Treball en laboratoris

Modalitat En línia
Destinataris PDI i PAS de la UB
Objectius

Conèixer la normativa de seguretat que afecta a l'activitat que es desenvolupa als laboratoris químics i biològics.
Conèixer els principals riscos existents als laboratoris químics i biològics i la forma d'eliminar-los o minimitzar-los.

Continguts

1. El laboratori : Condicions generals de treball al laboratori
- Equipament de protecció contra incendis
- Senyalització
- Instal·lacions
- Ventilació
- Aparells, màquines, equips i eines de treball
- Il·luminació, temperatura i soroll
2. Riscos específics manipulació productes químics
- Identificació i avaluació del risc químic
- Seguretat a la manipulació de productes químics i instrumental experimental
- Importància dels protocols de treball al laboratori
- Emmagatzematge de productes
- Controls ambientals de contaminants químics
3. Riscos específics manipulació d’agents biològics
- Identificació i avaluació del risc biològic.
- Mesures de contenció:
· Cabines de bioseguretat
· Desinfecció i esterilització

· Manipulació adequada de mostres biològiques
· Equips de protecció individual.
4. Ús de material radioactiu
5. Bones pràctiques ambientals i gestió de residus especials
6. Ergonomia
- Ergonomia en el lloc de treball

- Manipulació de càrregues
7. Vigilància de la salut
8. Emergències
- En general (incendi, inundació, …)
- Mèdiques (primers auxilis, cadena d'avis ..)

Metodologia

Formació virtual

Nombre d'hores 4
Nombre de places 25
Àmbit formatiu

Formació bàsica

Àrea temàtica

Seguretat, salut i medi ambient. Subàrea: Prevenció de Riscos Laborals

Certificació D'assistència. Expedit per l'IDP.

Calendari: del 3 al 28 juny de 2019


Calendari: de l'1 al 31 d'octubre de 2019


Calendari: del 4 al 29 de novembre de 2019
Atenció! A través d'aquest enllaç només es podrà matricular el PDI. El PAS ho farà a través de Formació Coorporativa

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments