Grups de Recerca i Projectes d'Investigació

Centre d’Investigacions “Film-Història”

El 1983, seguint el model d’altres entitats estrangeres anàlogues —la Internacional Association for Media and History (IAMHIST, Oxford) i l’Institut Jean Vigo (Perpignan)—, un grup de professionals del setè art va estimar oportú crear un ens similar espanyol.

Així va néixer el Centre d’Investigacions “FILM-HISTÒRIA”, amb seu a Barcelona, a fi de cobrir un buit existent en el nostre país. Els objectius del nou centre —inscrit al principi com Associació— es van concretar en agrupar a diversos entesos i professionals de les diferents branques del cinema, tant teòrics com tècnics, al costat de bons afeccionats i interessats pel fenomen fílmic, amb la finalitat de promoure activitats culturals entorn de la difusió i millor coneixement del setè art.

L’any 2001 el grup fou rebatejat com a Centre d’Investigacions Film-Història i va ser reconegut com a Grup de Recerca i Laboratori d’Història Contemporània i Cinema de la Universitat de Barcelona, integrant-se en el Parc Científic de Barcelona com entitat associada. A l’ensems el Grup també depèn de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, i té la seu social en la Facultat de Geografia i Història de la mateixa Universitat.