Calendari acadèmic

​Cada any l'Escola de Doctorat aprova el calendari acadèmic on s'incloguen els terminis dels procediments vinculats als ensenyaments de doctorat.

ADMINISTRATIVE CALENDAR OF DOCTORAL STUDIES OF THE ACADEMIC YEAR 2018-2019

PROCEDURES

DATES

Beginning of the procedures corresponding to the academic year 2018-2019 before the enrolment: access, admission, signature of the commitment document, etc. (Candidates of new access).

1 de juny 2018
(divendres)

First period of enrolment for the academic year 2018-2019 for the candidates of new access and for those who continue.

Del 3 de setembre al 31 d’octubre 2018

(*) Meeting of the EDUB Steering Committee

5 de novembre 2018
(dilluns)

Deadline to do the previous procedures corresponding to the second period of enrolment of the academic year 2018‐2019:  access with Spanish degrees, admission, signature of the commitment document, etc. (Candidates of new access).

8 de febrer 2019
(divendres)

Second period of enrolment of the academic year 2018‐2019 (only candidates of new access).

Del 15 de febrer al 15 de març 2019

(*) Meeting of the EDUB Steering Committee
Approval, if applicable, of the financial distribution proposal for the doctoral programmes corresponding to the year 2019 and the administrative calendar of the doctoral studies corresponding to the academic year 2019‐2020.

22 de febrer 2019
(divendres)

Deadline for the centres to send to the Doctoral School the reports (minutes) of the award of the extraordinary doctoral awards corresponding to the academic year 2017-2018 in order to be examined and approved by the Governing Board.

5  d’abril 2019
(divendres)

Deadline for the Academic Commissions of the doctoral programmes to make public the following:

 • Deadlines for submission of applications to have a research plan accepted and the documents to be attached.
 • Deadlines for submission and the documentation to be attached for the annual monitoring and evaluation process of the research plan.
 • In the event that Monitoring Commissions have been set up, the number of commissions, the list of members of each one and the calendar of meetings.
 • Calendar of meetings of the Academic Commission for:
  • evaluation and decision on applications for the acceptance of the submitted research plans.
  • the evaluation and annual assessment of the research plans.

22 d’abril 2019
(dilluns)

(*) Meeting of the EDUB Steering Committee

12 de juny 2019
(dimecres)

Deadline for the submission of applications to have a research plan accepted and the documents related to the annual monitoring and evaluation of the research plan (doctoral students).

28 de juny 2019
(divendres)

Deadline for the Academic Commissions to make a decision on the applications for the acceptance of the research plan and to write the reports with the result of the annual evaluation of the research plans of the doctoral students who enrolled during the academic year 2018-2019.

12 de juliol 2019
(divendres)

(*) The meeting dates of the Steering Committee of the EDUB that appear in the calendar may vary depending on the changes in the Governing Board meeting calendar. ​

​CALENDARI DE GESTIÓ DELS ENSENYAMENTS DE DOCTORAT CURS ACADÈMIC 2017‐2018

PROCESSOS

DATES

Inici dels tràmits previs a la matrícula corresponent al curs 2017‐2018: accés, admissió,signatura document de compromís, etc. (candidats de nou accés)

1 de juny 2017
(dijous)

Data límit de tramesa a l’EDUB de sol∙licituds d’accés a ensenyaments de doctorat amb estudis previs estrangers, degudament registrades, per a la matrícula en el primer període corresponent al curs 2017‐2018

30 de juny 2017
(divendres)

Primer període de matrícula del curs 2017‐2018 de candidats de nou accés i dels doctorands que continuen.

Del l’12 de setembre
al 31 d’octubre 2017

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB

3 de novembre 2017
(divendres)

(**)Data límit de tramesa a l’EDUB de sol∙licituds d’accés a ensenyaments de doctorat amb estudis previs estrangers, degudament registrades, per a la matrícula en el segon període corresponent al curs 2017‐2018

12 de gener 2018
(divendres)

Data límit per la realització de tràmits previs corresponents al segon període de matrícula del curs 2017‐2018: accés amb titulacions espanyoles, admissió, signatura document de compromís, etc. (candidats de nou accés)

9 de febrer 2018
(divendres)

Segon període de matrícula del curs 2017‐2018 (només candidats de nou accés)​

Del 16 de febrer al 16
de març 2018

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB
Aprovació, si escau, de la proposta de distribució del finançament a programes de doctorat corresponent a l’any 2018 i del calendari de gestió dels ensenyaments de doctorat
corresponent al curs 2018‐2019.

23 de febrer 2018
(divendres)​

Data límit perquè els centres trametin a l’Escola de Doctorat les actes d'atorgament de premis extraordinaris de doctorat, corresponents al curs acadèmic 2016‐2017, per tal de ser elevades a l'aprovació del Consell de Govern.

6 d’abril 2018
(divendres)

Data límit perquè les Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat facin públic:

 • Termini de presentació de sol·licituds d’acceptació del pla de recerca i la documentació que s’ha d’adjuntar.
 • Termini de presentació i documentació que s’ha d’adjuntar per al seguiment i avaluació anual del pla de recerca.
 • En el cas que s’hagin constituït Comissions de Seguiment, el nombre de comissions constituïdes, la relació de membres de cadascuna i el calendari de reunions previstes.
 • Calendari de reunions de la Comissió Acadèmica per:
  • la  valoració i resolució de les sol·licituds d’acceptacions dels plans de recerca presentats
  • la valoració  i avaluació anual dels plans de recerca.

23 d’abril 2018
(dilluns)

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB

13 de juny 2018
(dimecres)​

Data límit per a la presentació de sol∙licituds d’acceptació del pla de recerca i de la documentació corresponent als seguiment i avaluació anual del pla de recerca (doctorands)

29 de juny 2018
(divendres)

Data límit perquè les Comissions Acadèmiques resolguin les sol∙licituds d’acceptació del pla de recerca i s’emetin els informes amb el resultat de l’avaluació anual dels plans de recerca dels doctorands matriculats al curs 2017‐2018

13 de juliol 2018
(divendres)

(*) Les dates de reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB que consten en el calendari estan subjectes a modificació en funció dels canvis que es produeixin en el calendari de reunions de Consell de Govern.

(**) Les sol·licituds d’autorització d’accés, amb estudis previs estrangers, que hagin tingut entrada en la UB amb posterioritat al termini establert, seran resoltes perquè tinguin efecte al curs acadèmic 2018-2019.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu