Ajuts de matrícula pel Màster Astrofísica, Física Partícules i Cosmologia. Requisits

REQUISITS

Poden demanar els ajuts els estudiants que hagin estat acceptats al Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia de la UB en el curs 2018-2019 abans que finalitzi el període de presentació de sol·licituds d’aquest ajut i mantenir la preinscripció fins el moment de la matrícula.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Els criteris de selecció seran:

  1. Nota mitjana ponderada, 6/10
  2. Adequació del CV al màster, 3/10
  3. Distribució equitativa dels ajuts entre les dues modalitats dels màster. En cas d’empats, s’aplicarà criteri de paritat de gènere, 1/10