Ajuts de matrícula pel Màster Astrofísica, Física Partícules i Cosmologia. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar la beca

  • Emplenar l'imprès de la UB i confirmar la petició.


  • Una vegada confirmada la sol·licitud, s'ha d'imprimir, signar i lliurar a qualsevol registre de la UB juntament amb la documentació necessària

 

Els sol·licitants han d'adjuntar la següent documentació a la sol·licitud:

Fotocòpia del DNI/NIE
Expedient acadèmic de la llicenciatura/grau/diplomtura que ha donat accés al màster, si aquesta no ha estat realitzada a la UB
Currículum Vitae

No s'admetrà cap sol·licitud que no vagi acompanyada de tota la documentació que es demana a la convocatòria

Si la sol·licitud no reuneix algun dels requisits exigits en aquesta convocatòria o s'observa que falta algun document, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol·licitud o que l'acompanyi dels documents preceptius, en el termini de 10 dies. A més, cal indicar que, si no ho fa així es considererà que desisteix de la petició. Aquest requeriment es farà mitjantçant llistes de reclamació de documentació penjades a la web de la convocatòria.

Horaris i adreçes de les diferentes oficines de registre de la UB:

Oficines de Registre UB

Recomanacions importants

 

  • El període de matrícula del màster s’inicia el 17 de setembre i finalitza el 21 de setembre. En cas que en el moment de la matrícula aquest ajut no hagi estat resolt, l’estudiant veurà aplaçat el termini de pagament de la matrícula fins el dia 31 d’octubre de 2018.

Informació relativa a la documentació

 

L’imprès normalitzat de sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Expedient acadèmic de la llicenciatura/grau/diplomatura que ha donat accés al màster,  si aquesta no ha estat realitzada a la UB.

En el cas dels estudis universitaris no realitzats a la UB, inclosos els realitzats a l’estranger, caldrà certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) dels estudis universitaris cursats (grau, llicenciatura, màster), en que constin les qualificacions obtingudes en les convocatòries corresponents, en forma de suspens (S), aprovat (A), notable (N), excel•lent (E) i matrícula d’honor (MH), amb les qualificacions quantitatives corresponents, els crèdits cursats i la data d’obtenció de les qualificacions així com la corresponent traducció jurada (original o fotocòpia compulsada), si s’escau.

En cas d’estudis cursats a l’estranger, declaració d’equivalència de nota mitjana del MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) dels estudis que hagin donat accés a l’ensenyament; o bé, per aquelles persones que ja disposin d’ella, certificació expedida per l’ANECA. Podeu trobar la declaració d’equivalència de la nota mitjana de l’expedient acadèmic d’estudis universitaris cursats a l’estranger al link següent: https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

  • Currículum Vitae

No s’admetrà cap sol·licitud que no vagi acompanyada de tota la documentació que es demana a la convocatòria.

Si la sol·licitud no reuneix algun dels requisits exigits en aquesta convocatòria o s’observa que hi falta algun document, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol·licitud o que l’acompanyi dels documents preceptius, en el termini de 10 dies. A més, cal indicar que, si no  ho  fa  es considerarà  que  desisteix de  la petició.  Aquest  requeriment  es farà mitjançant  llistes de reclamació de documentació que es penjaran a la pàgina web de beques.