EXPO-MOOC. Aprenentatge TIC del fons de Reserva de la UB en perspectiva de gènere

D'ON ARRENCA L'ACTUACIÓ:

Docents i personal del CRAI Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona estem impulsant una Jornada que es realitzarà el mes d'octubre del 2020 sobre el fons històric de Reserva estudiat en perspectiva de gènere. Aquesta Jornada es complementarà amb una Exposició que comptarà amb versió virtual visitable de forma permanent a la pàgina d’Exposicions virtuals del CRAI Biblioteca de Reserva.

ACTUACIÓ A DESENVOLUPAR:

Aprofitant l'activitat descrita, volem posar en marxa un MOOCbasat principalment en la col·laboració estreta entre docents i bibliotecaris, una col·laboració transversal que esdevé una nova perspectiva a la innovació docent des del punt de vista institucional, ja que posarà en valor tant el treball intel·lectual de professors i investigadors com els fons patrimonials que la nostra universitat custodia. Aquest MOOC es nodrirà de l'experiència de la responsable en els MOOC (actualment a Coursera coordina "El mediterráneo, espacio de intercambios" i el PID AulaMOOC), i de l'experiència de l'equip del CRAI Biblioteca de Reserva en l'organització d'exposicions amb la seva versió virtual i de l’experiència del servei de Suport a la Docència del CRAI Biblioteca de Reserva, que aquests darrers dos anys ha impulsat un seguit d’iniciatives docents que han potenciat l’ús del fons antic de la Universitat de Barcelona a l’aula. Si l'objectiu bàsic d'aquest projecte és la realització del MOOC, cal preguntar-se perquè el volem i per a quines actuacions d'innovació el volem i així doncs subratllem la seva idoneïtat per a desenvolupar la metodologia de l'aula inversa i el foment de la semipresencialitat a la nostra Universitat.

QUÈ VOLEM FER. PLA I FINALITAT DE L'ACTUACIÓ.

Cada vegada és més important l'elaboració de recursos TIC per donar suport a una docència de qualitat en un món on cal garantir la semipresencialitat atesa la diversitat social i global i les noves emergències. Però tal com correspon a les propostes d'aquest programa el projecte no té per objectiu el recurs en si sinó l'acció d'innovació en què repercutirà i que es detalla en els objectius. El MOOC ha de recollir totes les experiències vinculades a la Jornada, fet pel qual el seu pla de realització es focalitzarà en una doble via. D’una banda, el MOOC compilarà 6 unitats o bloc temàtics que es correspondran amb cadascuna de les vitrines que estructuren l'exposició. Els responsables de cada una de les vitrines/àrees temàtiques faran un breu vídeo, tipus píndola informativa d’entre 3 i 6 minuts, basat en la seva ponència a la Jornada. Per cada un dels vídeos/bloc temàtic el MOOC plantejarà exercicis, interrogants, hipòtesis i línies de recerca per fomentar les metodologies innovadores que plantegem a l'aula així com l'autoaprenentatge, tot articulat al voltant del fons antic del CRAI Biblioteca de Reserva. Paral·lelament, el MOOC també incorporarà l'experiència dels estudiosos que participin a la Jornada -també amb format de píndola informativa d’entre 3 i 6 minuts- per tal que les seves aportacions no quedin restringides a les presentacions durant la Jornada. En aquests casos, més enllà de recollir aquestes píndoles informatives, es valorarà de manera individual si, per adequació temàtica i per accessibilitat a fons patrimonials adients, es considera pertinent plantejar també exercicis, interrogants, hipòtesis i línies de recerca basades en el fons antic del CRAI Biblioteca de Reserva. Es tindrà cura especial que cada unitat temàtica entorn del tema del video es pugui treballar autònomament per part de l'estudiant en un màxim d'una setmana. 

En aquest sentit cal subratllar que aquesta eina, ha d'ésser utilitzada més enlla de la docència en el marc de les assignatures que s'adeqüin temàticament, per obrir-se globalment, com n'és propi dels MOOC. I en aquest sentit es tractaria d'un MOOC molt original, no existeixen avui cursos que expliquin un fons històric en perspectiva de gènere. Tampoc s’han portat a terme iniciatives d’aquest estil que hagin plantejat aprofitar tot el treball intel·lectual generat per unes jornades i una exposició organitzades per la Universitat de Barcelona per fer un producte perdurable en el temps. En aquest sentit, resulta clau el concepte d’educació oberta, ja que el MOOC intenta compilar i reutilitzar a nivell educatiu tot el coneixement generat en una jornada científica internacional i en una exposició efímera -de la que només en podrien gaudir-ne els assistents- per democratitzar l’accés a aquest coneixement i fer-lo extensible a tota la societat.

En resum, què volem fer:

a. crear un MOOC, completament novedós des del punt de vista temàtic-ja que els estudiants no tenen a l'abast materials amb aquests continguts i característiques- i formal- ja que també servirà per posar en valor el fons antic bibliogràfic de la Universitat de Barcelonaper a usos docents-, però sobretot entenem que el MOOC que volem fer és el resultat de l'experiència col·laborativa entre la unitat de Suport docència del CRAI Biblioteca de Reserva i el PDI implicat.

b. a més de l''ús que n'és propi del MOOC, obert i massiu, que seria un primer pla, el següent pla és utilitzar el MOOC com a eina de treball de competències transversalsper a l'alumnat que correspongui. Això s'explica no només per la transversalitat temática, sinó sobretot per la transversalitat de l'experiència descrita.

c. utilizar el MOOC com a eina d'autoavaluació i d'autoaprenentatgecomplementari i/o d'aprofundiment paral·lel al treball presencial a l'aula, per a l'alumnat que correspongui.

d. utilizar el MOOC per a desenvolupar la metodología activa d'aula inversa amb la finalitat de provocar que els alumnes treballin competències transversals

e. Fomentar amb aquesta eina l'autoformació i les eines i estratègies pròpies de la semi-presencialitat.

f. Valorar l’èxit de l’acció en funció d’indicadors de qualificacionsde l’alumnat

g.Valorar l’èxit de l’acció en funció d’indicadors d’enquestes de valoració de l’alumnat

h. Reflexionarcom a docents sobre la hibridació realitzada, sobre la semipresencialitat, de cara a futures accions.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

OBJECTIUS GENERALS:

1. Foment de l'equip docent transversal: complementant l'experiència dels docents i dels experts en suport a la docència del CRAI Biblioteca de Reserva.

2. Elaboració d'una eina producte de la interdisciplinarietat,per al coneixement obert i per a un ensenyament que fomenti les competències transversals. Es tractarà d'un producte novetós essencial per a una competència professionalitzadora que volem millorar en els alumnes implicats.

3. Una eina activa i creativa per a l'aula inversa: foment de l'autoaprenentatge i recursos TIC.

4. Treballar amb una eina que fomenti l'aprenentatge en perspectiva de gènere.

5. Una eina que posi de relleu l’especial riquesa dels fons històrics de la Universitat de Barcelona, així com el seu valor com a recursos docents.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

1. Millora de la col·laboracióentre experts i entre perspectives docents (PDI i Unitat de suport docència del CRAI Biblioteca de Reserva)

2. Millor de les competències transversalsen la formació de l'alumnat.

3. Millora, foment i difusió dels recursos docents i de coneixement basats en fons històric de la Universitat de Barcelona, en obert. 

4. Millora de les eines TIC en relació a l'aprenentatge des de la perspectiva de gènereimprescindible en la formació de l'alumnat, motivar-lo respecte de l'ensenyament virtual.

5. Millora de l'ús de metodologies activescom l'aula inversa que implica l'alumnat en la construcció de coneixement i implica la competència professionalitzadora.

6. Millora de l'hibridatgeentre presencialitat i autoformació amb productes en línia atent a la diversitat de requeriments i reptes del segle XXI.

7. Millora del disseny d'activitats d'avaluació a través de l'ús del MOOC i per tant basades en l'autoformació i les competències transversals.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/025
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Maria Adela Fargas Peñarrocha
Participants: 
Gemma Caballer Albareda (CRAI Biblioteca de Reserva UB), Mireia Comas Via (PDI)
Ensenyament/s: 
Història
Màster Història i Identitats (Àrea d'Història Moderna)
Assignatures implicades: 
Gènere i Història
Fonts històriques