Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte, partint de l’experiència del Grup GID-CAV en el desenvolupament de competències professionalitzadores, té com a objectiu garantir el nivell d’adquisició de les competències transversals professionalitzadores que es desenvolupen en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials). Aquestes competències, comunes als màsters implicats en el present projecte d’innovació, estan orientades al desenvolupament d’aptituds, coneixements i valors de l’alumnat vinculats amb l’activitat professional posterior. Per fer-ho establirem un procés de pràctica reflexiva guiada pels tutors de pràcticum i pels professors de les assignatures més estretament vinculades. Donades les característiques d’aquest projecte, la durada prevista del mateix s’estableix en dos cursos acadèmics.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/033
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Romeo Delgado, Marina
Participants: 
Montserrat Yepes Baldó, Sílvia Burset Burillo, Vicenta González Argüello, Josep Gustems Carnicer, Carolina Martin Piñol, Emma Bosch Andreu, Andrés Besolí Martín, Caterina Calderón Garrido
Grup d'innovació docent: