Sistema Intern de Garantia de la Qualitat


INTRODUCCIÓ

Definir el concepte de qualitat en un procés formatiu no és senzill, especialment quan es tracta de com plantejar i desenvolupar un projecte de recerca.

La qualitat dels programes de doctorat es constata a través de la satisfacció de totes les persones que participen en els programes de doctorat (investigadors en formació, professorat i personal d’administració i serveis) pel que fa als processos administratius —des de l’accés i l’admissió al programa fins a la defensa i la publicació de la tesi i el lliurament del títol—, la informació que se’ls forneix, la garantia dels seus drets i deures, la seva opinió i suggeriments, el seu grau de participació, i de l’obtenció de les dades necessàries per elaborar els indicadors corresponents.

La qualitat intrínseca de la recerca té a veure amb l’entorn en què es troba el doctorand. La qualitat pot i ha de ser homogènia en el conjunt de la UB, ja que la qualitat de la recerca varia molt segons els àmbits que es tinguin en compte. D’altra banda, la recerca i el seu entorn poden ser excel·lents, però l’aprenentatge, deficient: els doctorands poden viure en un ambient competitiu, en grups reconeguts i tenir una escassa participació en el plantejament, el disseny i el desenvolupament del pla de recerca i treure’n poc profit personal.

Els mètodes emprats per avaluar la  qualitat del procés acrediten si s’han assolit les competències del doctorat. El tribunal és qui mesura els resultats presentats, però amb els mitjans de què disposa no pot comprovar tota la feina que realment ha fet el doctorand. Pot determinar la seva capacitat en fer la presentació, la qualitat de la memòria i el seu coneixement del tema, però no la seva capacitat per dissenyar un pla de recerca coherent i realista, la seva capacitat per redactar treballs de recerca, una memòria, o per dissenyar la presentació. Aquesta tasca correspon a la Comissió Acadèmica, directament o a través de les comissions de seguiment si decideix crear-les a tal efecte.

La qualitat de la formació per preparar el nou doctor en la incorporació al món laboral —més enllà de la universitat i els centres de recerca— i la utilitat social dels doctors que deixen la universitat i la seva ocupabilitat són aspectes sobre els quals el doctorat modern ha d’incidir. Però no es pot fer des de la universitat i cal disposar de la informació adequada dels ocupadors. Les enquestes són una fórmula, però caldria aprofundir cercant l’opinió de diferents agents d’interès.

Els sistemes d’assegurament de qualitat tradicionals intenten mesurar la qualitat de totes les parts del procés formatiu, però, en general, s’ocupen més de les formes que del fons: els procediments poden ser excel·lents, però no garanteixen que l’essència, la capacitació del nou doctor, sigui adequada. Un sistema de garantia interna de la qualitat ha de donar suport a la millora continuada de la formació dels doctorands: la majoria de sistemes garanteixen la qualitat de diversos aspectes dels programes de doctorat, però no mesuren els aprenentatges assolits pel doctorand, atesa la dificultat que això representa.

L’ABAST DE LA QUALITAT EN ELS PROGRAMES DE DOCTORAT

La Universitat de Barcelona disposa del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), que inclou els programes de doctorat. El més convenient seria que els procediments relacionats amb aquests estudis també estiguessin integrats en el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) implantat al centre o a la universitat per als estudis de grau i màster, però per ara no és així. Per això les institucions responsables del programa de doctorat han de disposar d’un SGIQ que inclogui, com a mínim, els processos que es demanen a la normativa legal vigent respecte del doctorat.

També és necessari que les institucions es dotin de procediments que permetin verificar i demostrar que les competències descrites en el perfil de formació s’han desenvolupat al llarg del programa i s’han assolit en el moment d’obtenir el títol.

Els objectius relacionats amb l’eficiència s’han d’especificar, com a mínim, per mitjà dels indicadors que s’assenyalen a continuació:

  • Taxa d’èxit
  • Nombre de tesis produïdes
  • Nombre de contribucions científiques rellevants
  • Nombre de tesis amb qualificació de cum laude

Els indicadors d’eficiència estableixen un valor de referència amb el qual s’avaluen els resultats que s’obtenen un cop s’ha implantat el programa de doctorat. A més, el seguiment del programa de doctorat ha de tenir en compte l’evolució d’aquests indicadors i la seva proximitat amb els valors esperats.

Així mateix, el programa de doctorat disposa de mecanismes que permeten analitzar-ne el desenvolupament i els resultats i que n’asseguren la revisió i la millora continuada.

ÒRGAN, UNITAT O PERSONA RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

La política i els objectius de qualitat és única, i de caràcter públic, per a totes les unitats estructurals de la UB. Aquesta política i objectius es defineixen, com a mínim, cada sis anys, en el marc de la Comissió de Qualitat, que incorpora el conjunt dels grups d’interès: el Consell de Direcció, el Consell Social, els responsables de les unitats estructurals, els estudiants i el PAS.

El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat de Barcelona responsable d’aprovar i revisar periòdicament la política i els objectius de qualitat, a partir de la proposta que aporta la Comissió de Qualitat. El rector o rectora signa la proposta per difondre-la públicament a tots els grups d’interès a través del web de la UB.

Una vegada s’han aprovat la política i els objectius de qualitat, els equips de direcció de les diferents unitats estructurals s’encarreguen d’assegurar que es despleguin amb èxit.

En el cas dels programes de doctorat, cada unitat estructural elabora un informe de seguiment per a cada programa en què inclou les oportunitats de millora i les modificacions que proposa, totes alineades amb la política i els objectius de qualitat generals de la institució.

La Comissió de Qualitat fa el seguiment de la política i els objectius plantejats a partir de l’avaluació dels diferents informes de seguiment de cada estudi i els indicadors addicionals que siguin necessaris. A partir d’aquí, si escau, s’estableixen les accions preventives, correctives i de millora necessàries per assegurar que els objectius resolen les desviacions.

En el cas que es plantegin canvis en la política i els objectius de qualitat, els ha de definir la Comissió de Qualitat, els ha d’aprovar la Comissió de Govern i s’han de comunicar adequadament a tots els grups d’interès.

Acabat el període de vigència de la política i els objectius de qualitat, la Comissió de Qualitat en revisa i n’avalua el compliment final, i el vicerectorat responsable de la qualitat en presenta l’informe al Consell de Govern i ho comunica convenientment als diferents grups d’interès.

El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de la UB és el responsable d’elaborar anualment els informes de seguiment de cada programa de doctorat, en què s’inclouen les oportunitats de millora i les actuacions de l’Escola d’acord amb els seus objectius i els de la Universitat.

L’informe de seguiment s’elabora a partir de l’anàlisi dels resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès en cada programa de doctorat, segmentats en funció de les diferents tipologies de doctorand, com per exemple a temps complet, a temps parcial, amb segones titulacions d’origen, segons la universitat de procedència, etc. Aquests resultats s’obtenen dels indicadors —de la resta de processos d’aquest sistema per gestionar la qualitat i l’avaluació— de l’informe de seguiment del curs anterior, que elabora la mateixa Comissió de Qualitat de l’Escola de Doctorat. En l’informe de seguiment, es determinen les actuacions proposades que cal portar a terme durant el curs següent per millorar la qualitat dels programes de doctorat, relacionant-les amb el valor present i l’objectiu concret per a cada indicador. Si escau, també s’emprenen les accions necessàries per millorar la fiabilitat de les dades analitzades.

MECANISMES PER OBTENIR INFORMACIÓ RELATIVA A LA SATISFACCIÓ DELS DIFERENTS COL·LECTIUS

Per analitzar el grau de satisfacció dels doctorands, es fan dues enquestes: una d’anual, que s’inclou en l’informe de seguiment que porten a terme els doctorands, i una en el moment que es fa el dipòsit de la tesi doctoral. En tots dos casos, es pregunta al doctorand pel seu grau de satisfacció quant a la tutoria i la direcció de la tesi doctoral, el seguiment fet per la Comissió Acadèmica, la formació doctoral rebuda, la mobilitat, la seva productivitat científica i els tràmits administratius que ha hagut de dur a terme. També pot proposar mesures per millorar el funcionament del programa de doctorat.

D’altra banda, per analitzar el grau de satisfacció dels tutors i els directors de tesi, cada cinc anys se’ls fa una enquesta en què se’ls pregunta pel grau de satisfacció quant a la formació que la UB ofereix als doctorands, els tràmits administratius que han hagut de dur a terme i el seguiment que la Comissió Acadèmica ha fet dels seus doctorands. També poden proposar mesures per millorar el funcionament del programa de doctorat.

Els resultats d’aquestes enquestes de satisfacció —la dels investigadors en formació i la dels tutors i directors de tesi— formen part dels indicadors de seguiment del programa de doctorat, i l’objectiu és que s’analitzin anualment.

Tot el procediment de gestió de queixes, reclamacions, suggeriments i resolució de conflictes als programes de doctorat s’estableix en un protocol d’actuació que s’inicia amb la presentació de la instància o sol·licitud (queixes, reclamacions o suggeriments).

Al final del curs acadèmic, el tècnic de l’Escola de Doctorat revisa les sol·licituds rebudes per fer arribar les propostes que consideri oportunes al coordinador del programa de doctorat o als serveis implicats.

PROCÉS DE PUBLICACIÓ I INFORMACIÓ DELS RESULTATS

La política de qualitat de la UB estableix la necessitat de retre comptes als grups d’interès i a la societat en general.

L’òrgan més adequat per establir els criteris de difusió —quina informació es publica, per quins canals i amb quina periodicitat— és l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB, que és qui també ha d’aprovar aquests criteris perquè es puguin executar i qui revisa els resultats de la difusió, a partir de la satisfacció mostrada pels grups d’interès implicats, que es recull amb els comentaris rebuts a la pàgina de difusió. De manera global, els criteris de difusió s’avaluen periòdicament.

L’usuari té la possibilitat de reportar errors o suggeriments, des del mateix web, mitjançant un enllaç a una adreça electrònica, a l’Agència de Polítiques i de Qualitat, responsable del manteniment de la informació.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu