Ajuts de matrícula pel Màster Astrofísica, Física Partícules i Cosmologia. Criteris.

OBLIGACIONS, REVOCACIÓ, RENÚNCIA I INCOMPATIBILITAT

Obligacions

El beneficiari estarà obligat a comunicar a la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant qualsevol incompatibilitat que es pugui produir, així com qualsevol canvi en l’estat de la seva matrícula.

Revocació

L’adjudicació d’aquest ajut, se n’hagi o no abonat l’import concedit, podrà ser revocat en el cas que es descobreixi que en la concessió es va incórrer en ocultació o falsejament de dades, que es recau en alguna de les incompatibilitats especificades a la base VIII, o que hi hagi incompatibilitat amb beneficis d’aquesta classe procedents d’altres persones físiques o jurídiques.

Renúncia

En qualsevol moment del procés, l'alumne pot renunciar a la sol∙licitud de l'ajut. En cas que hagi estat concedit i abonat, haurà de procedir a la seva devolució. L'alumne, també pot anul∙lar la matrícula; en aquest cas caldrà que també renunciï a l'ajut.

Incompatibilitats

El benefici de l’ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca, públics o privats, que subvencioni total o parcialment l'import de la matrícula del Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia.