Convocades les beques “Iberoamérica Santander investigación” per a joves professors, investigadors i estudiants de Doctorat

dimecres, 11 desembre, 2019

El programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” és un projecte impulsat pel Banco Santander amb l’objectiu de reforçar la mobilitat i l’intercanvi de joves professors i investigadors i alumnes de doctorat entre universitats i centres de recerca iberoamericans. La finalitat d’aquestes beques és promoure l’actualització del nivell de coneixements dels participants, l’aprenentatge de noves tècniques i mètodes, establir o consolidar vincles acadèmics entre grups de recerca i institucions iberoamericanes i recollir informació addicional i específica necessària per als estudis i investigacions que duguin a terme els destinataris. Específicament, les beques pretenen ajudar a complementar la formació i especialització científica i tècnica dels alumnes de doctorat.

Per al curs 2020-2021 la UB disposa de tres beques de 5000€ cadascuna per cobrir les despeses de viatge, allotjament i manutenció dels beneficiaris, associades a la seva estada a la institució iberoamericana. La durada mínima de l’estada és de quatre mesos i s’ha de dur a terme durant el curs acadèmic 2020-2021 (de l’1 de setembre de 2020 fins el 30 de juny de 2021).

Requisits:

 • Estar matriculat a la UB com a estudiant de doctorat, tant en el moment de fer la sol·licitud com durant l’estada.
 • Haver completat satisfactòriament al menys un any de la titulació en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Fer l’estada en un centre de recerca o universitat que pertanyi a un dels següents països iberoamericans: Argentina, Uruguai, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Veneçuela i Xile.
 • Acreditar una invitació per escrit per part de la institució d’acollida.

Tramitació:

Per a formalitzar la presentació d’una sol·licitud s’han de complir obligatòriament les següents condicions:

 1. Inscripció a l’aplicació del programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” a la pàgina www.becas-santander.com.
 2. Presentar per registre la documentació requerida aquí.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de març de 2020.

La resolució de l’adjudicació es publicarà a la web de l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, abans del 15 d’abril de 2020:  http://www.ub.edu/uri/professorsUB/fitxa_santander.htm

Més informació

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocadas las becas "Iberoamérica Santander investigación" para jóvenes profesores, investigadores y estudiantes de doctorado

El programa "Becas Iberoamérica. Santander Investigación "es un proyecto impulsado por el Banco Santander con el objetivo de reforzar la movilidad y el intercambio de jóvenes profesores e investigadores y alumnos de doctorado entre universidades y centros de investigación iberoamericanos. La finalidad de estas becas es promover la actualización del nivel de conocimientos de los participantes, el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos, establecer o consolidar vínculos académicos entre grupos de investigación e instituciones iberoamericanas y recoger información adicional y específica necesaria para los estudios e investigaciones que lleven a cabo los destinatarios. Específicamente, las becas pretenden ayudar a complementar la formación y especialización científica y técnica de los alumnos de doctorado.

Para el curso 2020-2021 la UB dispone de tres becas de 5000 € cada una para cubrir los gastos de viaje, alojamiento y manutención de los beneficiarios, asociadas a su estancia en la institución iberoamericana. La duración mínima de la estancia es de cuatro meses y se llevará a cabo durante el curso académico 2020-2021 (del 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021).

Requisitos:

 • Estar matriculado en la UB como estudiante de doctorado, tanto en el momento de hacer la solicitud como durante la estancia.
 • Haber completado satisfactoriamente al menos un año de la titulación en el momento de presentar la solicitud.
 • Hacer la estancia en un centro de investigación o universidad que pertenezca a uno de los siguientes países iberoamericanos: Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Chile.
 • Acreditar una invitación por escrito por parte de la institución de acogida.

Tramitación:

Para formalizar la presentación de una solicitud deben cumplirse obligatoriamente las siguientes condiciones:

 1. Inscripción en la aplicación del programa "Becas Iberoamérica. Santander Investigación "en la página www.becas-santander.com.
 2. Presentar por registro la documentación requerida aquí.

Plazo:

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 16 de marzo de 2020.

La resolución de la adjudicación se publicará en la web de la Oficina de Movilidad y Programas Internacionales, antes del 15 de abril de 2020:http://www.ub.edu/uri/professorsUB/fitxa_santander.htm

Más información

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu