Validació del procés i dels instruments d’avaluació de la competència “capacitat aprenentatge i responsabilitat” a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte és en primer lloc finalitzar en el curs 2014-2015 el procés d’implantació de l’avaluació de les pràctiques i de la competència associada (Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat) en lesassignatures bàsiques i obligatòries de l’àmbit galènic del Grau de Farmàcia, amb la validació del procés i dels instruments d’avaluació en les quatre assignatures pendents de l’estudi de garantia de qualitat.

En segon lloc, es pretén iniciar la implantació d’aquesta estratègia en assignatures de post-grau de l’àmbit de laFarmàcia Galènica. S’elaboraran les rúbriques d’avaluació corresponents per tal de portar a terme la heteroavaluació de les pràctiques i de la competència associada. S’aplicaran aquestes rúbriques en assignatures del TEFIG, seleccionant inicialment dues com a pilot Pràctiques de Preformulació­–Formulació i Formes farmacèutiques semisòlides  (nivell de domini Expert).

Codi del projecte: 
2014PID-UB/050
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Participants: 
Montserrat Aroztegui Trenchs, Montserrat Miñarro Carmona, Rosa M. Aparicio Pelegrin, Encarnacion Garcia Montoya, Maria Pilar Perez Lozano, Joaquim Suñer Carbo, Jose Maria Suñe Negre, Jose Ramon Tico Grau, Anna Viscasillas Clerch, Anna Fabregas Fernandez, Begoña Torres Gallardo
Grup d'innovació docent: