Serveis

És objectiu de l’IDP-ICE atendre i ajudar en la formació permanent del professorat adscrit al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, del professorat de la nostra Universitat i dels col·lectius que en general es dediquen a tasques educatives. A tal fi, l’IDP-ICE ofereix serveis d’organització i certificació d’activitats formatives, així com la certificació d’activitats formatives organitzades externament però verificades per l’IDP-ICE, tot garantint la seva qualitat. L’IDP-ICE desenvolupa també accions d’assessorament en la recerca, així com promou la publicació de revistes i llibres dedicats a temes relacionats amb el seu objectiu.