Actuacions docents per a la millora en l’aprenentatge autònom i rendiment acadèmic de l’alumne en l’àmbit de la Petrologia

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte és millorar el rendiment acadèmic de l’alumne a través de l’aprenentatge autònom.

A nivell de l’alumnat, es pretén a més que aquest:

- millori i adquireixi habilitats en la descripció i classificació de minerals a través de l’observació visual directe i el tacte de les roques,

- sigui capaç d’identificar i classificar minerals i roques autònomament, a la vegada que pugui interactuar amb els companys,

- en el cas de l’alumnat dels programes d’intercanvi, s’estimuli la seva integració en el procés educatiu.

A nivell de professorat es pretén:

- optimitzar els materials docents de què es disposa i compartir el coneixement interdisciplinari entre diferents membres de l’equip docent.

Els INDICADORS que es tindran en compte, a l’hora de valorar l’assoliment dels objectius, seran:

- l’assistència dels alumnes a l’aula d’autoaprenentatge. Cada vegada que s’utilitzi l’aula es registrarà en una llibreta.

- els resultats de les enquestes internes adreçades als alumnes.

- la valoració que en fem l’equip docent de les enquestes.

- la valoració dels professors responsables de les assignatures implicades. Aquests, compararan la qualitat de les descripcions petrogràfiques dels alumnes que hagin estat usuaris de la biblioteca de roques i dels que no.

- les qualificacions dels alumnes en proves específiques relacionades amb minerals i roques de les matèries llistades a la Taula 1.

Les EVIDÈNCIES d’aquesta actuació d’innovació estan necessàriament lligades als indicadors apuntats anteriorment, així consideraren que aquest projecte haurà estat exitós en els seus objectius si:

- el nombre d’usuaris de l’aula d’autoaprenentatge és superior al 50% de la matrícula del curs.

- els resultats de les enquestes internes adreçades als alumnes són satisfactòries.

- la valoració positiva de l’equip docent pel que fa a la millora de les notes del curs.

- l’increment de les notes per sobre de l’aprovat respecte als cursos anteriors.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/067
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Aulinas Junca, Meritxell
Participants: 
Gemma Alias Lopez, Montserrat Liesa Torre Marin, Joan Carles Melgarejo Draper, Elisabet Playa Pous,Laura Rosell Ortiz, Anna Travé Herrero, Juan Diego Martín Martín
Grup d'innovació docent: