Procediments estudis de doctorat

Primer curs


Què has de fer Documentació

Se t’assigna un director/a i un tutor/a i un centre de matrícula per tal de poder matricular-te. L’admissió al programa es formalitza mitjançant la matrícula. 

Resolució d’admissió

Documentació acreditativa d'exempció, bonificació o gratuïtat, si s’escau.

Pla de recerca: has d’elaborar un pla de recerca que contingui el títol provisional de la tesi, els objectius, la metodologia, els mitjans i la planificació temporal.       ​

Pla de recerca: sol·licitud d’acceptació del pla de recerca.

L’has de registrar oficialment a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat en el calendari fixat per cada programa. Ha de ser acceptat per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Activitats formatives: cada programa de doctorat estableix un conjunt d’activitats formatives, algunes dedicades al primer any i altres destinades a tots els doctorands del programa. Has d’acordar-les amb la coordinació del programa.   Document d’activitats: imprescindible per a poder continuar i per presentar la tesi, recull totes les activitats formatives realitzades.

Es pot fer una tesi en cotutela: suposa la realització de la tesi entre dues universitats i comporta tenir un director/a a cada universitat i l’obtenció d’un títol de cadascuna de les universitats. 

Pla de recerca acceptat

  • Sol·licitud d’autorització de cotutela de tesis doctorals que resol la CA del programa.
  • Un cop autoritzada, l’has de trametre juntament amb la proposta de conveni a la unitat encarregada de la gestió de convenis. 
Per passar al segon any cal que el Pla de Recerca sigui aprovat. En cas contrari, la Comissió Acadèmica dona un termini màxim de sis mesos per tal de presentar un nou pla. Si el pla de recerca torna a ser rebutjat, ets baixa del programa. Podràs presentar un recurs o demanar l’admissió a un altre programa. 

Segon, Tercer i successius


Què has de fer Documentació

Recerca i elaboració de la tesi: L’activitat principal del doctorand consisteix en la recerca i l’elaboració de la tesi. Recorda que alguns programes de doctorat fixen activitats formatives (obligatòries i optatives). La tesi es pot fer a temps complet, tres anys amb possibilitat d’un més de pròrroga, o temps parcial, 5 anys amb possibilitat de dos de pròrroga. En ambdós casos es pot sol·licitar de manera excepcional un últim any de pròrroga.   

  • Sol·licitud de matrícula
  • Sol·licitud de modificació del pla de recerca, si s’escau.
  • Sol·licitud de pròrroga, si s’escau.

Seguiment de la tesi: cada curs acadèmic has de presentar un informe on es detallin els avenços produïts en l’elaboració de la tesi.

Sol·licitud de seguiment i avaluació del pla de recerca: l’informe de seguiment ha de ser avaluat anualment per la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat.

Estades a l’estranger: Pots fer estades a l’estranger durant aquests anys. Menció internacional: Si vols obtenir la Menció Internacional, cal que les estades siguin aprovades prèviament per la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat i recullin els requisits per l’obtenció de la Menció.
Per passar d’un curs a l’altre cal que l’Informe de Seguiment sigui avaluat positivament. En cas d’informe de seguiment negatiu, la Comissió Acadèmica dona un màxim de sis mesos per tal d’elaborar un pla nou. Si el pla de recerca és acceptat, pots continuar treballant; sinó, ets baixa del programa i pots presentar un recurs o demanar l’admissió a un altre programa.

Sol·licitud de depòsit


Què has de fer Documentació

Si tens dos informes positius consecutius de seguiment i consideres que has acabat l’elaboració de la tesi, ja pots iniciar el procediment de dipòsit, autorització i defensa de tesi. Et recomanem que inicis els tràmits aproximadament uns dos mesos abans de la defensa de la tesi. 

Sol·licitud d’autorització del dipòsit de la tesi a la Comissió Acadèmica: cal fer-la a la Secretaria Acadèmica i de Docència de la Facultat del coordinador. Ha d’anar acompanyada de la documentació pertinent i s’ha de registrar-oficialment. 

​​Si la Comissió Acadèmica autoritza el dipòsit, ho comunica a la Comissió de doctorat de la Facultat perquè autoritzi la defensa, juntament amb la proposta de tribunal. 

 

S’estableix un període de dipòsit de set dies perquè qualsevol doctor pugui examinar la tesi i formular-ne les consideracions que cregui adients.   

Si la Comissió de doctorat autoritza la teva tesi, rebràs una comunicació amb l’autorització de la defensa i el tribunal. 

  • Pagament els drets de lectura.
  • Un mínim de cinc còpies de la tesi i cinc CV. 

Avaluació i defensa de la tesi


Què has de fer Documentació
La defensa de la tesi és un acte públic i ha de consistir en l’exposició i defensa del treball davant dels membres del tribunal. Els doctors presents poden formular qüestions. ​  

Finalitzat l’acte, el president del tribunal t’ha de comunicar públicament la qualificació obtinguda. En cas que la tesi hagi rebut la qualificació d’excel·lent, el tribunal pot proposar que tinguis la menció cum laude si s’emet el vot secret positiu i per unanimitat.

S’emet una votació individual i en sobre tancat. L’escrutini es fa a la Facultat. El president de la comissió de doctorat emetrà la qualificació definitiva i te la comunicarà. 

Notificació de la qualificació

Expedició del títol


Què has de fer Documentació
Una vegada superada la tesi, cal procedir al pagament dels drets del títol. Rebràs un resguard vàlid legalment, tot i que el títol definitiu encara trigarà uns mesos.  

Ja ets doctor/a!!!​

 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu