Eines de redacció

Conjunt de recomanacions i recursos que poden ser útils per redactar treballs finals de grau (TFG), treballs finals de màster (TFM) i tesis doctorals.
El CUB és el llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Aplega criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions per ajudar la comunitat universitària a redactar adequadament i afavorir una comunicació institucional de qualitat.
Material multimèdia d’autoaprenentatge adreçat als estudiants universitaris per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional (prendre apunts, argumentar, fer resums, ressenyes, pòsters, exposicions orals, etc.).
Diccionaris complementaris per al Word que inclouen moltes paraules que els diccionaris estàndards no tenen i permeten que els verificadors ortogràfics no marquin com a incorrectes mots com ara academicodocent, autoaprenentatge o amazic. En trobareu per al català, per al castellà i per a l’anglès.