Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història Imatge de diagramació
Inici Facultat Enrere
  Inici UB  
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
 
Secretaria d'Estudiants
Informació General
Atenció al professorat
Atenció a l'alumnat
Alumnat de grau
Alumnat de màster universitari
Alumnat de postgrau
Alumnat de doctorat
Alumnat de llicenciatura
Busties de contacte
 
Icona d'informació Per a més informació:

Secretaria d'Estudiants i docència
Facultat de Geografia i Història

C/Montalegre, 6
08001 Barcelona
Telèfon: 93 403 77 28/29

     
Imatge de diagramació

 
 
 
 

Tràmits i documents


 
 

Per sol·licitar aquest tràmit és imprescindible estar al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o anteriors. En el cas que hàgeu fet un pagament recent, el dia de la cita prèvia de la tramitació del títol haureu de portar en mà el rebut corresponent  amb el comprovant de pagament.

 

Informació prèvia

Taxa per al curs: 218,15€. (consulteu les reduccions/exempcions)

Llengua d’expedició del títol de grau

D’acord amb la normativa d’usos lingüístics de la UB, el títol de grau s’expedeix en versió bilingüe català/castellà. Traducció a altres idiomes

Sol·licitud del títol de grau

1. Abans de començar el tràmit de sol·licitud de títol del Grau heu d'haver rebut un correu electrònic de la Secretaria d’Estudiants i Docència indicant-vos que esteu en disposició de sol·licitar el títol de grau.

2. Sol·licitud únicament en línia.

Si no podeu accedir a través de l'enllaç facilitat, dirigiu-vos al MónUB > Identificador i contrasenya > Sol·licitud títol grau.

2.1 Opció tràmit totalment telemàtic:
si en realitzar l’alta de la sol·licitud autoritzeu a la Universitat de Barcelona a efectuar les consultes necessàries del DNI/NIE i el carnet de família nombrosa (expedit per l'administració catalana), rebreu al vostre correu electrònic un avís per imprimir el resguard del títol en format electrònic des de l’espai personal.

Els alumnes de col·lectius especials i els alumnes amb carnet de família nombrosa d'una comunitat autònoma diferent a la catalana, cal que una vegada realitzat el tràmit totalment telemàtic aporteu a la Secretaria d’Estudiants i Docència original i fotocòpia del document acreditatiu vigent per poder finalitzar el procés.

2.2 Opció tràmit parcialment telemàtic:
en cas de NO autoritzar a la UB a realitzar les consultes i un cop finalitzat el tràmit a aplicatiu, cal la documentació requerida a secretaria.

    1. Sol·licitud en línia degudament signada (2 còpies).
    2. DNI vigent/passaport vigent, en el cas d’alumnes estrangers (2 còpies).
    3. Documentació econòmica que justifiqui la reducció/exempció de l’import de la taxa (original i 2 còpies).
    4. Justificant de pagament de la taxa (2 còpies).

Per sol·licitar cita prèvia, cal accedir a l'aplicatiu amb identificador i contrasenya:

Horari de Matí (Excepte Agost)
Horari de Tarda (Excepte Juliol i Agost)

En cas de no acudir el dia/hora sol·licitat comporta l’anul·lació de la cita prèvia i caldrà que es demani novament.

Si la documentació és correcta, al mateix dia us podreu endur el resguard del títol i el resguard del suplement europeu dels estudis de grau que heu finalitzat.

3. Pagament: L’aplicació en línia de sol·licitud us permetrà dues formes possibles d’abonament de la taxa.

Pagament en efectiu (opció “rebut”): aquesta opció us permet impressió del rebut i pagament a l’entitat bancària, pagament en línia amb un compte a les entitats col·laboradores o pagament amb targeta mitjançant La Caixa, a través del TPV virtual.
Targeta

Per agilitar el tràmit us recomanem que escolliu la modalitat de pagament amb targeta.
Lliurament del títol

Quan el títol arribi a la Secretaria de la Facultat, rebreu una notificació al domicili que consti en els nostres arxius.

El títol de grau l’haureu de recollir personalment, prèvia identificació acreditada mitjançant DNI/passaport/NIE.   Serà possible autoritzar una altra persona a realitzar aquest tràmit de recollida, únicament mitjançant un poder notarial.

En cas que tingueu la residència fixada fora de la província de Barcelona, les secretaries de la Facultat podran fer la tramesa del títol a la Direcció Provincial d’Educació o a l’Oficina Consular més propera al vostre lloc de residència. En aquest cas heu de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a:

secretariagih@ub.edu

En el cas del SET (Suplement Europeu del Títol) es podrà recollir amb una autorització (part inferior de la notificació enviada a l’alumne) i còpia del DNI de l’alumne de la UB. La persona autoritzada ha de venir identificada amb el DNI original.

El SET és un document que afegeix informació al títol oficial, mitjançant una descripció de la seva naturalesa, el nivell, el context i el contingut, amb l’objectiu d’incrementar la transparència de les diverses titulacions d’educació superior.

Duplicat del títol

Causes de sol·licitud de duplicat més freqüents:

Canvi de nom, cognoms o dades personals.
Incorporació del premi extraordinari o altres dades acadèmiques.
Canvi de nacionalitat.
Pèrdua del document original.
Deteriorament.

Procediment:

Heu d’adreçar-vos a la secretaria de la Facultat per lliurar còpia del DNI/passaport  i pagar la taxa de duplicitat (aproximadament comporta una despesa de 90€) que s’ha de fer efectiva al banc/caixa.
En el cas de pèrdua del títol, l’estudiant, a més de la taxa anterior, ha de pagar novament la taxa de sol·licitud del títol oficial. L'import serà el vigent en el curs acadèmic en què es demani el duplicat.

Legalització del títol

Els documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona que hagin de ser legalitzats per sortir efectes en altres països segueixen una via diferent de legalització segons el tipus de document. En el cas dels Títols universitaris oficials es requerirà:

Legalització de documents per via diplomàtica

Consulteu tota la informació al web de Gestió
Acadèmica
.

 
 
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 13.06.2017