10 consells per a la presentació oral del TFG

1. SEGURETAT

Mostreu-vos serens i sense nervis per transmetre a l’auditori un discurs rigorós i eficaç. Intenteu evitar els tics gestuals: moure el paper i/o notes de manera continuada, tocar-se els cabells, les mans, un anell, les ulleres, etc. Recordeu que aquesta seguretat s’ha de mantenir fins al final de l’exposició, quan us facin preguntes imprevistes. Us podeu preparar possibles preguntes que us poden plantejar sobre el treball.

2. GESTUALITAT

Feu servir gestos receptius, que expressin i demostrin seguretat: braços i mans oberts, espatlles rectes, gestos que acompanyin el discurs, assenyalar amb el dit, etc. I també que facilitin o completin la comprensió de l’exposició.

3. MIRADA

Capteu i mantingueu l’atenció del públic a través de la mirada. Repartiu la mirada entre els assistents del públic, sense mirar un punt fix, ni a terra, ni a les mateixes persones i eviteu donar l’esquena a l’auditori.

4. VEU

Parleu amb un ritme variat, una velocitat adequada, una pronunciació clara, un volum de la veu adaptat a les dimensions de la sala i al nombre d’assistents, una entonació adient per fer que el discurs sigui dinàmic en relació amb la situació comunicativa.

5. ADEQUACIÓ

Mantingueu el grau de formalitat al llarg del discurs i adeqüeu-lo a l’objectiu comunicatiu. Feu un bon ús de la terminologia específica del tema i escolliu el lèxic adient per evitar mots crossa (d’acord, si, eh) o coixins fonètics (mmm).

6. CLAREDAT

Demostreu un bon coneixement i domini del tema adequant el contingut segons els coneixements que l’audiència té sobre el tema. És a dir, seleccioneu bé la informació i establiu l’ordre d’exposició (per importància, interès personal, cronologia, etc.). Mantingueu, també, un missatge clar i concís durant la presentació.

7. ESTRUCTURACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Organitzeu la presentació segons les parts que ha de contenir de manera estructurada, ordenada i cohesionada. Feu que les idees avancin amb un ordre coherent i feu servir mecanismes de cohesió per enllaçar una idea amb l’altra.

8. LÈXIC

Garantiu que el lèxic sigui variat, ric i genuí tenint en compte l’audiència, el grau de formalitat i el propòsit de la comunicació. Per tant, feu un bon ús de la terminologia específica del tema i busqueu les paraules més precises per expressar les idees i que no tinguin sentit genèric, inadequat o vague. Utilitzeu un llenguatge igualitari, just i respectuós.

9. MITJANS DE SUPORT

Assegureu-vos que els mitjans de suport són adequats i reviseu els materials de suport que fareu servir, perquè no tinguin cap errada ortogràfica, sintàctica, de puntuació, estructura global, picat, etc.

10. TEMPS

Tingueu en compte el temps de presentació. No sobrepasseu el temps establert ni feu una presentació massa breu. S’aconsella fer una prova per controlar el temps i així poder distribuir amb eficàcia els continguts i el temps proporcionalment, segons la importància.