Càtedres i aules 

D’acord amb l’article 113 de l’Estatut, la Universitat de Barcelona ha d’afavorir que «el personal investigador, els equips i els centres de recerca obtinguin finançament extern a través de projectes, contractes i convenis de recerca amb organismes públics o privats».

En aquest sentit, les càtedres i les aules són instruments de col·laboració idonis entre la Universitat i empreses, fundacions, associacions, administracions públiques i altres entitats públiques o privades amb objectius comuns. Es tracta d’una unió estratègica durant un temps determinat, per la qual ambdues parts es beneficien dels resultats assolits en la formació, la creació cultural i artística, la recerca, el desenvolupament, la innovació i la difusió de coneixements.

La diferència entre aquests dos instruments té a veure amb l’aportació econòmica de l’empresa o institució i el temps mínim de durada del conveni, que són menors en el cas de les aules. D’altra banda, els mecanismes de creació i funcionament de les aules també són més simples que els de les càtedres.

Les denominacions de les càtedres i aules es regeixen per uns principis bàsics, que comparteixen amb la resta de nomenclatura universitària, i uns criteris específics, que donen compte de l’estructura denominativa i responen a una sèrie de remarques relacionades amb les majúscules, la traducció o l’abreujament, entre d’altres. A més a més, convé tenir presents els casos particulars que expliquen algunes denominacions singulars.

Més enllà de la qüestió estricta del nom, es recullen algunes consideracions gràfiques que en condicionen les submarques.

Omnia Nomina Podeu consultar la llista completa de denominacions de càtedres i aules, juntament amb les traduccions al castellà i l’anglès, a l’Omnia Nomina.


Autor Aquests criteris s’han elaborat en coordinació amb les unitats de Mecenatge i d’Imatge Corporativa i Màrqueting.
Més informació
Normativa reguladora del procediment de creació i funcionament de les càtedres i aules de la Universitat de Barcelona [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2020. <https://www.ub.edu/catedres/sites/default/files/files/docs/2020-06/normativa-catedres-i-aules-ub-actualitzada-27-02-2020.pdf> [consulta: 22 desembre 2022].
Darrera actualització: 3-2-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Càtedres i aules» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3487> [consulta: 31 març 2023].