Treball escrit

Resum de continguts i exercicis autoavaluatius per redactar el TFG d’acord amb els criteris lingüístics de la Universitat de Barcelona (CUB)