ACTIVITATS D’APRENENTATGE COL•LABORATIU COM A ESTRATÈGIA DOCENT PER POTENCIAR COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent rau en potenciar determinades competències transversals comunes de la Universitat de Barcelona mitjançant la realització d’una activitat d’aprenentatge col·laboratiu fent ús d’eines virtuals disponibles a la plataforma Moodle del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. L’estratègia que es proposa pretén fomentar les competències transversals següents: (i) Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica. (ii) Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica. (iii) Treball en equip: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. i (iv) Capacitat comunicativa: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina. i capacitat de cercar, usar i integrar la informació.   Així mateix, la realització d’aquesta activitat d’aprenentatge col·laboratiu permet afavorir l’assoliment de les competències específiques mitjançant el tractament de conceptes, teories o habilitats pròpies de la matèria en qüestió.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/039
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Nuñez Burcio, Oscar
Participants: 
Oscar Núñez Burcio, Elisabet Fuguet Jordà, Núria Serrano Plana, Xavier Subirats Vila, Àngela Dago Busquets
Ensenyament/s: 
Química, Farmàcia
Assignatures implicades: 
Químia Analítica (Grau de Química), Laboratori Bàsic de Química Analítica (Grau de Química), Laboratori de Química Analítica (Grau de Química), Química Analítica (Grau de Farmàcia)