Presentació oral

Abans de la presentació

  • Verifiqueu que els mitjans de suport i eines que utilitzareu funcionen correctament al lloc on realitzareu la presentació (llapis USB, ordinador, PowerPoint, etc.).
  • Feu un esborrany sobre allò que direu oralment basant-vos en el contingut que mostrareu visualment als lectors.
  • Prepareu-vos el contingut i tingueu clares les idees principals de l’exposició. No es tracta de memoritzar i recitar-ho tot.
  • Comproveu que el temps que se us dona s’ajusta a la presentació oral prevista. Cronometreu-vos diverses vegades i controleu les parts del treball.

Durant la presentació

  • Presenteu-vos davant del públic i del tribunal.
  • Introduïu el tema de manera clara per tal que el públic es centri en la presentació. Els primers minuts són clau per captar la seva atenció.
  • Parleu amb un to de veu i volum adequat. Eviteu les crosses.
  • Controleu els vostres moviments gestuals. Eviteu tics, males postures i vestuari inadequat.
  • Apel·leu, en la mesura que sigui possible, al públic perquè se senti part de la presentació.
  • Adeqüeu les vostres explicacions al nivell de coneixement dels oients.

Exemple de presentació en anglès

Introducció

Presentació

Conclusió