Presentació

El sistema de qualitat de la facultat pren com a referència els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'espai europeu d'educació superior elaborats per l'Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l'Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d'Educació europeus a Bergen (2005), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT i compleix els requisits de la normativa que s'estableix en l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d'Educació i Ciència.

El sistema de qualitat de la facultat integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials i desplega el Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com a l'instrument que ha d'utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d'aquests per assegurar l'assoliment dels objectius associats a la formació. A més, l'Escola de Doctorat, desplega també, un sistema per assegurar la qualitat dels doctorats.

El SAIQU, certificat per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT, respon de manera global per tots els centres de la UB i es basa en tres eixos: planificació i documentació del sistema, organització de la gestió basada en processos i la introducció de la rendició de comptes mitjançant la redacció de la memòria anual de la qualitat del centre. Aquests tres eixos reflecteixen el resultat de l'anàlisi sistemàtica per millorar-ne els ensenyaments.

Certificació del model d’assegurament de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat per part de l'AQU el 2008

 • La planificació estratègica, vinculada a través dels contractes programa, com a eina per desplegar la política i els objectius de qualitat.
   
 • L’organització de la gestió basada en processos. Per això s’ha elaborat:
 1. un mapa de processos i un catàleg dels principals processos relacionats amb la formació universitària, i
 2. la descripció d’aquests processos i el sistema per fer-ne el seguiment a través dels procediments específics de qualitat (PEQ).
   
 • L’elaboració d’un quadre de comandament, és a dir, un conjunt de dades i d’indicadors del sistema de gestió per mesurar les activitats que s’estan duent a terme.
   
 • Una revisió interna del sistema a través de la Comissió de Qualitat del centre per analitzar-ne l’adequació i, si escau, proposar un pla de millora per optimitzar-lo.
   
 • La introducció del retiment de comptes amb la publicació de les memòries de verificació, els informes de seguiment, els informes d’acreditació, i les dades i els indicadors dels ensenyaments de la Facultat:
 1. graus
  1. Antropologia Social i Cultural
  2. Arqueologia
  3. Història
  4. Història de l'Art
  5. Geografia
 2. màsters universitars
  1. Antropologia i Etnografia
  2. Arqueologia
  3. Estudis Avançats en Història de l'Art
  4. Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
  5. Estudis Llatinoamericans
  6. Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
  7. Música com a Art Interdisciplinar
  8. Planificació Territorial i Gestió Ambiental
  9. Història Contemporània i Món Actual
  10. Turisme Urbà
Comparteix-ho: