Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

per part de < Locucions preposicionals < Preposicions < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

per part de


per part de 

La locució per part de s’utilitza sovint de forma errònia o abusiva en diferents contextos relacionats amb les construccions passives i en altres contextos d’impersonalització del text. En distingirem dos casos:

Bibliografia
Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 2, § 16.3.2.2.

Equivalent a per, en construccions passives 

 • La locució per part de davant del complement en les passives amb ser o perifràstiques no és correcta i cal substituir-la per la preposició per.

  Exemple correcte Aquest robot ha estat construït per un grup d’alumnes de la UB.

  Exemple incorrecte Aquest robot ha estat construït per part d’un grup d’alumnes de la UB.


  Tampoc és correcta quan introdueix el complement d’una construcció amb participi que, de fet, amaga una construcció passiva.

  Exemple correcte La metodologia utilitzada pel grup de treball en aquest informe per elaborar l’indicador sintètic és la següent:

  Exemple incorrecte La metodologia [que ha estat] utilitzada per part del grup de treball en aquest informe per elaborar l’indicador sintètic és la següent:


  Exemple correcte L’horari establert per l’empresa és de 9 a 14 h.

  Exemple incorrecte L’horari [que ha estat] establert per part de l’empresa és de 9 a 14 h.


 • En oracions de passiva pronominal o reflexa, la locució per part de no és correcta. En aquests casos es pot optar per mantenir inespecificat el subjecte o per fer-lo explícit amb una altra construcció.

  Exemple correcte Es tindran en compte tots els mèrits dels candidats.

  Exemple correcte La Comissió de Professorat tindrà en compte tots els mèrits dels candidats.

  Exemple incorrecte Es tindran en compte per part de la Comissió de Professorat tots els mèrits dels candidats.

Davant de complements de nom que provenen de verbs 

La locució per part de s’utilitza innecessàriament, en algunes construccions, per introduir el complement de noms que provenen de verbs (normalment es tracta de complements que es correspondrien amb el subjecte del verb que hi ha al darrere); en aquests casos, es recomana de substituir-la per la preposició de.

Exemple correcte Porrajmo és el terme donat en romaní als intents de l’Alemanya nazi d’exterminar la majoria dels pobles gitanos d’Europa.

Exemple inadequat Porrajmo és el terme donat en romaní als intents, per part de l’Alemanya nazi, d’exterminar la majoria dels pobles gitanos d’Europa.


Exemple correcte També us voldria trametre l’agraïment de la degana de la Facultat.

Exemple inadequat També us voldria trametre l’agraïment per part de la degana de la Facultat.


O canviar-ne una mica la redacció.

Exemple correcte Demanem el compromís de l’empresa perquè no hi hagi represàlies.

Exemple correcte Demanem a l’empresa que es comprometi a no prendre represàlies.

Exemple inadequat Demanem el compromís per part de l’empresa que no hi hagi represàlies.


Tot i això, en determinats contextos, cal anar amb compte perquè una mateixa frase amb per part de o amb de pot tenir significats diferents i fer-ne el canvi pot provocar malentesos. En aquests casos es recomana de mantenir la locució per part de o, si cal, optar per redactar la frase d’una altra manera, amb el subjecte explícit i la forma verbal corresponent.

Exemple correcte Presentació dels casos per part de les empreses participants. [les empreses presenten els casos]

Exemple correcte Presentació dels casos de les empreses participants. [els casos són sobre les empreses]


Exemple correcte Millorar la percepció dels estudiants sobre el seguiment que el professorat fa del seu treball.

Exemple inadequat Millorar la percepció dels estudiants sobre el seguiment del seu treball per part del professorat. [el professorat en fa el seguiment]

Exemple inadequat Millorar la percepció dels estudiants sobre el seguiment del seu treball del professorat. [el treball és sobre el professorat]


Exemple correcte Les organitzacions participants plantejaran els casos als estudiants la primera setmana de març.

Exemple inadequat El plantejament dels casos als estudiants per part de les organitzacions participants es fa la primera setmana de març. [les organitzacions plantegen els casos]

Exemple inadequat El plantejament dels casos als estudiants de les organitzacions participants es fa la primera setmana de març. [els estudiants formen part de les organitzacions]Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-7-2021
Citació recomanada:
«per part de» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=1797> [consulta: 30 juny 2022].