Aprenentatge professionalitzador

Innovació docent per a la conscienciació a les aules universitàries de la violència verbal sexista

L’equip rectoral de la Universitat de Barcelona compta des de fa anys amb un vicerectorat dedicat a la igualtat i al gènere. Des d’aquest vicerectorat s’han impulsat iniciatives diverses entre les quals convé destacar la creació de la Unitat d’Igualtat de la UB. L’objectiu d’aquesta unitat és fer que sigui una realitat la igualtat entre totes les persones que formem la comunitat universitària.

DITIFET: Desenvolupament d'Iniciatives Tutoritzades d'Innovació Fetes amb Equips de Treball

Donada l’orientació professional predominant en la majoria dels ensenyament d’enginyeria, és cabdal incloure en l’aprenentatge actuacions que permetin desenvolupar l’adquisició de les competències de creativitat, innovació i capacitat d’emprenedoria. El fet de dissenyar i implementar actuacions que s’hagin de desenvolupar en equips de treball fa compatibles la formació de competències amb aquesta orientació al mateix que fomentar la competència de treball en equip.

Millorar la col·laboració entre escola i universitat per un pràcticum en connexió amb els reptes educatius de l’escola

Les pràctiques de mestre de Primària es desenvolupen sovint en un marc de poca connexió entre la universitat i l’escola. Habitualment aquesta última és vista com l’àmbit d’aplicació dels coneixements acadèmics que s’aprenen a la universitat i, en conseqüència, prèvia a l’entrada dels estudiants a l’escola de pràctiques, aquests tenen una escassa representació de les necessitats educatives dels nens i nenes del centre escolar i també dels reptes i actuacions de l’equip de docents per donar-los-hi resposta.

Usos alternativos del Confidence Based Marking (CBM) en docencia mixta: evaluación diagnóstica y aprendizaje autorregulado para desarrollo de competencias profesionales

El equipo docente de la asignatura Adolescencia y Desarrollo de la Personalidad (en adelante ADP),  materia troncal del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, compuesto actualmente por diez docentes del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación, implementará el sistema CBM (CBM-calificación basada en la confianza https://docs.moodle.org/39/en/Using_certainty-based_marking) disponible en la plataforma

Utilització d’una eina de gamificació virtual per a la consolidació i integració de coneixements essencials en Farmacologia

El projecte consisteix en el disseny i la implementació d’una eina de gamificació tipus Escape Roomvirtuala l’assignatura de Farmacologia Generaldel Grau de Farmàcia, amb l’objectiu principal de que els estudiants consolidin els coneixements adquirits prèviament a l’aula en temes d’especial rellevància, i que són la base de la terapèutica més avançada que estudiaran en assignatures posteriors.

L’APRENENTATGE DE CERAMOLOGIA MEDIEVAL I POSTMEDIEVAL EN ENTORNS VIRTUALS: AULA INVERTIDA (FC) I ENTORNS PERSONALS D’APRENENTATGE (PLE)

El coneixement de la ceramologia en un sentit ampli i transversal és fonamental en la formació dels estudiants d’arqueologia. L’estudi de la disciplina en el Grau d’Arqueologia està escassament representat en comparació amb ensenyaments anteriors i les assignatures específiques sobre materials arqueològics no tenen caràcter obligatori.

Metodologia docent basada en un Webquest per fomentar l’aprenentatge autònom i l’adquisició de competències especifiques associades a un Màster Universitari

En l'actualitat és innegable el fort impacte de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la societat, pel que és inqüestionable la necessitat de fer servir les TIC a la Universitat i especialment a nivell de Màster. Així doncs, les Universitats i específicament els seus docents han d'aprendre a posar en pràctica noves maneres d'aprenentatges que aprofitin de manera eficaç aquests mitjans i recursos que ens proporcionen les noves tecnologies i que poden millorar substancialment la qualitat de l'educació.

0 Zero

Ens trobem amb un dèficit en el procés de constitució del treball artístic de l'alumne en el marc actual de les tecnologies de l'informació i el coneixement. Aquest dèficit ve donat perquè el marc acadèmic actual no contempla la fase final d'introducció de l'obra dins del circuit digital global.

L’art com a eina singular d’aprenentatge. Iniciació en la pràctica docent dels futurs mestres d’Educació Infantil a través de l’aula inversa.

Un alt percentatge de l’alumnat del grau de Mestre en Educació Infantil combina els seus estudis amb feines parcials, tot acusant una sobrecàrrega d’esforç des del primer semestre del primer any acadèmic. Aquest cansament fa necessari l’ús de metodologies actives, motivadores i contextualitzades que potenciïn un aprenentatge significatiu per a ells.

Fitxa Molecular

La fitxa Molecular és una activitat en equip d’aprenentatge autònom i tutoritzat. A les assignatures de Biologia Molecular (grau de Medicina) i de Bioquímica (grau d’Enginyeria Biomèdica) es treballen principalment els conceptes de DNA --> Transcripció a RNA --> Traducció a proteïnes. L’objectiu d’aquest treball és que els alumnes treballin sobre un gen concret els conceptes principals vistos a les classes teòriques.

Pàgines