Ajuda

Consulta general

Per defecte, el cercador de termes cerca la cadena de caràcters introduïda a les denominacions en qualsevol llengua en totes les obres, de totes les categories (en el cas d’obres que continguin termes classificats en àrees temàtiques diferents) i per a totes les lletres d’indexació.

 

Aquesta cerca es pot restringir a una obra i, si l’obra seleccionada té els termes classificats en categories, també es pot fer la cerca dins una categoria determinada. També es pot seleccionar els termes que comencen per una de les lletres de l’alfabet de la línia inferior. Si no s’introdueix cap cadena de caràcters al quadre de cerca, el cercador mostrarà igualment totes les fitxes que coincideixen amb els paràmetres indicats.

Si es vol ampliar la cerca a altres camps de la fitxa, com ara la definició o les notes, s’ha de seleccionar l’opció de cerca a tot arreu.

Els resultats de qualsevol cerca es mostren a la part inferior i es poden visualitzar de manera resumida o completa segons s’indiqui amb els botons

visualització resumida
visualització completa

La visualització resumida mostra únicament el títol de cada fitxa (que coincideix amb el terme principal en català) i l’obra de procedència. Cada element es pot desplegar fent clic al damunt. La visualització completa mostra tota la informació de cada fitxa ja desplegada.

Consulta per obra

Les obres també són accessibles independentment des de l’epígraf Obres del menú. Un cop seleccionada l’obra, es pot veure la capçalera pròpia i els fitxers que l’acompanyen (presentació, crèdits, etc.).

 

Algunes entrades van acompanyades d’uns números en superíndex que indiquen que en la mateixa obra hi ha un terme homògraf, és a dir, un terme amb la mateixa forma però amb significat diferent. És el cas, per exemple, dels dos termes pintura del Vocabulari de belles arts:

Estructura de les fitxes

Totes les fitxes de l’UBTERM tenen el mateix patró, però les informacions que conté cada fitxa són diferents segons les característiques de l’obra de la qual procedeixen. Així, hi ha obres amb definicions (i notes) i altres obres que només contenen denominacions equivalents. També hi ha obres que contenen il·lustracions.

L’estructura bàsica de les fitxes d’una obra amb definicions és la següent:

 

Codis

Codis i abreviacions que apareixen davant del terme

Indicadors de llengua

ca terme català
de terme alemany
en terme anglès
es terme castellà
fr terme francès
it terme italià

Altres indicadors

CODI
M. MOL.
massa molar
NORMA
SÍMBOL
UNITAT

Codis i abreviacions que apareixen darrere del terme

Categories lèxiques

adj adjectiu
adj/f adjectiu i nom femení
adj/m adjectiu i nom masculí
adj/m/f adjectiu i nom masculí i nom femení
adj/n adjectiu i nom (sense gènere)
f nom femení
f pl nom femení plural
loc locució
m nom masculí
m pl nom masculí
m/f nom masculí i nom femení
m o f nom masculí o nom femení
n nom (sense gènere)
v intr verb intransitiu
v intr pron verb intransitiu pronominal
v tr verb transitiu
v tr pron verb transitiu pronominal

Llengua de procedència del terme

S’utilitzen únicament quan la grafia del terme no respon a les normes ortogràfiques del català o del castellà, cosa que alerta sobre la pronúncia i sobre la possibilitat que el mot es marqui amb cursiva en un text.

[de] alemany
[fr] francès
[en] anglès
[ga] irlandès
[it] italià
[la] llatí; a vegades aquesta indicació afecta només una part del terme, com en diabetis mellitus [mellitus: la]

Altres indicadors

Alguns d’aquests indicadors apareixen només en unes obres determinades.

[abreviatura] per indicar que es tracta d’una abreviatura
[GB] variant pròpia de l’anglès britànic
[nom sistemàtic] en nomenclatura química, nom sistemàtic
[pl] plural; s’usa per indicar alguns plurals irregulars o que se solen fer incorrectament, com en l’anglès quantum [pl: quanta] i en el català quàntum [pl: quàntums]
[sin. farmacològic] sinònim farmacològic
[sin. no recomanat] sinònim no recomanat
[sigla] per indicar que es tracta d’una sigla
[US] variant pròpia de l’anglès americà