Sistema intel•ligent de suport al Tutor d’estudis

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general d’aquest projecte és el desenvolupament d’un sistema intel·ligent de suport al Tutor d’estudis que permeti prendre decisions més informades, basades en dades i no només en intuïcions. En particular es podran realitzar les següents tasques:

  1. Anàlisis de les dades. Mitjançant tècniques de ciències de les dades i aprenentatge automàtic es realitzarà un anàlisis de les dades per la caracterització dels diferents perfils i itineraris dels estudiants.
  2. Seguiment dels alumnes. A partir de l’anàlisi previ de les dades es realitzarà una eina per a la detecció automàtica de les mancances dels alumnes. D’aquesta manera es podrà millorar el seguiment de l’alumnat i realitzar una retroacció per part del Tutor més acurada en quant a les recomanacions en la matrícula, l’itinerari curricular i la càrrega docent. Així mateix, per reforçar els coneixements previs es faran recomanacions personalitzades de material addicional que permetran millorar els resultats de les assignatures pendents.
    • Convalidacions. Es realitzarà l’anàlisi automàtic de l’èxit i fracàs en assignatures en funció de les qualificacions i/o convalidacions prèvies. Aquest anàlisis previ ajudarà a realitzar recomanacions sobre matrícula i preparació necessària pels estudiants segons aquests paràmetres d’entrada.
    • Hores de dedicació. Es realitzarà l’anàlisi automàtic de la càrrega que suposa una assignatura en funció de les qualificacions i hores de dedicació en assignatures prèvies. Aquest anàlisis previ ajudarà a realitzar recomanacions sobre la preparació prèvia necessària pels estudiants segons aquests paràmetres d’entrada.
    • Material addicional. Es realitzaran recomanacions personalitzades de material addicional als alumnes que necessiten S’utilitzaran repositoris públics de material de programació com www.codeacademy.com per tal d’ajudar a assolir els coneixements necessaris per certes assignatures abans del seu començament.
  3. Seguiment d’assignatures. A partir de l’anàlisi previ de les dades es realitzarà una eina per a la detecció automàtica d’assignatures que poden plantejar problemes/mancances en el conjunt global dels estudis. D’aquesta manera es podran definir accions sobre aquestes assignatures i millorar la coherència i completesa en el currículum docent dels estudis.

 

Consultar resum dels resultats obtinguts

Codi del projecte: 
2014PID-UB/068
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Igual Muñoz, Laura
Participants: 
Eloi Puertas Prats, Oriol Pujol Vila, Jordi Vitria Marca, Petia Ivanova Radeva, Maria Del Pilar Folgueiras Bertomeu, Luis Garrido Ostermann
Grup d'innovació docent: 
Estratègies de millora/innovació docent: