El Flipped Classroom, una forma de millorar l'aprenentatge dels teus estudiants

Curs presencial

Formador

Alfredo Prieto Martín, doctor en Ciències Biològiques. Professor d’Immunologia de la Universitat d’Alcalá.

Destinataris

Taller adreçat a professorat amb responsabilitats docents i amb desig de millorar els aprenentatges del seu alumnat. Els participants coneixeran, experimentaran i practicaran metodologies de foment de l’estudi previ, aprenentatge per qüestionament, aprenentatge actiu i aprenentatge inductiu (ensenyament funcional). També faran exercicis que els prepararan i els ajudaran a implementar aquestes metodologies a les seves classes. Per poder assolir aquest objectiu de millora de l’aprenentatge, rebran formació i entrenament per utilitzar estratègies de màrqueting i ludificació (gamification) amb les quals motivar la implicació i el treball de l’alumnat. Aprendran a fer servir diverses metodologies i eines tecnològiques d’avaluació formativa amb les quals ludificar les seves assignatures, i faran exercicis que els prepararan i els ajudaran a implementar aquestes metodologies d’avaluació (qüestionaris de reacció a l’estudi previ amb Google Forms i avaluació formativa a classe amb l’app Socrative). Com a projecte de culminació i posada en pràctica del que s’ha après al taller, els participants prepararan els materials necessaris per a la impartició i avaluació formativa d’una unitat mitjançant el model d’aprenentatge invers i el compartiran en equips de professors que imparteixen assignatures afins.

Introducció

Aquest taller s’adreça a professors amb responsabilitats docents i disposats a posar en pràctica canvis de paradigma en la transmissió dels continguts i en l’exercici de les competències. Això s’aconsegueix mitjançant el model d’aprenentatge invers i les metodologies d’aprenentatge actiu, ensenyament funcional i avaluació formativa. Els participants primer reflexionaran sobre el que fan els seus alumnes que més aprenen, i aprendran maneres d’aconseguir que la majoria dels seus alumnes facin aquelles coses que en el model d’ensenyament tradicional només fan els millors alumnes.

Objectius

En finalitzar el curs els participants seran capaços de:

1. Explicar i justificar les diferències entre classe inversa i aprenentatge invers (flipped classroom i flipped learning).

2. Definir les principals accions dels alumnes que aprenen millor i idear maneres per aconseguir que la majoria dels alumnes realitzin aquestes accions.

3. Explicar les similituds i diferències entre diversos mètodes de foment d’estudi previ a la classe (flipped learning) en l’ensenyament universitari.

4. Explicar el significat de la ludificació (gamification), diferenciar-la de l’ús de jocs en ensenyament, i explicar la manera d’implementar-la en les pròpies assignatures.

5. Incorporar elements de ludificació a les pròpies assignatures per augmentar la motivació i afavorir la implicació dels alumnes en les activitats.

6. Convèncer els companys que el model invers contribuirà a millorar la transmissió de continguts i el desenvolupament de competències dels alumnes en les seves assignatures.

7. Incorporar al propi disseny docent metodologies de backward design (understanding by design).

8. Construir concept tests i utilitzar a classe estratègies d’avaluació formativa com ara peer instruction i team based learning.

9. Utilitzar eines TIC (Google Forms, Socrative, Mentimeter) com a recursos de suport tecnològic al model d’aula inversa.

 

​Contingut

1a sessió. Per què implementar un model d’aula inversa?

 • Discussió inicial TPS. Què fan els alumnes que aprenen més?
 • Objectius del curs: què necessitem per sortir d’aquest seminari implementant el model invers a les nostres assignatures?
 • Indicacions per implementar el model d’aprenentatge invers més eficaç
 • Innovació en la transmissió de coneixement i en l’exercici i avaluació de competències
 • Aprenentatge universitari. Característiques de l’aprenentatge de qualitat. Com millorar l’aprenentatge universitari? Activitat think, pair, share
 • Activitat de reflexió en equip: què és el que més valoro que aprenguin els meus alumnes? Com podria aconseguir-ho? Competències del professorat universitari
 • Constitució de grups disciplinaris i inici de la feina. Activitat de reflexió: quins problemes d’aprenentatge tenen els nostres alumnes? Què és el que no aconsegueixo que aprenguin? (preparació prèvia)

2a sessió. Com implementar el model d’aprenentatge invers (flipped learning)

 • Discussió de l’estudi d’expectatives i necessitats prèvies
 • Examen de comprovació de l’estudi previ. Mètodes de foment de l’estudi previ i avaluació avançada. Experimentar l’aprenentatge invers. Pràctica de la resposta a preguntes amb el programa Socrative. Presentació dels diferents mètodes inductius. Ús de Socrative per a l’ensenyament entre iguals i l’ensenyament basat en equips. Quick Question Quiz, Space Race i Exit ticket
 • Quines evidències tenim de l’èxit de l’aprenentatge invers?
 • Disseny de preguntes per a l’elaboració d’inventaris conceptuals
 • Avaluació diagnòstica i mesura de guanys d’aprenentatge
 • Ús de preguntes MCQ per a l’avaluació formativa a les classes
 • Període de treball entre els dos blocs de sessions presencials en què cada participant haurà de preparar els materials que necessitarà per aplicar el model invers a la impartició d’un dels temes/unitats d’una de les seves assignatures

​​3a sessió. Com optimitzar la posada en pràctica del model invers

 • Entenent la motivació per aprendre i com motivar per mitjà de la incorporació d’elements propis dels jocs a la nostra docència
 • Màrqueting ludificador per implicar els alumnes en l’estudi previ i la participació a classe. Vendre l’ideal de missió i efecte del mètode
 • Ludificació i avaluació formativa: el joc i les petites recompenses en l’avaluació formativa (low stakes assessment)
 • Exemples d’activitats per fer a classe. Aprenentatge actiu. Aprenentatge basat en problemes, en projectes, indagació i estudi de casos
 • Posada en comú d’unitats i experiències dissenyades pels grups de treball

4a sessió. Disseny i gestió del sistema d’avaluació formativa i acreditativa

 • Gestió de la informació de qüestionaris. Com detectar les dificultats dels nostres alumnes, centrar-nos-hi i utilitzar-les per generar activitats de classe?
 • Ús formatiu de l’avaluació. L’avaluació com a mètode d’aprenentatge actiu i inductiu generador d’estímul i retroalimentació (feedback)
 • Avaluació continuada eficaç. Gestió de càrrega de revisió de tasques (dissociació de components, aprofitament de tecnologia i rúbriques), retroinformació col·lectiva. Aportació d’estudi previ, tasques i exàmens
 • Millorar l’aprenentatge combinant diferents metodologies d’avaluació
 • Què diu la recerca sobre l’avaluació de l’aprenentatge? Elaboració de proves Multiple Choice Questionnaire (MCQ) fiables que avaluïn a diversos nivells d’autenticitat de la piràmide de Miller
 • Continuar formant-nos com a professors universitaris: literatura sobre educació universitària

 

Metodologia prevista
 • Les metodologies emprades en el taller seran coherents amb els continguts impartits i amb la filosofia participativa dels mètodes actius i inductius. S’utilitzaran mètodes d’aprenentatge invers per al foment de l’estudi previ, aprenentatge actiu, aprenentatge inductiu i de desenvolupament professional col·laboratiu.
 • Els professors participants estudiaran els materials que el ponent els enviarà abans de les sessions presencials i proporcionaran retroalimentació al ponent sobre les seves necessitats, expectatives i dificultats d’aprenentatge. Amb aquesta informació el ponent ajustarà el contingut de la sessió presencial a les necessitats formatives manifestades pels participants.
 • En el temps presencial s’alternaran explicacions del ponent amb tècniques d’aprenentatge actiu (per exemple: think, pair, share) i inductiu (aprenentatge basat en problemes), discussions i exposicions dels consensos dels grups de treball disciplinaris per part dels portaveus dels grups.
 • Els professors participants formaran grups disciplinaris de reflexió; els grups treballaran de manera col·laborativa per crear propostes de millora de la instrucció que contribueixin a resoldre problemes d’aprenentatge dels seus alumnes. Reflexionaran sobre els objectius d’aprenentatge que tenen respecte als seus alumnes, especialment els objectius de desenvolupament a llarg termini, i identificaran quins són els que no s’aconsegueixen en l’actualitat.
 • A les implementacions pràctiques de les metodologies cada participant dissenyarà i experimentarà les activitats ideades amb el seu alumnat. Posteriorment, els grups disciplinaris portaran a terme discussions d’anàlisi de les activitats experimentades a les classes.
 • Els participants portaran a terme, en les 10 hores de treball no presencial, una sèrie d’exercicis per practicar les metodologies proposades en el curs: preparació d’una classe interactiva; elaboració d’un inventari conceptual de la seva assignatura i d’un qüestionari diagnòstic de coneixements bàsics de l’assignatura; elaboració d’un qüestionari de comprovació de l’estudi previ i una carta en què indiquin als seus alumnes que estudiïn documents i mirin vídeos instructius; elaboració d’un quizz a Socrative per a l’avaluació formativa.
 • Els participants elaboraran una reflexió sobre el grau d’alineament entre el que volen que aprenguin els seus alumnes i el que avaluen en els seus treballs i proves.
 • Finalment, s’aportarà documentació complementària perquè els participants puguin continuar la seva formació autònoma en els temes tractats en el curs un cop acabat.
Avaluació

Per obtenir el certificat caldrà assistir al mínim d’hores establertes per l’ICE de la UB i fer les activitats proposades pel formador dins el termini assignat. L’activitat d’integració més important serà la preparació de tot allò necessari per invertir una unitat d’una assignatura del participant: materials instructius, qüestionaris d’avaluació de la reacció als materials i activitats a realitzar durant el temps de classe. Aquestes propostes d’innovació es presentaran durant les sessions tercera i quarta i seran avaluades pel professor i els companys. Els criteris d’avaluació de la proposta de la unitat invertida seran: nivell de canvi metodològic real a l’aula (foment del raonament crític creatiu i presa de decisions), nivell d’innovació en la transmissió dels continguts, nivell d’innovació en el treball de competències, nivell de cooperativitat induïda, foment del treball no presencial i aprenentatge autònom dels alumnes, i incorporació d’estratègies per motivar la participació i l’esforç dels alumnes, integració de tecnologies en la proposta, nivell d’innovació en l’avaluació dels aprenentatges i, finalment, qualitat de la presentació escrita i oral de la proposta.

Bibliografia

 • Prieto Martín, Alfredo. Metodologías inductivas: el desafío de enseñar mediante el cuestionamiento y los retos. Barcelona: Digital Text, 2014.
 • Prieto Martín, Alfredo. Flipped Learning: aplicar el modelo de aprendizaje inverso. Madrid: Narcea, 2017.
 • Prieto Martín, Alfredo et al. «Nuevas combinaciones de aula inversa con just in time teaching y análisis de respuestas de alumnos». RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, gener de 2018, v.21, núm. 1, p. 175-194. ISSN 1390-3306. Disponible a: <http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/18836>. Data d’accés: 16 de novembre de 2018 doi:https://doi.org/10.5944/ried.21.1.18836.
 • Prieto Martin, Alfredo et al. «Experiencias de aplicación de estrategias de gamificación a entornos de aprendizaje universitario». Revisión, 2014, vol 7, núm. 2, p. 76-92. Disponible a: <http://www.aenui.net/ojs/index.php?journal=revision&page=article&op=view.... Data d’accés: 16 de novembre de 2018.
Durada

30 hores ( 20 hores de sessions presencials i 10 hores de treball autònom)

Calendari

17 i 18 de gener, i 14 i 15 de febrer, de 9.00 a 14.00 h

Places

30

Lloc

17 i 18 de gener i 15 de febrer: Facultat de Biologia, aula 26, aulari A9.

14 de febrer Facultat de Biologia, aula 35, aulari A16

Idioma d’impartició

Castellà

 

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments