Calendari acadèmic

​Cada any l'Escola de Doctorat aprova el calendari acadèmic on s'incloguen els terminis dels procediments vinculats als ensenyaments de doctorat.

CALENDARI MARC DE GESTIÓ DELS ENSENYAMENTS DE DOCTORAT CURS ACADÈMIC 2019-2020

A) CALENDARI DE MATRÍCULA

PRIMER PERÍODE DE MATRÍCULA

PROCÉS

TERMINIS

OBSERVACIONS

Obertura de l'aplicació d'admissió i accés

Inici: 1 d'abril de 2019

 • Cada programa de docturat fixarà el calendari d'admissió: període de presentació de sol·licituds i el termini de resolució
 • Els períodes d'obertura seran públics a la fitxa del programa i a la Seu Electrònica

Primer període d'automatrícula del curs 2019-2020

Inici: 2 de setembre de 2019
Final: 31 d'octubreç de 2019

Candidats de nou accés i doctorands que continuen

 

SEGON PERÍODE DE MATRÍCULA

PROCÉS

TERMINIS

OBSERVACIONS

Obertura de l'aplicació d'admissió i accés

Inici: 4 de novembre de 2019

 • Cada programa de docturat fixarà el calendari d'admissió: període de presentació de sol·licituds i el termini de resolució
 • Els períodes d'obertura seran públics a la fitxa del programa i a la Seu Electrònica

Segon període d'automatrícula del curs 2019-2020

Inici: 14 de febrer de 2020
Final: 13 de març de 2020

Només candidats de nou accés

B) CALENDARI D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT ANUAL

PROCÉS

TERMINIS

Les Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat han de fer públic les següents informacions:

 • Termini de presentació de sol·licituds d’acceptació del pla de recerca i la documentació que s’ha d’adjuntar.
 • Termini de presentació i documentació que s’ha d’adjuntar per al seguiment i avaluació anual del pla de recerca.
 • En el cas que s’hagin constituït Comissions de Seguiment, el nombre de comissions constituïdes, la relació de membres de cadascuna i el calendari de reunions previstes.
 • Calendari de reunions de la Comissió Acadèmica per:
  • la valoració i resolució de les sol·licituds d’acceptacions dels plans de recerca presentats 
  • la valoració i avaluació anual dels plans de recerca.

Data límit: 20 d’abril de 2020

Presentació de sol∙licituds d’acceptació del pla de recerca i de la documentació corresponent als seguiment i avaluació anual del pla de recerca (doctorands)

Data límit: 30 de juny de 2020

Resolució de les sol∙licituds d’acceptació del pla de recerca i dels informes amb els resultats de l’avaluació anual del pla de recerca dels doctorands matriculats al curs 2019‐2020 (Comissions Acadèmiques)

Data límit: 20 de juliol de
2020

C) CALENDARI DE PREMIS EXTRAORDINARIS

PROCÉS

TERMINIS

D’acord amb el procediment establert, els centres fan arribar a l’Escola de Doctorat les actes d'atorgament de premis extraordinaris de doctorat, corresponents al curs acadèmic 2018‐2019, per tal de ser elevades a l'aprovació del Consell de Govern

Data límit: 3 d’abril de 2020

 D) CALENDARI DE VACANCES I FESTES INSTITUCIONALS

Els calendaris seran els mateixos que es fixin en el calendari marc dels ensenyaments universitaris oficials de grau i màster, i de títol propi de graduat en investigació privada per al curs que correspongui.

CALENDARI DE GESTIÓ DELS ENSENYAMENTS DE DOCTORAT CURS ACADÈMIC 2018-2019​

PROCESSOS

DATES

Inici dels tràmits previs a la matrícula corresponent al curs 2018-2019: accés, admissió, signatura document de compromís, etc. (candidats de nou accés)

1 de juny 2018
(divendres)

Primer període de matrícula del curs 2018-2019 de candidats de nou accés i dels doctorands que continuen.

Del 3 de setembre al 31 d’octubre 2018

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB

5 de novembre 2018
(dilluns)

Data límit per la realització de tràmits previs corresponents al segon període de matrícula del curs 2018-2019: accés amb titulacions espanyoles, admissió, signatura document de compromís, etc. (candidats de nou accés)

8 de febrer 2019
(divendres)

Segon període de matrícula del curs 2018-2019 (només candidats de nou accés)

Del 15 de febrer al 15 de març 2019

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB 
Aprovació, si escau, de la proposta de distribució del finançament a programes de doctorat corresponent a l’any 2019 i del calendari de gestió dels ensenyaments de doctorat corresponent al curs 2019-2020.

22 de febrer 2019
(divendres)

Data límit perquè els centres trametin a l’Escola de Doctorat les actes d'atorgament de premis extraordinaris de doctorat, corresponents al curs acadèmic 2017-2018, per tal de ser elevades a l'aprovació del Consell de Govern.

5  d’abril 2019
(divendres)

Data límit perquè les Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat facin públic:

 • Termini de presentació de sol·licituds d’acceptació del pla de recerca i la documentació que s’ha d’adjuntar.
 • Termini de presentació i documentació que s’ha d’adjuntar per al seguiment i avaluació anual del pla de recerca.
 • En el cas que s’hagin constituït Comissions de Seguiment, el nombre de comissions constituïdes, la relació de membres de cadascuna i el calendari de reunions previstes.
 • Calendari de reunions de la Comissió Acadèmica per:
  • la valoració i resolució de les sol·licituds d’acceptacions dels plans de recerca presentats 
  • la valoració i avaluació anual dels plans de recerca.

22 d’abril 2019
(dilluns)

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB

12 de juny 2019
(dimecres)

Data límit per a la presentació de sol·licituds d’acceptació del pla de recerca i de la documentació corresponent als seguiment i avaluació anual del pla de recerca (doctorands)

28 de juny 2019
(divendres)

Data límit perquè les Comissions Acadèmiques resolguin les sol·licituds d’acceptació del pla de recerca i s’emetin els informes amb el resultat de l’avaluació anual dels plans de recerca dels doctorands matriculats al curs 2018-2019

12 de juliol 2019
(divendres)

(*) Les dates de reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB que consten en el calendari estan subjectes a modificació en funció dels canvis que es produeixin en el calendari de reunions de Consell de Govern.​

​CALENDARI DE GESTIÓ DELS ENSENYAMENTS DE DOCTORAT CURS ACADÈMIC 2017‐2018

PROCESSOS

DATES

Inici dels tràmits previs a la matrícula corresponent al curs 2017‐2018: accés, admissió,signatura document de compromís, etc. (candidats de nou accés)

1 de juny 2017
(dijous)

Data límit de tramesa a l’EDUB de sol∙licituds d’accés a ensenyaments de doctorat amb estudis previs estrangers, degudament registrades, per a la matrícula en el primer període corresponent al curs 2017‐2018

30 de juny 2017
(divendres)

Primer període de matrícula del curs 2017‐2018 de candidats de nou accés i dels doctorands que continuen.

Del l’12 de setembre
al 31 d’octubre 2017

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB

3 de novembre 2017
(divendres)

(**)Data límit de tramesa a l’EDUB de sol∙licituds d’accés a ensenyaments de doctorat amb estudis previs estrangers, degudament registrades, per a la matrícula en el segon període corresponent al curs 2017‐2018

12 de gener 2018
(divendres)

Data límit per la realització de tràmits previs corresponents al segon període de matrícula del curs 2017‐2018: accés amb titulacions espanyoles, admissió, signatura document de compromís, etc. (candidats de nou accés)

9 de febrer 2018
(divendres)

Segon període de matrícula del curs 2017‐2018 (només candidats de nou accés)​

Del 16 de febrer al 16
de març 2018

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB
Aprovació, si escau, de la proposta de distribució del finançament a programes de doctorat corresponent a l’any 2018 i del calendari de gestió dels ensenyaments de doctorat
corresponent al curs 2018‐2019.

23 de febrer 2018
(divendres)​

Data límit perquè els centres trametin a l’Escola de Doctorat les actes d'atorgament de premis extraordinaris de doctorat, corresponents al curs acadèmic 2016‐2017, per tal de ser elevades a l'aprovació del Consell de Govern.

6 d’abril 2018
(divendres)

Data límit perquè les Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat facin públic:

 • Termini de presentació de sol·licituds d’acceptació del pla de recerca i la documentació que s’ha d’adjuntar.
 • Termini de presentació i documentació que s’ha d’adjuntar per al seguiment i avaluació anual del pla de recerca.
 • En el cas que s’hagin constituït Comissions de Seguiment, el nombre de comissions constituïdes, la relació de membres de cadascuna i el calendari de reunions previstes.
 • Calendari de reunions de la Comissió Acadèmica per:
  • la  valoració i resolució de les sol·licituds d’acceptacions dels plans de recerca presentats
  • la valoració  i avaluació anual dels plans de recerca.

23 d’abril 2018
(dilluns)

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB

13 de juny 2018
(dimecres)​

Data límit per a la presentació de sol∙licituds d’acceptació del pla de recerca i de la documentació corresponent als seguiment i avaluació anual del pla de recerca (doctorands)

29 de juny 2018
(divendres)

Data límit perquè les Comissions Acadèmiques resolguin les sol∙licituds d’acceptació del pla de recerca i s’emetin els informes amb el resultat de l’avaluació anual dels plans de recerca dels doctorands matriculats al curs 2017‐2018

13 de juliol 2018
(divendres)

(*) Les dates de reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB que consten en el calendari estan subjectes a modificació en funció dels canvis que es produeixin en el calendari de reunions de Consell de Govern.

(**) Les sol·licituds d’autorització d’accés, amb estudis previs estrangers, que hagin tingut entrada en la UB amb posterioritat al termini establert, seran resoltes perquè tinguin efecte al curs acadèmic 2018-2019.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu