Calendari acadèmic

​Cada any l'Escola de Doctorat aprova el calendari acadèmic on s'incloguen els terminis dels procediments vinculats als ensenyaments de doctorat.

​CALENDARI DE GESTIÓ DELS ENSENYAMENTS DE DOCTORAT CURS ACADÈMIC 2017‐2018

PROCESSOS

DATES

Inici dels tràmits previs a la matrícula corresponent al curs 2017‐2018: accés, admissió,signatura document de compromís, etc. (candidats de nou accés)

1 de juny 2017
(dijous)

Data límit de tramesa a l’EDUB de sol∙licituds d’accés a ensenyaments de doctorat amb estudis previs estrangers, degudament registrades, per a la matrícula en el primer període corresponent al curs 2017‐2018

30 de juny 2017
(divendres)

Primer període de matrícula del curs 2017‐2018 de candidats de nou accés i dels doctorands que continuen.

Del l’12 de setembre
al 31 d’octubre 2017

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB

3 de novembre 2017
(divendres)

(**)Data límit de tramesa a l’EDUB de sol∙licituds d’accés a ensenyaments de doctorat amb estudis previs estrangers, degudament registrades, per a la matrícula en el segon període corresponent al curs 2017‐2018

12 de gener 2018
(divendres)

Data límit per la realització de tràmits previs corresponents al segon període de matrícula del curs 2017‐2018: accés amb titulacions espanyoles, admissió, signatura document de compromís, etc. (candidats de nou accés)

9 de febrer 2018
(divendres)

Segon període de matrícula del curs 2017‐2018 (només candidats de nou accés)​

Del 16 de febrer al 16
de març 2018

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB
Aprovació, si escau, de la proposta de distribució del finançament a programes de doctorat corresponent a l’any 2018 i del calendari de gestió dels ensenyaments de doctorat
corresponent al curs 2018‐2019.

23 de febrer 2018
(divendres)​

Data límit perquè els centres trametin a l’Escola de Doctorat les actes d'atorgament de premis extraordinaris de doctorat, corresponents al curs acadèmic 2016‐2017, per tal de ser elevades a l'aprovació del Consell de Govern.

6 d’abril 2018
(divendres)

Data límit perquè les Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat facin públic:

 • Termini de presentació de sol·licituds d’acceptació del pla de recerca i la documentació que s’ha d’adjuntar.
 • Termini de presentació i documentació que s’ha d’adjuntar per al seguiment i avaluació anual del pla de recerca.
 • En el cas que s’hagin constituït Comissions de Seguiment, el nombre de comissions constituïdes, la relació de membres de cadascuna i el calendari de reunions previstes.
 • Calendari de reunions de la Comissió Acadèmica per:
  • la  valoració i resolució de les sol·licituds d’acceptacions dels plans de recerca presentats
  • la valoració  i avaluació anual dels plans de recerca.

23 d’abril 2018
(dilluns)

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB

13 de juny 2018
(dimecres)​

Data límit per a la presentació de sol∙licituds d’acceptació del pla de recerca i de la documentació corresponent als seguiment i avaluació anual del pla de recerca (doctorands)

29 de juny 2018
(divendres)

Data límit perquè les Comissions Acadèmiques resolguin les sol∙licituds d’acceptació del pla de recerca i s’emetin els informes amb el resultat de l’avaluació anual dels plans de recerca dels doctorands matriculats al curs 2017‐2018

13 de juliol 2018
(divendres)

(*) Les dates de reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB que consten en el calendari estan subjectes a modificació en funció dels canvis que es produeixin en el calendari de reunions de Consell de Govern.

(**) Les sol·licituds d’autorització d’accés, amb estudis previs estrangers, que hagin tingut entrada en la UB amb posterioritat al termini establert, seran resoltes perquè tinguin efecte al curs acadèmic 2018-2019.

​CALENDARI DE GESTIÓ DELS ENSENYAMENTS DE DOCTORAT CURS ACADÈMIC 2016‐2017
(APROVAT PEL COMITÈ DE DIRECCIÓ DE L’EDUB EN LA SEVA SESSIÓ DE DATA 3 DE MARÇ DE 2016)​

PROCESSOS

DATES

Inici dels tràmits previs a la matrícula corresponent al curs 2016‐2017: accés, admissió, signatura document de compromís, etc. (candidats de nou accés)

1 de juny 2016
(dimecres)

Data límit de tramesa a l’EDUB de sol∙licituds d’accés a ensenyaments de doctorat amb estudis previs estrangers, degudament registrades, per a la matrícula en el primer període corresponent al curs 2016‐2017​

1 de juliol 2016
(divendres)

Primer període de matrícula del curs 2016‐2017 de candidats de nou accés i dels doctorands que continuen.​

Del l’15 de setembre
al 31 d’octubre 2016

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB

4 de novembre 2016
(divendres)

(**) Data límit de tramesa a l’EDUB de sol∙licituds d’accés a ensenyaments de doctorat amb estudis previs estrangers, degudament registrades, per a la matrícula en el segon període corresponent al curs 2016‐2017

13 de gener 2017
(divendres)

Data límit per la realització de tràmits previs corresponents al segon període de matrícula del curs 2016‐2017: accés amb titulacions espanyoles, admissió, signatura document de compromís, etc. (candidats de nou accés)

10 de febrer 2017
(divendres)

Segon període de matrícula del curs 2016‐2017 (només candidats de nou accés)​

Del 17 de febrer al 17
de març 2017

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB
Aprovació, si escau, de la proposta de distribució del finançament a programes de doctorat corresponent a l’any 2017 i del calendari de gestió dels ensenyaments de doctorat
corresponent al curs 2017‐2018.

24 de febrer 2017
(divendres)​

Data límit perquè els centres trametin a l’Escola de Doctorat les actes d'atorgament de premis extraordinaris de doctorat, corresponents al curs acadèmic 2015‐2016, per tal de ser elevades a l'aprovació del Consell de Govern

7 d’abril 2017
(divendres)

Data límit perquè les Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat facin públic:

 • Termini de presentació de sol·licituds d’acceptació del pla de recerca i la documentació que s’ha d’adjuntar.
 • Termini de presentació i documentació que s’ha d’adjuntar per al seguiment i avaluació anual del pla de recerca.
 • En el cas que s’hagin constituït Comissions de Seguiment, el nombre de comissions constituïdes, la relació de membres de cadascuna i el calendari de reunions previstes.
 • Calendari de reunions de la Comissió Acadèmica per:
  •  la  valoració i resolució de les sol·licituds d’acceptacions dels plans de recerca presentats
  • la valoració  i avaluació anual dels plans de recerca.

24 d’abril 2017
(dilluns)

(*) Reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB

14 de juny 2017
(dimecres)​

Data límit per a la presentació de sol·licituds d’acceptació del pla de recerca i de la documentació corresponent als seguiment i avaluació anual del pla de recerca (doctorands)

30 de juny 2017
(divendres)

Data límit perquè les Comissions Acadèmiques resolguin les sol·licituds d’acceptació del pla de recerca i s’emetin els informes amb el resultat de l’avaluació anual dels plans de recerca dels doctorands matriculats al curs 2016/2017.

14 de juliol 2017
(divendres)

(*) Les dates de reunió del Comitè de Direcció de l’EDUB que consten en el calendari estan subjectes a modificació en funció dels canvis que es produeixin en el calendari de reunions de Consell de Govern.

(**) Les sol·licituds d’autorització d’accés, amb estudis previs estrangers, que hagin tingut entrada en la UB amb posterioritat al termini establert, seran resoltes perquè tinguin efecte al curs acadèmic 2017-2018.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu