Adreces electròniques 

Informació Aquest criteri sobre les adreces electròniques s’ha elaborat en el marc del Grup de Treball de Nomenclatura i Identificació Corporativa, d’acord amb la instrucció de la Secretaria General de racionalitzar i sistematitzar el conjunt d’adreces electròniques corporatives —d’unitats i càrrecs, projectes i recursos, llistes de distribució, etc.— amb vista a garantir una imatge de qualitat, transparència i coherència.


Les adreces electròniques sempre van associades a una descripció del remitent, que ha de correspondre amb la denominació oficial i que ha de ser transparent i lingüísticament correcta.

vr.projeccio@ub.edu
Vicerectorat de Projecció i Internacionalització
dp.genetica@ub.edu
Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística


D’acord amb això, com a orientació general, les adreces electròniques corporatives han de respectar els criteris següents:
 • Representar la denominació a la qual fan referència.
 • Ser senzilles i breus.
 • Ser descriptives i comprensibles.
 • Recollir una paraula clau que representi la unitat, generalment la inicial.
 • Mantenir la coherència amb la resta d’adreces paral·leles.
 • Evitar sigles i abreujaments poc transparents.
 • Optar per les xifres aràbigues en comptes de les romanes, en cas que n’hi hagi.
 • Obviar majúscules, accents, caràcters especials i espais en blanc.
 • Fer servir el punt com a delimitador.
 • Ometre la seqüència ub, que ja apareix en el domini.
 • Al·ludir als òrgans corresponents, més que no pas als càrrecs.

Exemples

Vicerectorats
Deganats
Departaments
Caps d’estudis
Unitats administratives
Unitats transversals
Bibliografia
INSTRUCCIÓ 1/2016, de 7 de juliol, de la Secretaria General en relació amb l’aprovació de les actuacions per garantir l’homogeneïtat i claredat de les adreces electròniques corporatives. Universitat de Barcelona. Secretaria General, 2016. <http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/normativa-interna/instruccio-1-2016.pdf> [consulta: 29 juny 2016].
Darrera actualització: 19-3-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Adreces electròniques» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2851> [consulta: 20 juny 2019].