Revista catalana de pedagogia CFP – PEDAGOGIA I ÈTICA, BARÒMETRE EN TEMPS DE CRISI

Deadline: 30 de gener de 2022

 

Aquest proper número de la Revista es vol fer ressò dels principis ètics que suren en temps de crisi com l’actual. Des del punt de vista pedagògic, l’ètica requereix d’una praxi en les formes de vida, que es trasllueix en els diferents àmbits de la societat.

Propi dels moments de crisi global sembla que sigui prioritzar els interessos particulars per damunt dels col·lectius o globals. L’actual situació planetària posa un cop més de manifest aquesta tendència de la humanitat. Amb tot, l’evolució del coneixement i l’expertesa humans poden orientar cap a una major consciència ètica. El monogràfic vol recollir reflexió pedagògica a través de la recerca o experiències que posin de manifest aquesta evolució a nivell ètic, apostant per rescatar aportacions que evidenciïn noves formes d’actuar que proposin els principis ètics per damunt dels econòmics, la sostenibilitat global i planetària per damunt dels interessos individualistes, la justícia social per damunt d’actituds polaritzades en la presa de decisions, des dels nivells més micro als més macro.

Des d’aquest plantejament, són benvinguts treballs sobre els principis ètics que des de la pedagogia es proposen com a nous paradigmes en temps de crisi, així com experiències educatives que apostin per interessos col·lectius i comunitaris per damunt dels individuals, tant en centres educatius formals, o no formals, com en entorns de barri, ciutat o rurals, pedagogies hospitalàries, en l’àmbit dels mitjans de comunicació, de la política i economia, de les infraestructures i arquitectura, de la gestió del sector social i els entorns més vulnerables i desafavorits.

Des de la Revista Catalana de Pedagogia (RCP) seran especialment benvingudes aquelles aportacions que enriqueixin significativament el corpus de coneixement teòric i científic, sobretot des de l’àmbit de la recerca rigorosa i de qualitat. A més, rebran especial acollida les aportacions amb col·laboració internacional. Són considerades com a col·laboracions internacionals aquelles contribucions l’autoria de la qual es compon d’autors/ores d’institucions de diferents països.

Els articles es poden enviar en català o anglès. Els treballs acceptats per la revista es publicaran en una de les seccions següents:  

  • Articles de recerca: han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions i discussió, i bibliografia.  
  • Articles d’experiències: han de tenir una extensió entre d’4.000 i 5.000 paraules. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, context de la proposta, proposta d’intervenció, conclusions/discussió i bibliografia.  

 

Podeu comprovar les instruccions detallades per a autors i autores en:

http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/about/submissions#authorGuidelines (cat)

http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/about/submissions (eng)