Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquesta innovació s’aplicarà a la totalitat de l’alumnat del primer curs del Grau de Treball Social i a un grup de segon curs, unes 280 persones de primer i unes 70 persones de segon curs, aproximadament unes 350 persones en total.  Pel que fa als dos grups del matí, l’aplicació es farà en dues assignatures diferents, de forma que alguns alumnes experimentaran la innovació en dos exercicis de curs completament diferents, atès que estan vinculats a dues assignatures diferents. La major part del grup de segon curs ja haurà conegut aquest procediment de l'avaluació per parelles per haver-la realitzat en el curs anterior.

L’objectiu principal serà facilitar a l’alumnat implicat en el projecte les eines per a poder realitzar un treball de correcció per parelles de qualitat. Aquest projecte ha de permetre orientar la tasca dels correctors, i poder elaborar unes indicacions per a la correcció que assenyalin quins són els elements fonamentals que s’han de tenir en compte en les tasques de revisió per parelles.

Les tasques de correcció d’un treball per part d’un altra estudiant és una estratègia formativa que serveix per millorar: la comprensió dels criteris avaluatius, l’argumentació necessària que ha d’acompanyar les propostes de canvis en els continguts, l’actitud reflexiva-propositiva a la hora de fer pensar a un company en la correcta elaboració del seu text, tant pel que fa a aspectes globals com específics.

Per realitzar aquest objectiu de millora de la qualitat de les correccions per part dels alumnes optarem per realitzar una valoració sobre quina mena de correccions es proposen realment quan s’aplica el procediment de la revisió per parelles. Així, a partir de l’anàlisi d’una mostra significativa dels exercicis o dels treballs de curs realitzats pels alumnes i de les propostes de modificació que s’hi introdueixen a partir de l’avaluació per parelles,  hem de veure si es tenen en compte aspectes formals, ortografia, si les correccions afecten a l’estructura dels textos, si es te en compte les habilitats d’escriptura i per tan les capacitats de comunicació i de redacció de textos entenedors per part de l’alumnat, si els canvis es fan sobre els continguts, o sobre algun altre aspecte no considerat. D’aquesta valoració podem veure sobre quins elements de la correcció hem d’incidir realment i això servirà per saber sobre quins dels criteris que han d’aplicar els alumnes en les correccions hem d’incidir amb més èmfasi.

En darrer terme tot això permetrà la elaboració d’una guia estructurada indicant quins han de ser els criteris de la correcció i assenyalant la seva rellevància. En aquesta guia pels revisors s’hi han d’incloure criteris sobre aspectes formals, de continguts, d’estructura, i també sobre les actituds adequades a la hora de realitzar una correcció.

Finalment, tot i que no n’és realment l’objectiu de la proposta d’innovació, aquesta ha de permetre realitzar una valoració sobre les potencialitats i les limitacions del procediment de l’avaluació entre iguals.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/002
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Ibarz Gelabert, Jordi
Participants: 
Núria Prat Bau, Javier Tebar Hurtado, Montserrat Yepes Baldó, Eva Esteruelas Castro, Sergio Sánchez Castiñeira, Josep Maria Torralba Rosello
Grup d'innovació docent: 
Assignatures implicades: 
Història Social Contemporània, Comunicació i Documentació, Estructura dels Serveis Socials
Estratègies docents per la millora/innovació: