Doctorats

perdrera ub raval

El títol de doctor és la qualificació màxima que la Universitat pot concedir i s'aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral. Un doctorat correspon al tercer cicle d'estudis universitaris oficials, és a dir, es pot accedir després de cursar un Màster Oficial o haver superat la Suficiència Investigadora.

Per tramitar l'accés als programes de doctorat és necessari realitzar una sol·licitud de preadmissió i serà la Comissió Acadèmica l'encarregada de valorar l'accés al programa dels estudiants.

Els estudis de doctorat segons la dedicació, complerta o parcial, pot durar tres anys (amb la possibilitat de demanar dues pròrrogues d'un curs acadèmic cadascuna, que ha d'autoritzar la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat) o cinc anys (amb opció de tres pròrrogues d'un curs cada una d'elles, també degudament autoritzades).

En el primer curs de doctorat s'ha de presentar un pla de recerca (aprovat per la Comissió del programa) aproximadament al mes de juny, aquest ha d'incloure, com a mínim, els següents apartats:

  • Títol provisional de la tesi
  • Objectius de la tesi
  • La metodologia que s'utilitzarà
  • Cronograma i planificació temporal
     

A partir del segon curs i fins el dipòsit de la tesi, els doctorands/es hauran de presentar l'informe de seguiment juntament amb el full d'activitats i el document administratiu.

 

A la web de l'Escola de Doctorat trobareu tota la informació general sobre normatives, tràmits, elaboració i defensa de la tesi doctoral, etc.

En aquesta pàgina trobareu informació sobre els programes de doctorat de la Facultat:

Comparteix-ho: