Doctorats

perdrera ub raval

El títol de doctor és la qualificació màxima que la Universitat pot concedir i s'aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral. Un doctorat correspon al tercer cicle d'estudis universitaris oficials, és a dir, s'hi pot accedir després de cursar un màster oficial o d'haver superat la suficiència investigadora.

Per tramitar l'accés als programes de doctorat és necessari fer una sol·licitud de preadmissió i la Comissió Acadèmica és l'encarregada de valorar l'accés al programa dels estudiants.

Els estudis de doctorat, segons la dedicació —completa o parcial—, pot durar tres anys (amb la possibilitat de demanar dues pròrrogues d'un curs acadèmic cadascuna, que ha d'autoritzar la Comissió Acadèmica del programa de doctorat) o cinc anys (amb opció de tres pròrrogues d'un curs cada una d'elles, també degudament autoritzades).

En el primer curs de doctorat s'ha de presentar un pla de recerca (aprovat per la Comissió del programa) aproximadament al mes de juny, aquest ha d'incloure, com a mínim, els apartats següents:

  • títol provisional de la tesi
  • objectius
  • metodologia prevista
  • cronograma i planificació temporal
     

A partir del segon curs i fins al dipòsit de la tesi, els doctorands han de presentar l'informe de seguiment juntament amb el full d'activitats i el document administratiu.

 

Al web de l'Escola de Doctorat hi ha tota la informació general sobre normatives, tràmits, elaboració i defensa de la tesi doctoral, etc.

En aquesta pàgina hi ha informació sobre els programes de doctorat de la Facultat.

Comparteix-ho: