Oberta la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2020) -Fins el 14/10/2019

dijous, 3 octubre, 2019

Ja es troba oberta la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a l'any 2020.

Poden sol·licitar l'ajut de nova concessió les persones físiques que compleixin els requisits següents:

a) Haver finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2017 i el moment de presentar la sol·licitud.

b) També podran participar en la convocatòria les persones sol·licitants que hagin finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat a partir de l'1 de gener de 2013 si entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2016 han estat en una de les situacions següents:

- Han gaudit d'un període de baixa per maternitat.

- Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

- Han patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

c) Han estat acceptats en el programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya en el moment d'acceptar l'ajut.

d) Estar matriculat a la tutela acadèmica d'un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2019-2020 en el moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció.

e) En el moment de presentar la sol·licitud, no poden haver gaudit d’aquest ajut, ni totalment ni parcialment, en convocatòries anteriors ni haver gaudit de més de 12 mesos de cap altre contracte de personal investigador predoctoral en formació en el marc de l’article 21 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència de la Tecnologia i la Innovació.

Els ajuts concedits tenen una durada d’un any i es poden renovar un màxim de dues anualitats.

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que les bases en dues fases.

Primera fase: La sol·licitud provisional l'ha de presentar la persona candidata a l’ajut per a la contractació per via electrònica a través de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (< http://web.gencat.cat/ca/tramits/ >) seguint les instruccions que s'hi preveuen.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 fins al 14 d’octubre.

Lloc de presentació:

Aquest any tot el tràmit es farà exclusivament per via telemàtica i no haureu de portar res a les oficines de Beques i Ajuts a l'estudiant (<http://www.ub.edu/beques/3rcicle/gene/fi/index.html>)

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu