Modificació normativa de doctorat de la Universitat de Barcelona

dimecres, 31 juliol, 2019

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona del passat dilluns 22 de juliol, va aprovar la modificació de la Normativa Reguladora del Doctorat de la Universitat de Barcelona i el Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat.

Els canvis que s’introdueixen en la Normativa són fruit del treball i el consens del Comitè de Direcció de l’EDUB i entraran en vigor a partir del curs acadèmic 2019/20 (en concret a partir del dia 1 d’octubre). Els canvis s’han fet amb dos objectius. D’una banda, per per adaptar-se als canvis que ha experimentat el doctorat, simplificant els diferents procediments i per resoldre els problemes que s’havien anat plantejant en elfuncionament del doctorat. D’altra banda, s’ha restructurat l’Escola de Doctorat amb la creació de noves comissions i s’han delimitat les competències de les Comissions Acadèmiques de Doctorat i de doctorat de les diferents Facultats.

Un dels canvis més destacats es refereix al fet que el període màxim de dipòsit de la tesi vindrà determinat per la data de la primera matrícula i no -com fins ara- que venia marcat pels cursos acadèmics. Aquesta mesura que, ja és vigent pels doctorands que presentin a partir d’ara la tesi permetrà resoldre el problema de la matrícula que es fa més tard en el cas dels contractes pre-doctorals o d’altres cirmustànices (com estrangers) es matriculen més tard. També es regulen amb major precisió les baixes per malaltia i per maternitat, i les baixes per qüestions personals, que des del proper curs descomptaran com a temps de permanència al doctorat.

S’han introduït també mesures en aspectes conceptuals com el fet que es podran fer complements formatius dins del doctorat, la necessitat de fer públic en cada programa en què consisteix el pla de recerca i les condicions per a les tesis per compilació d’articles, per tal de donar garanties als doctorands i doctorandes sobre com poden realitzar les tesis. També s’introdueixen mesures per potenciar la menció internacional, la cotutel.la, i les garanties de seguiment de la tesi i la direcció. També s’introdueixen mesures en qüestions ètiques i en el control dels processos de plagi al llarg de la tesi i, especiament, en el moment de la seva presentació.

La nova normativa introdueix també mesures per utilitzar noves tecnologies i la digitalització dels processos. Així, des d’ara serà possible que un membre del tribunal estigui present a la tesi de forma virtual. Quant a la presentació de la tesi, només caldrà presentar un exemplar en paper i la resta es farà a través de fitxers electrònics, tant per a les comissions que han d’aprovar la tesi com per al propi tribunal.

La nova normativa permet també, en casos justificats acadèmicament que hi hagin tres directors en les tesis (sempre i quan la tercera persona no sigui del mateix departament o institut) i també la possibiloitat de que el professorat jubilat pugui continuar dirigint tesis, sempre com a persones externes i com a codirectors. També s’introdueix la possibilitat de reduir el nombre de tesis a dirigir per cada professor o professora.

Pel que fa al funcionament de l’Escola el més destacat és la creació d’una Comissió Permanent, d’una Comissió d’Internacionalització i d’una Comissió de Qualitat. Una altra Comissió més específica vetllarà per la mediació i la resolució de conflictes que es puguin produir quant a la recerca, els tràmits administratius i les relacions entre doctorandes i doctorands respecte a directores i directors de tesi.

Amb aquestes modificacions es vol contribuir a la millora en els estudis de doctorat a la Universitat de Barcelona. D’aquesta manera, l’EDUB acaba el procés que es va fixar en l’actual mandat per simplificar els processos de gestió del doctorati agilitzar-los, completant mesures que es van ja aprovar en cursos anteriors. A partir del proper curs hi ha nous reptes com l’estatut dels doctorands i doctorandes, les activitats formatives, la internacionalització i la projecció social del doctorat. Durant el proper curs també es reformarà totalment el web de l’EDUB i dels programes de doctorat, i s’introduiran noves formes d’avaluació dels doctorats a través d’enquestes i d’altres procediments.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu