previst per a la seva realització
 9. Un pla de gestió de dades
 10. Les consideracions ètiques de la recerca

La Comissió Acadèmica del programa fixa el calendari, els continguts i els requisits específics que ha d’incloure el Pla de Recerca i també la documentació i els procediments vinculats a la presentació. Podeu consultar els requisits específics que hagi pogut establir la Comissió del programa que curseu al final d’aquesta informació.


Termini de lliurament per al curs 2019-20:
Del 4 de maig al 15 de juny de 2020


Mentre les seus del Registre General als centres romanguin tancades a causa de la situació de confinament, la sol·licitud, tant d’aprovació com de seguiment, es farà de forma telemàtica a través de la instància genèrica de la seu electrònica de la Universitat de Barcelona, adjuntant tota la documentació necessària en format PDF:

 • Formulari de sol·licitud establert per la Facultat, emplenat i signat, adreçat a la SED de Filologia i Comunicació.
 • Document corresponent al Pla de Recerca, d’acord amb els continguts i característiques establerts per la CA del programa.
 • Escrit o e-mail de la direcció i la tutoria de la tesi, amb el vistiplau al Pla de Recerca que s’hi lliura.
 • Document d’explicació de la forma com el confinament per la Covid19 ha afectat el desenvolupament del pla de recerca, amb documentació d’acreditació, si escau.
 • Document de compromís nou, si ha canviat la direcció de la tesi.

 

En el cas que l’interessat no pugui obtenir certificat digital adient (per no disposar de DNI o NIE), no pugui realitzar el registre telemàtic per qualsevol altre problema o, quan els registres dels centres es tornin a obrir, la documentació es podrà trametre directament per correu electrònic a la SED de Filologia i Comunicació, és a dir, el formulari establert per la Facultat, adjuntant-hi la resta de la documentació amb els mateixos requisits.

 

Consulteu la pàgina específica de cada programa per a més informació.

Comparteix-ho: