-ment + parlant 

L’estructura formada per un adverbi acabat en -ment seguit del gerundi parlant es pot utilitzar per indicar el punt de vista des del qual s’ha d’interpretar l’oració que l’acompanya. És una construcció amb un significat equivalent a les locucions des d’un punt de vista, pel que fa a, quant a, segons, etc.

Exemple correcte Històricament parlant, el document té un valor incalculable.

Exemple correcte Des d’un punt de vista històric, el document té un valor incalculable.


Exemple correcte Tècnicament parlant, aquesta obra és una barreja entre art d’acció, dansa, teatre experimental i vídeo.

Exemple correcte Pel que fa a la tècnica, aquesta obra és una barreja entre art d’acció, dansa, teatre experimental i vídeo.


Exemple correcte Fiscalment parlant, Catalunya és poc competitiva en l’entorn econòmic si es tenen en compte els avantatges fiscals que ofereixen altres territoris de l’Estat.

Exemple correcte Quant a fiscalitat, Catalunya és poc competitiva en l’entorn econòmic si es tenen en compte els avantatges fiscals que ofereixen altres territoris de l’Estat.


Pel que fa a la posició dins la frase, aquesta construcció pot anar tant al començament com al final, seguida o precedida d’una coma, respectivament. També pot aparèixer a l’interior de la frase, entre comes.

Exemple correcte Lingüísticament parlant, aquest treball no és de gaire qualitat.

Exemple correcte Els arguments són clars, jurídicament parlant.

Exemple correcte L’aigua pura, científicament parlant, no pot contenir cap altra substància.
Bibliografia
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016, p. 820-821.
Darrera actualització: 11-2-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«-ment + parlant» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3059> [consulta: 5 juliol 2022].