Millorar l’aprenentatge de Disseny d'Experiments per la incorporació de l’avaluació continuada mitjançant qüestionaris personalitzats

L’assignatura de Disseny d’Experiments és una assignatura bàsica per la formació d’un estudiant del grau interuniversitari d’Estadística. En totes les assignatures d’aquest grau la modelització és una part fonamental de l’aprenentatge. Els models estadístics es governen amb paràmetres la qual cosa permet a l’equip docent proporcionar de forma natural variabilitat a les dades que els estudiants analitzen. En aquest context tant favorable ens hem proposat crear una sèrie d’activitats on-line per fer l’avaluació continuada basada en R i integrada a Moodle, seguint la trajectòria del grup iniciada des de l’any 2014. En les memòries de tancament dels projectes del grup dels darrers anys es pot comprovar que hem impulsat projectes similars en els graus de la Facultat de Biologia. Aquestes aportacions han estat valorades com summament útils per part de professors externs al grup Statmedia i molt ben rebudes per part dels estudiants. Aquest nou projecte vol traslladar l’experiència a un grau molt més tècnic i formal que els anteriors dotant a les activitats del campus de dues components essencials i clau de l’ èxit dels projectes abans referits: individualització i acreditació automàtica. La individualització comporta que l’aprenentatge sigui personalitzat mentre que l’acreditació automàtica afavoreix la interacció continuada entre alumne i professor sense que la tasca de seguiment penalitzi als docents.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Ens proposem dos objectius fonamentals:

1)    Dissenyar amb el paquet exams de R una part de les activitats on-line obligatòries de Disseny d’Experiments al llarg del curs 20-21 i fer unes primeres proves temptatives durant aquest mateix curs. Al curs següent, 21-22, revisar les activitats preparades i provades al curs anterior, afegir noves activitats i finalment,  utilitzar-les de forma efectiva durant aquest curs. Això comporta un grau de complexitat elevat degut a que s’ensenyen tècniques avançades d’estadística com  per exemple dissenys amb factors fixos o aleatoris, creuats, jerarquitzats, mesures repetides o factorials 2k, entre altres.

2)    Aplicar a la millora de l’aprenentatge fent: activitats auto-avaluatives per a cada tema, detecció d’aquelles qüestions que més han costat als alumnes, a fi de comentar la seva resolució a classe i així augmentar la dinàmica participativa del estudiants i, a més, les activitats formin part de la nota d’avaluació continuada.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/017
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
ESTEBAN VEGAS LOZANO
Participants: 
Isaac Subirana Cachinero
Miquel Calvo Llorca
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau interuniversitari UB-UPC d'Estadística
Assignatures implicades: 
Disseny d’Experiments
Documents: