Nova publicació: Mejorar las prácticas de maestro: un modelo basado en la colaboración y la reflexión conjunta entre la escuela y la universidad

El llibre “Mejorar las prácticas de maestro: un modelo basado en la colaboración y la reflexión conjunta entre la escuela y la universidad”, editat per la Dra. Teresa Mauri, el Dr. Javier Onrubia i la Dra. Rosa Colomina, pretén contribuir a la millora de la formació inicial de mestres mitjançant una nova proposta de pràctiques dissenyada basant-se en els criteris i les experiències actuals d’innovació de la formació, que coincideixen en la necessitat d’integrar el futur docent en situacions i contextos de pràctica professional de qualitat per contribuir, amb ajuda de professionals experts, a l’èxit de les metes de millora i canvi educatiu que l’escola de pràctiques es proposa dur a terme. En aquest procés, l’estudiant en pràctiques s’implica activament en propostes conjuntes d’indagació-acció reflexiva sobre la pràctica docent, ho fa comptant amb l’ajuda dels tutors, professionals experts de la pròpia escola i de la universitat, que col·laboren en la formació al llarg de tot el procés.

El text presenta i explicita les bases de la nova proposta de pràctiques que un equip conjunt d’innovació i investigació format per professorat de les escoles de pràctiques i de la universitat ha dissenyat i implementat progressivament en els darrers 8 anys a les pràctiques del Grau de Mestre d´Educació Primària de la Universitat de Barcelona, ​​en el marc de successius projectes de recerca i innovació. Tot i que la proposta està fonamentada teòricament, el llibre arreplega de manera pràctica l’estructura de col·laboració formativa conjunta entre l’escola i la universitat; la planificació i el seguiment dels estudiants en pràctiques realitzada pels dos tutors, les seves funcions i rols; els diferents elements i els materials docents i de recerca elaborats i utilitzats en les pràctiques, i en l’estudi i l’anàlisi de les mateixes. L’opció per orientar el text de manera eminentment pràctica té per objectiu facilitar que la nova proposta pugui ser implementada, adaptant-la òbviament a les diferents condicions que presenten els diferents contextos de formació de les pràctiques a diferents escoles i universitats.

El llibre està organitzat en tres parts. A la primera es presenten les bases de la proposta de pràctiques amb sentit professionalitzador i reflexiu i en col·laboració entre escola i universitat. A la segona part s’explica com crear un marc i una estructura de col·laboració entre tutors d’escola i universitat i s’aborda la seva activitat amb els estudiants en espais de tutoria reflexiva al llarg de les pràctiques. És a dir, a l’Espai tutor, que té com a finalitat que els tutors de l’escola i de la universitat puguin planificar i seguir conjuntament el treball i l’activitat de l’estudiant/a en pràctiques a l’escola i acordar ajudes específiques a la seva treball i la gestió autònoma del seu treball i aprenentatge professional; també té la funció d’establir i fer avançar la col·laboració del propi equip de tutors que actuen com a corresponsables de la formació de l’estudiantat a l’escola de pràctiques; així mateix, a l’Espai compartit en què participen els estudiants en pràctiques a cada escola amb els seus respectius tutors de pràctiques de l’escola i de la universitat; en aquests espais aquests estudiants compten amb l’ajuda coordinada, conjunta i específica, d’ambdós tutors, que, de manera dialogada amb l’estudiant, duen a terme la retroacció sobre el seu treball, l’ajuden a relacionar la teoria i la pràctica i decidir plans de millora i gestió futura del mateix. La tercera part del llibre descriu i analitza l’experiència d’innovació formativa de les pràctiques, i inclou els diferents recursos utilitzats en la indagació i l’anàlisi del procés d’innovació. Aquests materials poden resultar útils perquè aquells professionals que ho desitgin puguin seguir el procés d’innovació de les pràctiques, regular-lo i millorar-lo de manera continuada i, en definitiva, analitzar-ne el procés de canvi. Els diferents capítols intercalen idees amb pautes, instruments i estratègies guia de la tutoria i de seguiment i avaluació formativa de les pràctiques.

En definitiva, el llibre pot resultar útil als que participen en el disseny i desenvolupament de les pràctiques: els coordinadors de pràctiques de les universitats i les escoles; els equips directius dels centres que creuen en el seu paper de formadors de futurs mestres; i també pot ajudar els mestres tutors de pràctiques de les escoles i els tutors de pràctiques de la universitat. Així mateix, creiem que pot ser útil a aquells que investiguen sobre la formació de mestres i contribueixen a la seva innovació.

Mauri, T., Onrubia, J. y Colomina, R. (ed.) (2021). Mejorar las prácticas de maestro: un modelo basado en la colaboración y la reflexión conjunta entre la escuela y la universidad. Pautas e instrumentos. Madrid: Octaedro

Més informació