Línies d'innovació

Actualment, els Grups d'Innovació Docent reconeguts de la Universitat de Barcelona i els Projectes d'Innovació concedits desenvolupen la seva activitat relacionada amb alguna de les següents línies d'innovació.

Consulteu la relació de grups i projectes implicats en cadascuna de les línies fent clic sobre el nom de la línia.
 

LÍNIA DESCRIPCIÓ
Aprenentatge en entorns virtuals
LMS (Moodle) Incorporació i desenvolupament de noves funcionalitats a l’entorn del campus específic (en el cas de la UB l’entorn és Moodle) adaptat a les necessitats dels col·lectius docents i les noves formes d’aprendre. Adaptació dels entorns de campus a tecnologies smartphone i nous dispositius.
MOOC Modalitat formativa orientada a la difusió de cursos, continguts i activitats en obert adreçats a un públic massiu. Implementació de plataformes tecnològiques pel seu disseny, gestió i difusió. Definició de models metodològics per la construcció dels cursos i pel seguiment en obert proposat.
Open Educational Resources Construcció i difusió de continguts i recursos en obert adreçats a tota la comunitat. Editats tant per la institució universitària com pels seus col·lectius docents i d’alumnat. Ús d’aquests recursos en l’aprenentatge. Implementació de plataformes tecnològiques pel seu disseny, gestió i difusió.
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge) Desenvolupament d’ aplicatius per la gestió dels entorns personals d’aprenentatge que permeten a l’alumnat configurar i construir el seu espai d’aprenentatge mitjançant la integració de recursos web vinculats amb la seva formació.
Portafolis digitals Entorns digitals de construcció i gestió dels aprenentatges de l’alumnat, de les evidències d’avaluació generades en aquests aprenentatges. Competències d’autogestió i comunicació de l’experiència de formació i del resultats de la mateixa.
Simulacions Disseny d’entorns d’aprenentatge i avaluació que reprodueixen digitalment activitats específiques d’entorns acadèmics i professionals reals. Configuració des sistemes de simulació i adaptació a les característiques específiques d’àmbits acadèmics o pràctiques concretes. Establiment de mecanismes d’avaluació, seguiment i tutoria.
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials Els nous usos del web incorporats a l’aprenentatge i la docència. Ús de xarxes socials per la construcció i intercanvi de coneixement, ús de aplicatius i entorns web per la construcció de coneixement i pel treball col·laboratiu. La web amb significat per l’aprenentatge (web semàntica).
Aprenentatge professionalitzador 
Competències transversals Competències genèriques i comunes per a totes les titulacions orientades al desenvolupament d’aptituds, coneixements i valors de l’alumnat vinculats amb l’activitat professional posterior. Establiment de metodologies per l’ensenyament, aprenentatge, avaluació i certificació de les competències definides.
Pràcticum Vinculació entre l’activitat acadèmica i la seva aplicació en entorns reals d’aprenentatge.
PNT (Procediments Normalitzats de Treball) Incorporació de mecanismes i protocols de qualitat, seguretat, prevenció de riscos, atenció al medi ambient i gestió, propis de l’activitat professional com a recurs per l’aprenentatge.
TFG/TFM (Treball final de grau) Establiment de procediments que facilitin la resolució del TFG/TFM orientat a l’activitat professional posterior. Implementació d’entorns tecnològics per millorar la gestió i l’ús per part dels implicats.
Avaluació 
Autoavaluació Mecanismes de potenciació de l’autoregulació de l’alumnat (apropiació dels objectius i criteris d’avaluació, planificació de les accions a realitzar, ...).
Avaluació acreditativa Procés d’avaluació amb la finalitat de verificar que es compleixen els criteris establerts per un organisme acreditador i, en conseqüència, assegurar-ne uns resultats. Es tracta de l’avaluació dels aprenentatges per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge aconseguits per l’alumnat en finalitzar un procés formatiu.
Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE) Tipus de prova avaluativa per determinar el nivell de competència en un professional de la salut. És un format de prova amb caràcter d’assaig o de simulació eminentment pràctic i pretén valorar la capacitat del professional a l’hora d’utilitzar coneixements, habilitats i actituds per resoldre els problemes que es presenten en l’exercici de la seva professió.
Avaluació continuada Valoració del procés d’aprenentatge de l’estudiant a partir del seguiment continuat del treball que fa i dels aprenentatges que incorpora, de manera que es puguin introduir immediatament les modificacions necessàries per optimitzar el procés i millorarne els resultats.
Avaluació entre iguals Disseny de mecanismes d’avaluació centrats en el feedback, diàleg i participació de l’alumne en el procés d’aprenentatge d’altres alumnes.
Avaluació formativa L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en el feed-back constant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades, interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.
Instruments d’avaluació (rúbriques) Disseny de recursos i eines, tant del professorat com de l’alumnat, per millorar el coneixement dels aprenentatges que s’han generat en el procés d’ensenyament.

Equip Docent

Equip docent Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

Metodologíes actives per l'aprenentatge

Aprenentatge autònom Millora en els mecanismes de regulació de l’aprenentatge autònom de l’alumnat. Vinculació d’aquest aprenentatge amb el treball a l’aula i el treball en col·laboració o en equip. Adquisició per part de l’alumnat d’estratègies de treball i aprenentatge autònom eficient i contrastable.
Aprenentatge col•laboratiu Distribució de rols, responsabilitats i tasques pel que fa al desenvolupament d’activitats que requereixen la col·laboració entre alumnes. Establiment de mecanismes i instruments per l’avaluació tant del resultat final com del procés desenvolupat i el nivell d’implicació dels participants.
Aprenentatge entre iguals Aprofitament de la diversitat en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.
Aprenentatge servei (APS) Integració de processos d’aprenentatge i servei a la comunitat en projectes educatius amb utilitat i vinculació social. El servei dona sentit i l’aprenentatge permet millorar el servei a la societat. Transferència i implicació de l’aprenentatge en l’entorn social.
Elaboració de projectes Metodologia d’ensenyament actiu que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.
Mentoria i tutoria Establiment de mecanismes de suport i transferència de coneixement entre alumnes de nivells diferents per permetre que els alumnes mentors participin activament en els aprenentatges i desenvolupament de competències professionals. Optimització dels instruments metodològics i tecnològics per assolir una acció tutorial eficient i ajustada a les necessitats de l’alumnat i als requeriments formatius establerts.
PBL, Casos i Simulacions Contextualització de l’aprenentatge en la comprensió, gestió i resolució problemàtiques vinculades a situacions reals i concretes de l’entorn professionals o acadèmic. Establiment de mecanismes per millorar la implicació dels alumnes en la resolució de les situacions proposades, en la presa de decisions i en els resultats de l’experiència pel que fa a la millora dels seus aprenentatges.
Aula Inversa L'aula inversa (The Flipped Classroom) és un enfocament d'ensenyament universitari la repercussió del qual en la innovació en l'educació superior i el seu potencial per a la millora de l'ensenyament són molt prometedors. Aquest enfocament inverteix la tradicional seqüència d'activitats en l'educació superior: ensenyament-estudi-avaluació, per la seqüència estudi-(auto, peer, hetero)-avaluació-ensenyament. 
Gamificació Ús de dinàmiques, mecàniques i estètiques pròpies del joc en entorns no lúdics per adquirir, desenvolupar o millorar una actitud o un comportament determinat (Kapp, 2012)

 

Analítiques d'aprenentatge / Learning Analitycs 

Analítiques
d'aprenentatge

Mesurament, recopilació, anàlisi i presentació de dades sobre els estudiants, els seus contextos i les interaccions que allà es generen, amb la finalitat de comprendre el procés d'aprenentatge que s'està desenvolupant i optimitzar els entorns en els quals es produeix. Ciència de dades pel suport a la docència.