Innovació docent

La docència de qualitat suposa innovar i repensar els procediments per aprendre i ensenyar per incorporar cada curs bones pràctiques, noves metodologies o eines. Les iniciatives d’innovació docent són equips de persones compromeses amb aquesta qualitat i que estableixen regularment objectius i propostes per anar millorant la docència universitària. El Vicerectorat de Docència de la UB desenvolupa el Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), oferint solucions que donen resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i fomentant la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona.

L’activitat d’innovació docent es fonamenta a través de dos eines bàsiques:

Són  actuacions  d’innovació  desenvolupades  per  un/s docent/s  amb  una  planificació  i  durada  determinada,  orientades  a  la  millora  dels aprenentatges de l’alumnat implicat. Actualment a la Facultat estan en actiu 11 projectes d’innovació docent:

 

Disseny i coordinació de l’itinerari teòric i pràctic de les assignatures cronoculturals del Grau d’Arqueologia de temàtica corresponent a la Prehistòria, Protohistòria i Antiguitat

Coordinació: Javier Mangado Llach

 

Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia

Coordinació: SOLE BARJAU; QUERALT

 

Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB)

Coordinació: Horta Calleja, Gerard

 

Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari

Coordinació: Ida, Mauro

 

Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster

Coordinació: GARI DE AGUILERA, BLANCA

 

Proposta d’adaptació curricular de continguts en història medieval: Tècniques i materials per a l’aprenentatge autònom

Coordinació: M. Karen Álvaro Rueda

 

Aula MOOC

Coordinació: FARGAS PEÑARROCHA, MARIA ADELA

 

Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB

Coordinació: Rubio Serrano, Laura

 

Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia).

Coordinació: Soler Sala, Maria

 

Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval

Coordinació: MIREIA COMAS VIA

 

Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada

Coordinació: Buyreu Juan, Jordi

 

Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història

Coordinació: Comas Via, Mireia

 

Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània.

Coordinació: JORDI IBARZ GELABERT

 

grup  de  docents  amb  la  finalitat  de  generar  i  mantenir iniciatives  d'innovació  docent  en  el  seu  context  mitjançant  el  desenvolupament  de projectes d'innovació docent i la difusió dels seus resultats i activitats. Les actuacions del grup s'orienten a l'assoliment dels objectius específics definits pel propi grup i s'ajusten a les línies d'innovació docent establertes pel VRDOA. La Facultat té un grup d’innovació docent reconegut:

 

[contra] TAEDIUM:Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

Coordinació: Sancho Planas, Marta

 

Igualment, des del RIMDA es donen ajuts i assistència per a la difusió de la innovació docent, la creació de Moocs (de l’anglès Massive Open Online Course; en català: Curs en línia obert massiu) i la creació de material audiovisual online.

 

També es pot consultar el portal de Metodologies actives i TIC.

 

Finalment, també cal destacar el Programa de Recerca en Docència Universitària (REDICE) que es desenvolupa des de l’IDP-ICE.