Ajuts per a terceres llengües EIM. Criteris.

CRITERIS D'AVALUACIÓ, ADJUDICACIÓ I RESOLUCIÓ

Criteris d'adjudicació

En el cas que les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió avaluadora determinarà l’assignació dels fons seguint els següents criteris de priorització:

 • Es prioritzarà els candidats per tipus de bkUB, segons ordre establert al quadre de la base I de la Convocatòria, seguint els següents criteris
  • Tenir concedida beca general o equitat el curs 2023/2024
  •  Rendiment acadèmic (nota mitjana).

Així mateix, aquesta dotació màxima es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.

Avaluació i Adjudicació

 • La valoració de les sol·licituds s’efectuarà per la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant.
 • La unitat corresponent duu a terme les actuacions següents:
  • Examen de les sol·licituds i documentació presentades. Si la sol·licitud no reuneix algun dels requisits exigits en aquesta convocatòria o s’observa que hi falta algun document, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol·licitud en el termini de 10 dies i que l’acompanyi dels documents preceptius. Si no ho fa així, es considera que desisteix de la petició. Aquest requeriment es realitzarà mitjançant notificació a través de e-notum al correu electrònic indicat per la persona sol·licitant
  • Finalitzat aquest termini, es valoraran exclusivament aquelles sol·licituds que tenen tots els requisits establerts a la base II, a les quals s’aplicaran els criteris establerts a la base V, ordenant-se per ordre descendent.
 • En el termini màxim de 10 dies a partir de la data de la proposta d’adjudicació, la Comissió elevarà la proposta a què es refereix el punt 2 d’aquesta base a la vicerectora, qui dictarà la corresponent resolució d’adjudicació d’ajuts, en la que constaran:
  • els adjudicataris dels ajuts.
  • els sol·licitants exclosos per no complir els requisits.
  • els sol·licitants denegats per no tenir disponibilitat pressupostària.
 • Aquesta resolució es notificarà als interessats mitjançant la publicació de la resolució a l'apartat Resolució d'aquesta web i a la Seu electrònica.

Resolució

 • Les sol∙licituds presentades es resolen en un únic termini. Aquesta resolució es notificarà als interessats mitjançant la publicació a l'apartat resolució de l'ajut de terceres llengües.
 • Un cop publicada la resolució de concessió de l'ajut, els estudiants beneficiaris disposaran d'un termini de 7 dies naturals per cursar l'acceptació, a través de la pàgina web www.becas-santander.com.

OBLIGACIONS I RENÚNCIES

 

 

Obligacions

El beneficiari està obligat a comunicar a Beques i Ajuts a l’Estudiant qualsevol altra beca o ajut amb la mateixa finalitat que li pugui estar concedida a efectes d’incompatibilitat i, en cas de ser incompatible a la devolució dels imports percebuts.

Renúncies

En qualsevol moment del procés, l’alumne pot renunciar a la sol·licitud de l’ajut. En cas que hagi estat concedit i abonat, haurà de procedir a la seva devolució. L’alumne, també pot anul·lar la matrícula; en aquest cas caldrà que també renunciï a l’ajut.

En ambdós casos, haurà de contactar amb Beques i Ajuts a l’estudiant  per realitzar la tramitació corresponents.