Recuperació de la memòria històrica i la dignitat dels barris del Camp de la Bota i de la Mina: un projecte transmèdia d’aprenentatge i servei, col.laboratiu i multidisciplinari

El projecte d’aprenentatge i servei (APS) que presentem s’ha iniciat aquest curs acadèmic, 2017-2018 i es continuarà durant el curs 2018-2019.

Dins de l’àmbit universitari es fa cada vegada més evident la necessitat d’orientar la formació professional dels estudiants cap a un tipus de treball col·laboratiu i interdisciplinari que els permeti desenvolupar projectes en equips, i que tinguin un interès social real.  Aquest projecte transmèdia té com a objectiu principal impulsar accions d’aprenentatge entre estudiants de comunicació audiovisual, i de la gestió de la informació i la documentació,  de la Universitat de Barcelona, amb la intenció de prestar un servei a la societat, treballant la responsabilitat social de l’alumnat, i el desenvolupant de competències i habilitats específiques i transversals dels ensenyaments implicats.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest APS és desenvolupar la capacitació professionalitzadora dels estudiants de comunicació audiovisual i de la gestió de la informació i la documentació, dins d’un àmbit d’intervenció social concret, que fomenti el seu compromís social, treballant en equips interdisciplinaris. La informació i la comunicació són dos àrees de coneixement d’expertesa professional amb una clara incidència social. La recuperació de la memòria històrica forma una part essencial del sentit de dignitat de les comunitats. Recollir, organitzar, preservar i explicar la memòria col·lectiva, contribueix a construir una identitat comuna. En aquest sentit, aquesta proposta ofereix als estudiants una excel·lent oportunitat d’aprendre, realitzant al mateix temps un servei a la societat.

Els objectius específics són:

  • Dissenyar i conceptualitzar un projecte transmèdia de recuperació històrica del Camp de la Bota i de la Mina dins de les assignatures de Treball final de grau de CAV i de INFOCOM. Els alumnes, en equip, assumeixen diferents roles professionals per tal de configurar el projecte: productor, realitzador, documentalista, dissenyador web. 
  • Analitzar la naturalesa, funció i característiques pròpies d’un arxiu independent i comunitari com l’Arxiu històric del Camp de la Bota i de la Mina, per tal d’implementar tasques pròpies de documentació i de recerca que ajudin a desenvolupar el projecte i a donar entitat a aquest tipus d’institució social. Aquesta tasca la realitzarien alumnes del Màster de Biblioteques i Col·leccions patrimonials. Part dels resultats servirien per a donar entitat a la funció de l'Arxiu dins de la comunitat i per definir el projecte dels alumnes de TFG.
  • Establir e implementar un pla d’organització i ús dels materials de l’Arxiu per tal de fer-ho útil a la comunitat del barri, i utilitzable per els projectes de TFG i de Màster, i per a qualsevol altre que es vulgui desenvolupar en el futur. Aquesta tasca inclou fer una proposta de metadades, programaris i estàndars per la gestió documental del fons, preparar contractes de donació de documents d'entitats o de particulars a l'Arxiu, i preparar els contractes de cesió de drets d'explotació del fons documental per parts d'entitats i/o particulars.
  • Realitzar un migmetratge documental, “Aules de arena”, amb l’objectiu d’explicar el moviment pedagògic que als anys 60 va fomentar la integració social, cultural i educativa d’aquesta zona de Barcelona, fent servir part del material de l’Arxiu, i entrevistes als educadors i als alumnes del Camp de la Bota als anys 60. Amb aquestes entrevistes es pretén deixar testimoni de la seva tasca educativa. Ells són l’eix central narratiu sobre el que es construeix un relat que trenca els estereotips i les barreres als que s’enfronten els seus alumnes gitanos. La realització del documental comporta dissenyar un guió, una proposta estètica, de localitzacions, de banda sonora, etc. Tot aquest disseny requereix d’un treball en equip entre alumnes, tutors i la mateixa comunitat sobre la que ha de revertir el projecte..
  • Crear una pàgina web que funcioni com una peça complementària del documental. La pàgina web donarà suport a tot el material que no tingui cabuda dins del documental: entrevistes complertes, biografies dels entrevistats, material d’arxiu relacionat amb el documental, etc. La confecció de la pàgina web comporta analitzar i definir aquest espai, dissenyar-la gràficament, organitzar el continguts, les etiquetes, la navegació i la cerca, i implementar-la a través de la tecnología mes apropiada.
  • Elaborar un pla de màrqueting i difusió del projecte transmèdia. Una primera versió del documental s’estrenarà dins de la Setmana cultural de la Mina, sent la comunitat del barri la primera que conegui part del resultats. També està previst presentar el documental a diversos festivals i concursos com:  Memorimage Festival, Docs Barcelona, Punto de vista, etc.  El pla de màrqueting servirà per a difondre un relat que doni entitat a una memòria històrica perduda en el temps. 
  • Establir una col·laboració amb les Facultats de Biologia, i de Greografia i Història de la UB, i iniciar treballs en equip interdisciplinaris amb alumnes i professors de les tres facultats. 
  • Establir una col·laboració amb l'European Observatory on Memories (http://europeanmemories.net/about-us/multiplicity-of-memories/)
Codi del projecte: 
2018PID-UB/014
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Lydia Sánchez Gómez
Participants: 
Miquel Termens Graells
Nuria Jornet Benito
Carlos Aguilar Paredes
Sergio Villanueva Baselga
Jorge Franganillo Fernández
Anna Marqués Emo
Daniel Jariod Dato
Montserrat Tarres Fernandez
Sandra Rius Cruz
Josep Maria Monferrer i Celades
Ensenyament/s: 
Comunicació audiovisual
Doble grau Comunicació audiovisual, Informació i Documentació
Màster de Biblioteques i Col·leccions patrimonials
Assignatures implicades: 
Treball final de Grau
Treball final de Màster