ALTRES AJUTS

CONVOCATÒRIA D'AJUTS D'ALLOTJAMENT ALS COL·LEGIS MAJORS PER A ESTUDIANTS DE DOCTORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’ALLOTJAMENT ALS COL·LEGIS MAJORS PER A ESTUDIANTS DE DOCTORAT PEL CURS 2021/2022

20/10/2021 Resolució de concessió d'ajuts d'allotjament als Col·legis Majors per a estudiants de Doctorat de la Universitat de Barcelona pel curs 2021-2022 (enllaç).

L'objectiu d'aquesta convocatòria és potenciar el benestar psicològic dels doctorands i les doctorandes a través de la dinamització d’activitats, trobades, conferències, etc., utilitzant els col·legis majors com a centres de trobada del personal investigador en formació de la Universitat de Barcelona. Per  donar compliment a aquest objectiu s’ofereixen ajuts d’allotjament adreçats a doctorands d’aquesta universitat.

Les persones beneficiàries dels ajuts hauran d’impulsar la realització d’activitats de dinamització i trobades amb els doctorands de la UB, amb la intenció que hagi una més gran connexió entre el col·lectiu de doctorands i per tant puguin assolir un major benestar emocional, imprescindible per a la realització de la tesi doctoral.

S’ofereixen 6 places d’allotjament per al curs 2021/2022, segons les següents modalitats i condicions:

  • Modalitat A: 4 places d’allotjament, de setembre a juliol, ambdós inclosos, a preu reduït  de 5.035,69 euros (457,79 euros/mes)
  • Modalitat B: 2 places d’allotjament totalment gratuït

La beca inclou l’allotjament a un col·legi major des de l’1 de setembre al 30 de juny, l’ús de les instal·lacions, el servei de neteja, la participació a les activitats col·legials, la connexió a internet, etc. No inclouen les despeses de manutenció. Tots els allotjaments seran en mini apartaments amb dret a cuina.

Les sol·licituds es presentaran a través del formulari telemàtic que trobareu a la seu electrònica de la UB:

 

Sol·licitud

L'estudiant ha de signar telemàticament la sol·licitud mitjançant un sistema de claus concertades basat en l'usuari i la contrasenya d'accés a la intranet de la Universitat de Barcelona.
No s'admet cap sol·licitud presentada per altres mitjans o fora del termini establert.


La sol·licitud s'acompanyarà de la següent documentació:


• Original o còpia autèntica dels expedients acadèmics dels estudis de Grau i Màster que han donat accés al doctorat, a excepció de les persones que els hagin realitzat a la UB, en què es consultarà l'expedient de manera automàtica. Les persones que hagin accedit al doctorat amb estudis realitzats a l'estranger hauran de presentar, a més a més, les declaracions de notes mitjanes que hauran de realitzar en la pàgina web del Ministeri: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
• Pla proposta d'activitats de dinamització a realitzar per la persona sol·licitant, on s'haurà d'indicar si es té experiència prèvia en dinamització i fer descripció.

No s'admetrà cap sol·licitud que no aporti tota la documentació requerida. Tanmateix, si la sol·licitud contingués errades o omissions esmenables, es requerirà al sol·licitant per tal que en el termini màxim de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que de no fer-ho es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud. Durant el període d'esmena no s'admetrà re-formular la sol·licitud inicialment presentada.

Publicació del llistat d'esmenes (20/09/2021)

26/07/2021: Resolució d'ampliació del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria d'ajuts d'allotjament als col·legis majors per a estudiants de doctorat fins al dia 13 de setembre de 2021 (enllaç).

La documentació es presentarà a través de l’aplicatiu, seguint l’enllaç següent:

www.ub.edu/caiac/solBeca?idConvocatoria=50047

20/10/2021 Resolució de concessió d'ajuts d'allotjament als Col·legis Majors per a estudiants de Doctorat de la Universitat de Barcelona pel curs 2021-2022 (enllaç).

D'acord amb el que s'estableix al punt 8 de les bases de la convocatòria, en el termini de 10 dies des de la publicació de la resolució de la convocatòria, les persones adjudicatàries hauran d’acceptar l’ajut mitjançant aquest model normalitzat i que serà presentat a través d’instància genèrica presentada en el registre general electrònic de la UB, en altre cas s’entendrà que el beneficiari renuncia a l’ajut.