Les rúbriques com instrument d’avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Detectar les variables associades al rendiment en l'assignatura Dissenys de Recerca.

2. Construir tres blocs de rúbriques per facilitar l’adquisició i avaluació de les competències específiques de Dissenys de Recerca.

Rúbrica de problemes

Rúbrica de pràctiques d’ordinador

Rúbrica de treballs dirigits

3. Coordinar i homogeneïtzar els criteris d’avaluació utilitzats pels professors de l’assignatura.

4. Fer més transparent i útil el sistema d’avaluació.

5. Permetre al professorat emetre judicis més vàlids sobre el nivell d’adquisició de competències i proporcionar una retroalimentació ajustada al nivell d’execució dels estudiants.

6. Facilitar l’avaluació formativa.

7. Facilitar al professorat informació dels resultats de l’aprenentatge que van assolint els seus estudiants.

8. Promoure l’aprenentatge actiu i l’autoavaluació per part dels estudiants, especialment en aquells estudiants que mostren nivells d’autoeficàcia baixos i dificultats en manejar l’estrès que poden generar les situacions acadèmiques.

9. Reduir l’ansietat que provoca la realització de les diferents proves.

10. Recollir i analitzar les percepcions i actituds dels estudiants sobre els beneficis instruccionals i la utilitat de les rúbriques.

11. Avaluar la fiabilitat i validesa de cadascuna de les rúbriques.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/069
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Bono Cabre, Roser
Participants: 
María Isabel Núñez Peña
Grup d'innovació docent: