Pràctiques a empreses quimicofarmacèutiques al Grau de Farmàcia

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general de la proposta és millorar la tasca d’innovació duta a terme durant l’any 12-13 en implementar l’activitat “Passaport a la professió” per tal de optimitzar el seu ús pels estudiants,  lligant-la no només a l’assignatura “Pràctiques en empreses” sinó a altres activitat que es duen a terme a la facultat relacionada amb les pràctiques externes i el món laboral. Així mateix, obtenir dades objectives i elaborades del desenvolupament de l’activitat que ens permetin dos objectius inicials:

1.-Valorar el grau d’implementació dins del grau i de l’assignatura “Pràctiques en empreses” i de l’activitat “Passaport a la Professió”.

2.-Valorar les activitats per tal de treballar i valorar les competències tranversals genèriques i algunes especifiques del Grau de Farmàcia. Aquest dos objectius inicials impliquen millorar el procés d’adquisició de les dades i processar-les de manera eficient per tal de que reverteixi en la millora de les assignatures teòriques del Grau de Farmàcia adequant-les a les demandes del mercat laboral. Per millorar el procés d’adquisició de les dades que permetin valorar l’activitat  es planteja:

1.-Confeccionar un model d’informe del tutor de la empresa on s’aporti el grau d’assoliment de determinades competències que s’explicitin en el Pla de Formació de cada Conveni.

2.-Confeccionar un model de memòria de l’estudiant, que posi de manifest l’adquisició de les competències segons el Pla de Formació.

3.-Confeccionar una enquesta de satisfacció pels tutors de la empresa.

4.-Confeccionar dos enquestes de satisfacció pels estudiants: -una pels que facin l’activitat “Passaport a la Professió”, per tal de copsar la impressió de l’alumne sobre les avantatges i/o inconvenients de les diferents sessions incloses a la activitat. -Una segona, per aquell estudiants que hagin accedit a una plaça de pràctiques en empreses, que permeti valorar quin grau d’ajuda els hi ha proporcionat l’activitat

L’objectiu inicial implica processar totes les dades de que disposem recollides de la nostra experiència fins el moment tenint com a font els estudiants i tutors de les empreses, així com totes les que es generin durant el curs 13-14.

El tractament inicial de totes aquestes dades seria definitiu per tal de poder afrontar la valoració dels nous qüestionaris adients pels tutors de les empreses i per l’alumnat i la millora d’aquests, solucionant els punts febles i mancances que es detectin durant el procés de implementació d’aquest pels proper cursos.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/017
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Escolano Mirón, María Carmen
Participants: 
Santiago Vázquez Cruz, Encarna García Montoya, Mercè Pallàs Lliberia, Montserrat Miñarro Carmona, Maria Carmen Escolano Miron
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia
Assignatures implicades: 
Pràctiques en empreses i Passaport a la professió
Estratègies docents per la millora/innovació: