Aprenentatge professionalitzador

GENINSEC: Disseny d’un Recurs Obert d’Aprenentatge en línia per a l’elaboració del Treball Final de Grau /Master en Ciències Socials amb perspectiva de gènere i interseccional.

Aquest projecte d'innovació docent té com a finalitat elaborar i avaluar de forma participativa amb l’alumnat de grau de Sociologia i dels màsters de Sociologia i d'Estudis de Dones i Gènere, un recurs obert d’aprenentatge (Open Educational Resource) en línia orientat a facilitar l'acompanyament en el procés de redacció del Treball Final de Grau / Treball final de Master i que incorpori la incorporació de la perspectiva de gènere i interseccional.

Podcast - Desenvolupament d'un medicament

El procés de convergència a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i la docència basada en les competències requereixen el disseny d'activitats d'aprenentatge que permetin adquirir, construir els coneixements d'una manera funcional. És a dir, l'alumne ha de poder fer servir, mobilitzar els seus coneixements quan sigui necessari, per exemple a la pràctica de la seva futura professió.

Descripció: 
M.I.M.A. Memòria i matèria artística.
Presentació: 

La creació artística contemporània disposa de valors potencials en perill de desaparició, fonamentalment ens referim a la creixent falta de coneixement de la matèria artística i la tendència al consum de matèries processades industrials. Aquesta fenomenologia condiciona un allunyament per part de l’artista d’aquella estreta vinculació amb la matèria, de la seva obtenció natural i els seu processament, de la seva aplicació tècnica així com en conseqüència del coneixement empíric dels seus principis i possibilitats. Molts artistes del segle XX i XXI, innovadors en tants aspectes, ha anat perdent sense quasi adonar-se l’extraordinari potencial que suposa el coneixement del material des de la tradició i l’ofici, menyspreant l’artesania i els sabers populars que es conserven a la memòria dels pobles i que són part de les seves arrels. Centrats en el coneixement de la matèria artística com a valor sine qua non de la fenomenologia creativa, la nostra actuació vol desenvolupar línies de treball amb l’alumnat de Grau en Belles Arts fonamentades en:

- Recuperació i experimentacions amb materials, tècniques i procediments artístics i artesanals tradicionals i en perill d’oblit.

- Elaboració de cartografies didàctiques de proximitat relatives a materials naturals i sostenibles emprats o amb potencialitat de ser emprats en els processos creatius de l’àmbit plàstic propis dels estudis de grau en Belles Arts.

- Establir línies d’experimentació a l’aula que reforcin el coneixement i ús de la matèria artística pretèrita i la seva potencialitat en els llenguatges creatius contemporanis. 

Codi UB: 
GINDO-UB/188
Coordinació: 
Romero Pineda, Rafael
Membres del grup: 
Carme Porta Salvia
Marta Juvanteny Colell
Julio César Ortega Solano
Oriol Vaz-Romero Trueba
Massimo Cova
Vicent Matamoros Angles
Xavier Martín Llavaneras
Pamela Martínez Rodríguez
Jaime Ramon Fortuny Agramunt
Danna García Egea. U.B. Estudiant. Grau en Belles Arts
Rocío Abalos García. U.B. Estudiant. Grau en Belles Arts
Ariadna Queralt Aluja.U.B. Estudiant. Grau en Conservació-Restauració
Antonio Pablo Romero González. U.A.M. Universidad Autónoma de Madrid
Andrea de Souza Rocha Larrosa. Instituto de Formación Docente de Rocha. Uruguay

Innovació docent per a la conscienciació a les aules universitàries de la violència verbal sexista

L’equip rectoral de la Universitat de Barcelona compta des de fa anys amb un vicerectorat dedicat a la igualtat i al gènere. Des d’aquest vicerectorat s’han impulsat iniciatives diverses entre les quals convé destacar la creació de la Unitat d’Igualtat de la UB. L’objectiu d’aquesta unitat és fer que sigui una realitat la igualtat entre totes les persones que formem la comunitat universitària.

DITIFET: Desenvolupament d'Iniciatives Tutoritzades d'Innovació Fetes amb Equips de Treball

Donada l’orientació professional predominant en la majoria dels ensenyament d’enginyeria, és cabdal incloure en l’aprenentatge actuacions que permetin desenvolupar l’adquisició de les competències de creativitat, innovació i capacitat d’emprenedoria. El fet de dissenyar i implementar actuacions que s’hagin de desenvolupar en equips de treball fa compatibles la formació de competències amb aquesta orientació al mateix que fomentar la competència de treball en equip.

Millorar la col·laboració entre escola i universitat per un pràcticum en connexió amb els reptes educatius de l’escola

Les pràctiques de mestre de Primària es desenvolupen sovint en un marc de poca connexió entre la universitat i l’escola. Habitualment aquesta última és vista com l’àmbit d’aplicació dels coneixements acadèmics que s’aprenen a la universitat i, en conseqüència, prèvia a l’entrada dels estudiants a l’escola de pràctiques, aquests tenen una escassa representació de les necessitats educatives dels nens i nenes del centre escolar i també dels reptes i actuacions de l’equip de docents per donar-los-hi resposta.

Usos alternativos del Confidence Based Marking (CBM) en docencia mixta: evaluación diagnóstica y aprendizaje autorregulado para desarrollo de competencias profesionales

El equipo docente de la asignatura Adolescencia y Desarrollo de la Personalidad (en adelante ADP),  materia troncal del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, compuesto actualmente por diez docentes del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación, implementará el sistema CBM (CBM-calificación basada en la confianza https://docs.moodle.org/39/en/Using_certainty-based_marking) disponible en la plataforma

Utilització d’una eina de gamificació virtual per a la consolidació i integració de coneixements essencials en Farmacologia

El projecte consisteix en el disseny i la implementació d’una eina de gamificació tipus Escape Roomvirtuala l’assignatura de Farmacologia Generaldel Grau de Farmàcia, amb l’objectiu principal de que els estudiants consolidin els coneixements adquirits prèviament a l’aula en temes d’especial rellevància, i que són la base de la terapèutica més avançada que estudiaran en assignatures posteriors.

Pàgines