Aprenentatge professionalitzador

Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació del canal de podcast de la facultat

Les noves tecnologies i modalitats pedagògiques que aquestes ens possibiliten permeten estendre el procés d’ensenyament i aprenentatge més enllà de les aules. El PODCAST és un sistema d'arxius multimèdia que s'adapta al dia a dia de l'estudiant, que pot escoltar-lo i visionar-lo on vulgui i quan vulgui.

Descripció: 
Grup d’Innovació Docent en Comunicació i Emprenedoria
Presentació: 

El grup d’investigació té l’objectiu principal d’analitzar les inquietuds, interessos i perspectives laborals de l’alumnat del Grau de Comunicació i Indústries Culturals (CIC) de la Facultat de Filologia i Comunicació. El coneixement que se’n derivi dels diferents plans de treball que es duran a terme permetrà identificar les necessitats formatives del professorat i de l’alumnat, i les millores continues d’aprenentatge a implementar tant en el pla d’estudis del grau i els plans docents de les diferents assignatures com en l’oferta de les pràctiques d’empresa proposades. 

La necessitat d’obrir aquestes línies de treball radica en la gran diversitat dels perfils i interessos de l’alumnat que forma part d’un grau particularment interdisciplinari. Aquesta heterogeneïtat s’orienta envers la capacitació de l’alumne com a comunicador, alhora que reclama la potenciació del seu esperit innovador, creatiu i emprenedor, tant des de una perspectiva individual com també col·lectiva.

Descripció: 
Grupo de innovación docente en Filosofía Jurídica, Política y Moral
Presentació: 

- Formar juristas capaces de comprender el transfondo moral de las cuestiones jurídicas y que estén comprometidos, debido a ello, con la ética de su profesión.

- Formar ciudadanos comprometidos críticamente con los ideales de su comunidad política y, por encima de ellos, con los valores universales de la humanidad.

- Formar personas que entiendan la educación más allá de la adquisición de ciertos conocimientos concretos y la vivan como un movimiento, nunca completado, de acercamiento a la verdad.

Codi UB: 
GINDO-UB/196
Coordinació: 
Scotto Benito, Pablo
Membres del grup: 
Ricardo García Manrique
Maris Köpcke Tinturé
Víctor Méndez Baiges
Héctor Silveira Gorski
Martí Colom Nicolau
Facultat: 

La implementació en entorns reals de les competències associades a l'atenció a la diversitat: millora en les activitats formatives de les pràctiques i i pràctiques ii del grau de mestre d'educació primària.

Aquest projecte pretén identificar, dissenyar, implementar i avaluar les activitats formatives que permetin l’aplicació -en entorns reals- de les competències associades a l’atenció a la diversitat del Grau de Mestre d’Educació Primària. El projecte es desenvolupa a les assignatures de Pràctiques I i Pràctiques II d'aquest grau. La intenció és contribuir al paper que tenen les Pràctiques de l'educació superior en la transferència de coneixement a situacions i contextos reals, i en l'articulació dels coneixements adquirits durant el grau.

 

Millora docent de l'assignatura Tècniques de Diagnòstic i Imatge

Aquesta matèria, amb caràcter obligatori, és impartida en el darrer curs del Grau de Ciències Biomèdiques i la seva docència està assignada a quatre àrees de coneixement (Biologia Cel·lular, Fisiologia, Genètica i Microbiologia).

La finalitat principal del projecte és maximitzar la rendibilitat dels coneixements, competències i habilitats adquirides pels alumnes al llarg del Grau, mitjançant l'aprenentatge basat en la resolució de casos (ABP).

Actualització i millora d'una simulació pràctica per a potenciar les competències en farmacoterapèutica d'alumnes de Farmàcia

La finalitat del projecte és millorar i actualitzar una de les activitats pràctiques de l’assignatura Farmacologia i Terapèutica II del Grau de Farmàcia, en concret la que es centra en la farmacologia cardiovascular.

Pensament crític i llenguatge en entorns digitals

En la formació de professorat, un aspecte rellevant és la necessitat de propiciar que els futurs docents siguin capaços de discernir reflexivament i crítica. Aquesta capacitat té un vessant discursiu: per una banda, l’alumnat ha de ser capaç de discernir críticament entre els textos fiables i rigorosos, i, per l’altra, ha de ser capaç de desenvolupar usos de la llengua que els hi faci elaborar discursos raonats.

Disseny d’eines d'aprenentatge de les matemàtiques amb el programari R basades en la simulació de models en Ciències Experimentals

La capacitat d’aplicar conceptes i procediments matemàtics per resoldre problemes reals és una de les competències clau que ha d’adquirir l'alumnat dels Graus impartits a les Facultats de Biologia i Ciències de la Terra. No obstant, a primer curs, les Matemàtiques són sovint percebudes o bé com una matèria abstracta, complexa i allunyada de la realitat, o bé com una simple eina de càlcul. Això contribueix a generar una manca de motivació, que limita notablement l’aprenentatge i té un fort impacte en el rendiment acadèmic.

DIGITAL RESPECT. Hackejant la violència de gènere en les xarxes socials des de la Facultat d’Educació

Les xarxes socials han generat canvis importants i accelerats en el procés de subjectivació de la infantesa i la joventut, adquirint gran influència en la socialització i en la construcció de les identitats de gènere (Del Prete i Redon, 2020). Aquestes identitats solen configurar-se, a la xarxa, com a “identitats d'aparador” (Tortajada et al., 2013) o com a identitats modelades per una corporeització fabricada i artificial (Khattab, 2019), on els infants i adolescents s'autorepresenten reproduint estereotips tradicionals de gènere.

Pàgines