Aprenentatge professionalitzador

La Millora de la competència de treball en equip mitjançant l’avaluació entre iguals a l’assignatura “Història i Cultures Postcolonials”

Aquest projecte d’innovació docent vol incidir en la millora de la competència transversal del treball en equip mitjançant la introducció de l’avaluació entre iguals en l’elaboració d’un projecte d’investigació en grup (amb un valor total del 30% de la nota) a l’assignatura “Història i Cultures Postcolonials”. Aquesta assignatura obligatòria és de segon curs dels graus d’Estudis Anglesos i Llengües Modernes, s’ofereix el segon quadrimestre i consta de tres grups de matí i un de tarda d’entre 45 i 60 estudiants.

Millora de la competència comunicativa de futurs professionals de l’àmbit de la intervenció psicopedagògica per l’assessorament col·laboratiu

En un moment en què l’educació inclusiva ha esdevingut prioritària a les escoles, els estudiants que es preparen per a ser futurs professionals en l’àmbit de l’educació formal necessiten eines que els permetin afavorir- aquesta inclusió.

Formación en competencias y habilidades profesionalizadoras en evaluación psicológica utilizando metodología Data Wise y estudio de casos.

Mejorar la actividad docente y el proceso de aprendizaje en la formación de competencias profesionalizadoras, en el campo de la evaluación psicológica dentro de la asignatura obligatoria de Habilidades y Métodos de Evaluación en Psicología de la Salud del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (MUPGS).

Prevenció de l’assetjament sexual a les organitzacions de l’Educació Social a través d’innovacions docents en la formació dels futurs/es professionals.

Als últims anys s’han experimentat grans avenços amb relació a la lluita contra l’assetjament sexual. Les recerques i accions des de les universitats, actors socials i organitzacions professionals han aconseguit situar aquest problema en el centre dels debats públics. Tenint en compte aquest context, la docència universitària no pot quedar al marge d’aquests avenços i demandes socials.

Introducció de la impressió 3D en assignatures impartides per la Secció d’Enginyeria Química a la Facultat de Química

La finalitat principal d’aquesta proposta és que els estudiants de l’assignatura d’Expressió Gràfica (EG) puguin adquirir de manera integral (conceptualització-disseny-fabricació) i adaptada al seu àmbit d'estudi els coneixements i destreses relacionats amb l’enteniment de l’espai 3D a partir de representacions en 2D.

El portafolis digital d'aprenentatge per al desenvolupament de les competències transversals i específiques al pràcticum del màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius.

Finalitzada la primera edició de l'assignatura del pràcticum al Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius (2022-2023) va arribar el moment de fer el balanç. Des de l'equip de coordinació de l'assignatura es va dur a terme una recollida d'informació on es van detectar fal·lències, obstacles i vulnerabilitats que necessiten una millora per a la formació i avaluació dels estudiants, així com oportunitats i potencialitats que val la pena mantenir.

Ús de la simulació clínica per a l'aprenentatge de la valoració holística de la persona al primer curs del Grau d'Infermeria

Context: La simulació clínica és una metodologia docent validada per formar professionals de la salut des de fa dècades (Thomas et al., 2015). S’identifica com la tècnica que permet reemplaçar o amplificar experiències reals amb experiències guiades. És beneficiososa perquè té l'avantatge de ser una forma d'aprenentatge vivencial (Shin et al., 2015), i per tant significatiu, que és reflexiu amb cap risc per als pacients (Naik i Brien, 2013). Consisteix en el disseny d'un entorn d'aprenentatge que reprodueix un context real, adaptat als objectius d'aprenentatge.

Formació musical i desenvolupament de les competències creatives i artístiques dels futurs docents d’Educació Infantil

L’alumnat del Grau de Mestre/a en Educació Infantil de la Universitat de Barcelona cursa dues assignatures obligatòries de formació musical al llarg de la carrera, una més dirigida a l’adquisició de sabers musicals a partir de la pròpia exploració artística i l’altra enfocada als sabers relacionats amb la didàctica específica de l’educació musical.

ELABORACIÓ D’UN CAS CLÍNIC DE RINOLOGIA PER GRUPS EN FORMAT VIDEO

Aquest projecte pretén establir una estratègia docent participativa que faciliti l’aprenentatge dels continguts a través d’una experiència activa. Els alumnes, distribuïts en grups de 4-5 persones, hauran de desenvolupar un cas clínic a partir d’un enunciat bàsic. El treball l'hauran de presentar en format vídeo i serà debatut en el grup gran de classe. Aquesta activitat formarà part de la formació continuada de l’assignatura i se li atorgarà una avaluació sumativa a la nota final mitjançant una rúbrica.

Pàgines